HomeNieuwsVeiligheidAPV wijziging met betrekking tot gebruik, bezit en verkoop lachgas

APV wijziging met betrekking tot gebruik, bezit en verkoop lachgas

StadshuisHA2
Lachgas wordt in toenemende mate gebruikt door (Purmerendse) jongeren als partydrug. Dit kan naast hinder ook risico’s voor de gezondheid opleveren. Op dit moment vindt op rijksniveau discussie plaats over het eventueel verbieden van lachgas. Vooruitlopend hierop hebben een aantal gemeenten al maatregelen getroffen om de verkoop van lachgas tegen te gaan. Om nader invulling te geven aan de problematiek met betrekking tot het gebruik, bezit en de verkoop van lachgas in Purmerend stelt het college de raad voor om een nieuw artikel aan de Algemeen Plaatselijke Verordening (Apv) toe te voegen die het juiste gebruik, bezit en verkoop van lachgas regelt.
Middel voor verdoving en slagroomspuit wordt ook partydrug
lachgas wordt in toenemende mate gebruikt door (Purmerendse) jongeren als partydrug. Lachgas (di-stikstofmonoxide) is een kleur- en geurloos gas en wordt soms gebruikt als verdovingsmiddel bij operaties en tegenwoordig steeds meer recreatief als roesmiddel.
Er is wel een verschil tussen de gassen voor deze twee toepassingen. Bij het eerste is lachgas gemaakt voor medicinaal gebruik en wordt het vermengd met pure zuurstof. Het lachgas voldoet aan de eisen voor menselijke consumptie. Het tweede is niet vermengd zuurstof en is voor industrieel gebruik bestemd. Het lachgas is voor deze toepassing vaak afkomstig uit de zilverkleurige (slagroom) gaspatronen.
Op feesten wordt lachgas soms via grote cilinders verkocht. Het lachgas wordt vanuit de gasfles en/of patronen overgebracht in ballonnetjes en uitgedeeld of verhandeld met als doel daarmee een bewustzijnsveranderend effect op te wekken. Het inhaleren van lachgas zorgt voor een korte, sterke roes, omdat de hersenen korte tijd geen zuurstof krijgen. Vaak gaat de gebruiker de omgeving anders zien en klinken geluiden anders. Iemand kan lacherig worden, vandaar de naam ‘lach’ gas. Bij het gebruik van lachgas in combinatie met andere middelen en alcohol kunnen levensbedreigende situaties ontstaan.
Uit onderzoek blijkt dat lachgasgebruik voor de meeste mensen tijdelijk en incidenteel van aard is en zich beperkt tot één of enkele lachgasballonnen per gelegenheid. Er zijn echter ook personen en groepen die vaak en/of veel lachgas gebruiken en dat is risicovol.
Gebruik en verhandelen als partydrug verbieden
Net als veel ander gemeenten Purmerend al voorgingen vindt het college het wenselijk om op te treden tegen het gebruik, bezit en de verkoop van lachgas in Purmerend.
Het toepassen of verhandelen van lachgas voor een ander doel dan waarvoor de fabrikant het heeft gemaakt (namelijk voor slagroomspuiten) is niet illegaal. Degene die ballonnen met lachgas aanbiedt aan gebruikers is echter een producent in de zin van de Warenwet en is daarmee verantwoordelijk voor de veiligheid van het product. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van lachgas uit deze ballonnen of patronen.
In Purmerend is zichtbaar dat jongeren lachgasballonnen gebruiken. Tevens worden in Purmerend steeds meer opslagruimtes/bedrijven ontdekt die handelen in lachgas. Deze handel lijkt bedoeld te zijn voor grote evenementen en de horeca. Ook wordt lachgas aan particulieren verkocht voor ‘feestjes’ thuis. Deze ontwikkeling baart zorgen.
Verbod als partydrug in Apv opnemen
Om het gebruik, bezit en de verkoop van lachgas in Purmerend adequaat te reguleren, kan in de Apv een verbod op het gebruik, het bezit en de verkoop van lachgas worden opgenomen. Voorwaarde is wel dat het motief de openbare orde en veiligheid betreft.
De in de Apv op te nemen tekst zou dan als volgt luiden:
“Het is verboden op of aan de weg, op een andere openbare plaats of in een voor publiek toegankelijk gebouw of terrein op welke manier dan ook lachgas kennelijk bedoeld als drug te gebruiken, te bezitten en te verkopen als daardoor hinder ontstaat voor personen of de openbare orde en openbare veiligheid in gevaar komt of het milieu belast wordt.”
Lachgas als verdovingsmiddel bij operaties en lachgas als drijfgas voor levensmiddelen (slagroom) niet onder het bereik van de verbodsbepaling.
In d vergadering van de commissie Algemene Zaken vanavond -17 oktober 2019- wordt een voorstel het college besproken.

foto Stadspartij

Veiligheid artikelen