HomeNieuwsMilieuAfvalmonitor en Effectmeting 2017. Afvalscheidingspercentage stabiliseert. Restafval 32 kilo boven het landelijk...

Afvalmonitor en Effectmeting 2017. Afvalscheidingspercentage stabiliseert. Restafval 32 kilo boven het landelijk gemiddelde

AfvalcontainerHA
Jaarlijks wordt gemeten hoeveel afval er in Purmerend ingezameld wordt. Dit betreft zowel de gescheiden inzameling als de inzameling van restafval. Beschreven wordt hoe de verdeling is tussen de gescheiden inzameling en de inzameling van restafval. Ook wordt de vergelijking gemaakt met de inzamelresultaten van de afgelopen. Daarnaast  wat het het landelijk gemiddelde is van gemeenten met dezelfde stedelijkheid en karakter als Purmerend.
Van de primaire stromen wordt beschreven hoeveel er van deze afvalstroom nog in het restafval aanwezig is. Zo wordt een beeld geschetst van de samenstelling van het afval van de gemeente Purmerend en wordt aangegeven op welke punten de gescheiden afvalinzameling verbeterd kan worden.
Meting 2017, de resultaten
De ontwikkelingen binnen de afvalmarkt vorig jaar hebben ertoe geleid dat in 2017 geen nieuwe maatregelen ter bevordering van de afvalscheiding zijn doorgevoerd. De belangrijkste hiervan is het uitblijven van de resultaten van de evaluatie van het Dossier Verpakkingen, welke bepalend zijn voor de vergoedingen van de gescheiden inzameling van plastic/blik/drankpakken. Ook de opkomst van het nascheiden van plastic/blik/drankpakken uit het restafval van de hoogbouw speelt een rol. De eerste resultaten hiervan zijn bekend, maar nog niet veelbelovend. Daarnaast zien we een aantrekkende economie. Als de economie groeit, groeit ook de hoeveelheid afval die we produceren. Over 2017 is er een stabilisatie van de totale hoeveelheid afval te zien, wat in de huidige economische omstandigheden een positief punt is.
De belangrijkeste conclusies
  • Uit de Afvalmonitor kunnen de volgende conclusies getrokken worden: Het afvalscheidingspercentage in Purmerend stabiliseert op het niveau van 2016, namelijk 57%.
  • Het restafval in Purmerend per inwoner in 2017 bedraagt 221 kilo. Hiermee zit Purmerend 32 kilo boven het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten met dezelfde stedelijkheid.
  • De hoeveelheden gescheiden ingezameld gft afval en plastic/blik/drankpakken zijn gestegen t.o.v. 2016. Papier, textiel en glas blijven nagenoeg op gelijk niveau.
  • De samenstelling van het restafval laat zien dat er nog steeds verbetering van de gescheiden inzameling mogelijk is. Er zit nog steeds veel gft en plastic/blik/drankpakken in het restafval. De aandelen glas en textiel zijn gedaald. 
  • Van het restafval is ca. 17% te definiëren als ‘echt restafval’, de overige 83% bestaat uit herbruikbare componenten.
  • Purmerend loopt wat betreft afvalscheidingspercentage in de pas met de overige sterk stedelijke gemeenten in Nederland (die behaalden 56% in 2016).
Toekomstbestendig Afvalbeheer Purmerend

De maatregelen bij de laagbouw die per 2016 doorgevoerd zijn, hebben tot een aanzienlijke verbetering van de afvalscheiding geleid. Het is daarom zeker niet vreemd dat deze lijn nu afvlakt.  De afvalmarkt is volop in beweging en dat genereert berichtgeving vanuit diverse partijen die soms onvolledig is en tot verwarring leidt. Gezien de aandacht voor met name plastic/blik/drankpakken in de media is het goed om te zien dat de gescheiden hoeveelheden over 2017 toch weer gestegen zijn.

Met de weg die is ingeslagen blijven dus resultaten behaald worden. De maatregelen uit de vervolgnotitie “Toekomstbestendig afvalbeheer Purmerend” gaan verder op deze weg. Voor 2018 is dat, in afwachting van de ontwikkelingen in het Dossier Verpakkingen, in elk geval de pilot Hoogbouw.
Resultaten 
De behaalde resultaten van de afgelopen drie jaar op een rijtje, te beginnen met de gescheiden inzameling:
Zoals uit de afvalmetingen duidelijk wordt, loopt de gescheiden inzameling gestaag op, ondanks dat de hoeveelheid afval per inwoner niet daalt. Purmerend blijft nog wat achter op de gescheiden inzameling wat betreft gft en pmd afval, maar de stijgende lijn is er. De 60% afvalscheiding voor 2018 uit het coalitieakkoord is binnen handbereik.
De samenstelling van het restafval in Purmerend laat ook zien dat het afvalscheidingspercentage nog verder omhoog kan. 
Zoals de onderzoeksrsultaten laten zien bevat het restafval nog een groot deel herbruikbare componenten. Met extra aandacht voor het scheiden van gft afval en pmd afval én de inzet van de pilot afvalscheiding hoogbouw wordt ingezet op het verkleinen van dit deel herbruikbare componenten in het restafval. (Pmd-afval staat voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken.)
De verwachting is dat de komende jaren deze strijgende lijn verder gevolg kan worden.

foto: Stadspartij

Milieu artikelen