HomeNieuwsVeiligheidAmbitieus beleidsplan openbare verlichting Purmerend

Ambitieus beleidsplan openbare verlichting Purmerend


In de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van donderdag 11 juni komt het geactualiseerde en ambitieuze beldisplan openbare verlichting aan de orde. Ambities worden uitgesproken ten aanzien van: veiligheid, duurzaamheid, doelmatigheid en beperking lichthinder.

Veiligheid
Het bestaande beleid om (sociale) schijnveiligheid te voorkomen wordt onverminderd voortgezet. Er wordt bijvoorbeeld langs voetpaden in parken en langs andere recreatieve fiets- en voetpaden geen openbare verlichting toegepast.

Duurzaamheid
Purmerend blijft inzetten op toepassing van duurzaam gerecycled materiaal, zoals aluminium lichtmasten. Bij het klein onderhoud blijft Purmerend het systeem van spotremplace toepassen, in plaats van groepsremplace.

Openbare verlichting wordt in principe alleen toegepast op locaties waar het functioneel nodig is op basis van de gestelde doelen van verkeersveiligheid en sociale veiligheid.

Purmerend gaat bij de openbare verlichting niet over tot een integrale ombouw naar LED-verlichting. Doordat bij de eerdere ombouwactie al een aanzienlijke energiebesparing (circa 40%) is gerealiseerd, is de feitelijk te behalen energiebesparing door toepassing van LED relatief laag. De terugverdientijd van LED voor met name de verlichting langs erftoegangswegen (in de woonwijken) is bijzonder lang geworden (80 tot 90 jaar). De hoge aanschafprijs, de lage verbruiksafhankelijke elektriciteitskosten en de geringe winst op lampvervangingskosten hebben een negatief effect op de terugverdientijd.De verwachting is dat de techniek zich blijft verbeteren; op energiezuinigheid maar ook op betrouwbaarheid. De gemeente volgt de ontwikkeling en zal de volgende beleidsperiode weer beoordelen of het ombouwen van areaal voldoende meerwaarde oplevert. Indien dit zo is moet wel een investeringskrediet beschikbaar worden gesteld, dit is t/m 2017 niet in de begroting opgenomen. Kleinschalige vervangingen door LED die passen binnen het exploitatiebudget kunnen wel gewoon plaatsvinden als dit meerwaarde oplevert ten opzichte van conventionele verlichting.

In plaats van een integrale ombouw worden in het kader van onderhoud of schade aan individuele armaturen met conventionele lampen op enkele wegcategorieën wel één-op-één vervangen door armaturen met LED-lampen. Dit geldt hoofdzakelijk voor lampgroep lagedruk-natriumdamp LS op gebiedsontsluitingswegen, erftoegangswegen+, industriewegen, busbanen en parkeerterreinen.

Voorts is heeft het vervangen van armaturen op wegvakken waarbij het vervangen van lampen leidt tot verkeersmaatregelen de hoogste prioriteit. Het tempo van deze vervanging is afhankelijk van de beschikbaarheid van huidige middelen uit het onderhoudsbudget.

In een volgende beleidsperiode wordt opnieuw bekeken of een versnelde ombouw tot LED verlichting tot de mogelijkheden behoort binnen de dan geldende financiële en maatschappelijke kaders.

Purmerend gaat niet over tot dimmen van de openbare verlichting (behoudens nieuwe situatie in Baanstee Noord). Dit vergt een hoge investering waar een relatief lage energiebesparing tegenover staat.

Doelmatigheid
Openbare verlichting wordt alleen toegepast op locaties waar het functioneel nodig is. De norm is dat het de sociale- en verkeersveiligheid ten goede komt, maar in specifieke gebieden (zoals het centrum) kan het ook bijdragen aan een extra belevingswaarde van het gebied.

Purmerend sluit aan bij de landelijke ontwikkeling om te streven naar een volledig eigen netwerk (100% vrije domein). De landelijke druk op netbeheerders wordt onderschreven om het combinet uit te faseren en te komen tot een fysieke loskoppeling van de Openbaar Vervoer-kabel van de distributiekabel.

Purmerend gaat over tot het verder opschonen van bestaande gemeentelijke lichtmasten op plekken waar ze volgens het beleid niet horen te staan. Voorbeelden zijn achterpaden en voetpaden in parken. Dit zijn nog een zeer beperkt aantal masten, op de achterpaden gaat dit om in totaal 30 stuks.

De meeste achterpaden zijn niet in beheer van de gemeente. Het uitgangspunt is dat de voordeur van woningen via een verlichte route kan worden bereikt, de achterpaden vallen onder de verantwoordelijkheid van de bewoners of eigenaren van de woningen.

De opstelling van lichtmasten en bomen wordt zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Op deze wijze wordt voorkomen dat de uitstraling van licht te veel belemmerd wordt. 

Beperking lichthinder
Purmerend zet zich in om de ontregeling van flora en (vooral) fauna door openbare verlichting zo veel mogelijk te voorkomen. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in het beperken van de toepassing van lichtmasten in parken en bos. Een ander voorbeeld is het verlichtingsplan voor Baanstee Noord. Hierin is bij de bepaling van de lichtbundelbreedte en de locaties van de masten nadrukkelijk rekening gehouden met de in het gebied aanwezige meervleermuizen.

Hinderlijke inschijning in woningen/gebouwen door openbare verlichting wordt zo veel mogelijk beperkt. Hierbij wordt het individuele belang van een bewoner met betrekking tot hinder van openbare verlichting zorgvuldig afgewogen tegen het algemeen belang van de functie van openbare verlichting.

Veiligheid artikelen