HomeNieuwsMilieuAfvalscheiding in Purmerend –hoe nu verder?

Afvalscheiding in Purmerend –hoe nu verder?

afvalinzameling_gaasterland_2
Foto Stadspartij

Door een memo informeert wethouder Van Meekeren de gemeenteraad over de stand van zaken over de aanpak van de verbetering van  afvalscheiding.

Aanleiding

De afvalmonitor Purmerend 2019 laat opnieuw een stabilisering van het afvalscheidingsniveau zien. Ondanks dat sommige afvalstromen nog steeds een verbetering laten zien in het gescheiden weggooien, is de totale hoeveelheid afval in Purmerend ook gestegen waardoor onder de streep het afvalscheidingspercentage gelijk blijft.

Door de gemeenteraad zijn vragen gesteld om meer informatie over de mogelijkheden van verbetering afvalscheiding.

Wat zijn voor de nabije toekomst de mogelijkheden voor het verder verbeteren van de afvalscheiding? Is dat omgekeerd inzamelen of nascheiding of tariefdifferentiatie? Welke instrumenten kunnen ingezet worden om onze inwoners het afval nog beter te laten scheiden?

Herijking Notitie Toekomstbestendig Afvalbeheer Purmerend

In 2016 is de notitie Toekomstbestending Afvalbeheer Purmerend 2016-2020 vastgesteld. Hierin staat een aantal mogelijke maatregelen ter bevordering van de afvalscheiding. In de loop van de jaren sinds 2016 is de afvalwereld flink veranderd. De ontwikkelingen in de afzetmarkt voor de diverse afvalstromen, of eigenlijk grondstofstromen, aangevuld met de ontwikkelingen van de techniek van het sorteren en scheiden van afval maken dat de toekomst van het afvalbeheer een hoop uitdagingen kent.

De Notitie Toekomstbestendig Afvalbeheer Purmerend 2016-2020 krijgt een herijking naar de periode 2021-2025. In deze notitie worden de mogelijke maatregelen ter verbetering van de afvalscheiding in de context van de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de afvalwereld beschreven en voorzien van mogelijkheid of onmogelijkheid van toepassen in Purmerend.

De ontwikkelingen waarnaar gekeken wordt zijn op hoofdlijnen:

-Omgekeerd inzamelen (aan huis gft en etensresten, plastic, metaal, drinkpakken (PMD) en papier gescheiden ophalen, restafval wegbrengen naar een ondergrondse container in de buurt);

-Afvalscheiding bij hoogbouw (het faciliteren van gescheiden inzameling van gft en etensresten en pmd);

-Nascheiding (het nascheiden van pmd uit restafval);

-Het betalen voor de inzameling van restafval (toepassen gedifferentieerd tarief);

-Stimuleren van het scheiden van de “vergeten afvalstromen” (glas, textiel, kleine apparaten, KCA );

-Het stimuleren van het brengen van grof vuil naar de milieustraat voor optimale scheiding grofvuilstromen en het ontmoedigen van het ophalen van grofvuil.

De recyclebaarheid van ons gescheiden afval moet ook een graadmeter zijn voor de prestaties van een gemeente. Deze discussie wordt momenteel gevoerd over het PMD , dat goed gescheiden wordt maar door vervuiling minder goed scoort op recyclebaarheid. De afkorting PMD staat voor Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drinkpakken.
Daarnaast is er ook nog een groot aandeel verpakkingen dat helemaal niet gerecycled kan worden.

Gelukkig wordt door producenten van verpakkingenhard gewerkt aan verpakkingen die 100% recyclebaar zijn, dus die ontwikkeling is in gang gezet.

Het jaar 2020

Dit jaar, 2020, gaat de boeken in als het Coronajaar. In het afvalbeheer vertalen de coronamaatregelen zich vooral in een groei van de hoeveelheid afval. Door het vele thuiswerken en de “beperkte-lockdown” periodes is door de inwoners van Purmerend flink opgeruimd en verbouwd. Het aanbod van grof huishoudelijk afval heeft soms tot grote belasting van de inzameldienst en verwerkers geleid, de rolcontainers aan huis en ook de verzamelcontainers in de wijk zaten regelmatig vol.

De totale hoeveelheid afval is gestegen, maar niet exponentieel. Alle afvalstromen zowel gescheiden als ongescheiden opgehaald of gebracht laten een beperkte stijging zien.

De resultaten van dit jaar worden begin volgend jaar duidelijk, als de Afvalmonitor 2020 opgesteld wordt. Dan is de invloed van de hele coronasituatie inzichtelijk gemaakt.

Hoe nu verder?

Naast de herijking van de notitie Toekomstbestendig Afvalbeheer Purmerend, die begin volgend jaar klaar zal zijn, loopt momenteel een nieuwe bewonersenquête. De inwoners van Purmerend is, net als in 2017, de vraag voorgelegd hoe zij tegenover de verschillende inzamelmethoden staan die momenteel in Nederland toegepast worden. Het draagvlak voor elke aanpassing moet tenslotte bij de inwoners aanwezig zijn. De resultaten van deze enquête zullen in december 2020 aan de raad gepresenteerd worden.

GFT afval beter gescheiden inzamelen

De grootste winst op korte termijn valt te behalen met het gft afval. Hiervan zit nog steeds een royaal aandeel in het restafval. Het gaat in dit geval niet alleen om flink wat kilo’s gft die gescheiden ingezameld kunnen worden, de recyclebaarheid van gft en etensresten is ook nog eens heel hoog. Inzetten op verbetering van de gescheiden inzameling van gft en etensresten, bij laagbouw maar ook bij hoogbouw, levert dus dubbele winst op. Hoe dit vorm te geven, komt terug in de nieuwe notitie. De pilot gft inzameling hoogbouw die nu nog loopt wordt hierin ook betrokken.

Acties

Op korte termijn worden drie acties uitgevoerd;

1.Resultaten bewonersenquête: Presentatie aan de raad in januari 2021

2.Herijking Notitie: Toekomstbestendig afvalbeheer Purmerend maart 2021

3.Het verlengen van de lopende communicatie campagne waarbij de focus op gft en etensresten ligt: vanaf 2021

Op basis van de resultaten van de bewonersenquête kunnen keuzes gemaakt worden over de richting van de ontwikkeling van het afvalbeheer in Purmerend.

Milieu artikelen