HomeNieuwsMilieuAfvalscheiding Purmerend blijft achter bij norm

Afvalscheiding Purmerend blijft achter bij norm

 

Elk jaar wordt in opdracht van de afdeling Uitvoering een sorteeranalyse van het restafval van de gemeente Purmerend uitgevoerd. In deze analyse wordt de vergelijking gemaakt tussen de hoeveelheden gescheiden ingezameld afval en het ingezamelde restafval. Ook wordt een analyse van de samenstelling van het restafval gemaakt. Purmerend blijft gelet op het beeld over 2014 achter bij de landelijk norm. Extra maatregelen zijn nodig.

Meten is weten
Jaarlijks wordt gemeten hoeveel afval er in Purmerend ingezameld wordt. Dit betreft zowel de gescheiden inzameling als de inzameling van restafval. Beschreven wordt hoe de verdeling is tussen de gescheiden inzameling en de inzameling van restafval. Ook wordt de vergelijking gemaakt met de inzamelresultaten van de afgelopen jaren en met het landelijk gemiddelde van gemeenten met dezelfde stedelijkheid en karakter als Purmerend.

Van elke afvalstroom wordt beschreven hoeveel er van deze afvalstoom nog in het restafval aanwezig is. Zo wordt een beeld geschetst van de samenstelling van het afval van de gemeente Purmerend en wordt aangegeven op welke punten de gescheiden afvalinzameling verbeterd kan worden.

De belangrijkste conclusies

Uit de Afvalmonitor kunnen de volgende conclusies getrokken worden:

  • Purmerend realiseert momenteel een afvalscheidingspercentage van 45%. Hiervan is 41% bronscheiding en 4% nascheiding van het grof huishoudelijk afval. Met dit percentage blijft de gemeente achter op de gestelde norm van 65% uit het Landelijk Afvalplan. Soortgelijke gemeenten in Nederland behalen een afvalscheidingspercentage van 51%.
  • Het restafval in Purmerend bestaat voor bijna de helft uit gft-afval. Hierdoor blijft Purmerend ver achter op de gescheiden inzameling van gft-afval. Per inwoner per jaar wordt 16 kg gft-afval gescheiden ingezameld. Soortgelijke gemeenten in Nederland zamelen 68 kg gft-afval per inwoner per jaar in.
  •  Naast gft-afval bevat het restafval ook nog erg veel plastic verpakkingsafval en oud papier en karton.
  •  Zonder maatregelen te nemen wordt het voor Purmerend moeilijk om te voldoen aan de nieuwe normen uit het Landelijk Afvalplan en het aanvullende programma Van Afval Naar Grondstof. Hierin is opgenomen dat in 2020 gemeenten nog slechts 100 kg restafval per inwoner per jaar mogen realiseren, bij een afvalscheidingspercentage van 75%.

Milieu artikelen