HomeNieuwsMilieuAfspraak Rijk en provincies: in 2030 37.000 hectare bos aangeplant

Afspraak Rijk en provincies: in 2030 37.000 hectare bos aangeplant

foto Stadspartij

In 2030 kent Nederland een grotere diversiteit aan bos, met meer verschillende soorten bomen van verschillende leeftijden. Ook komt er de komende 10 jaar 37.000 hectare bos bij, een toename van 10%, bijna 4x de omvang van de stad Utrecht. Om de kennis over – en het plezier voor – bos en bomen te vergroten, is afgesproken dat alle kinderen tijdens hun basisschoolperiode een boom planten. Dit en meer staat in de uitwerking van de Bossenstrategie, die minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) – mede namens de provincies – vandaag met de Tweede Kamer deelde. Via de Bossenstrategie werkt de overheid aan het versterken van de natuur, het herstellen van de biodiversiteit en onze klimaatdoelstellingen.

Eerder dit jaar presenteerden minister Schouten en de provincies hun ambities voor meer bos in Nederland. Vandaag geven de minister en de provincies aan hoe zij meer bos in Nederland willen realiseren.

Minister Schouten: “De huidige coronacrisis heeft laten zien dat bossen vaker opgezocht worden. Gezond bos is belangrijk voor mensen, dieren en de biodiversiteit. Daarom ben ik trots dat we – samen met de provincies – werken aan meer bos in Nederland. Dat betekent niet alleen meer bomen, maar ook compensatie van boskap. Daarnaast wil ik het voor boeren financieel aantrekkelijker maken om bomen te planten op het boerenerf. Zo is de Bossenstrategie niet alleen goed voor onze natuur, maar draagt het ook bij aan het aangezicht van ons landschap”.

Gedeputeerde Ten Bolscher (Overijssel, portefeuillehouder Natuur): “Met deze Bossenstrategie werken Rijk en provincies samen om ook volgende generaties te laten genieten van gezonde en veelzijdige bossen.  En van een landschap met hoge kwaliteit. We bieden daarom ook meer ruimte voor bomen, struiken en houtwallen buiten het bos. Dit draagt bij aan een mooi landschap, en is goed voor onze waterhuishouding en voor de natuur. Het past ook bij de kringlooplandbouw van de toekomst. We bundelen samen met onze partners de krachten om het aantal landschapselementen in het landschap te laten toenemen, goed te laten beheren en een eerlijke beloning voor de grondeigenaren die aanleg en beheer voor hun rekening nemen.”

Ruimte voor 37.000 hectare meer bos

Rijk en provincies zien drie routes voor extra bos: meer bos binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN, een netwerk voor het inrichten van natuurgebieden), bos buiten het NNN en volledige compensatie van bomenkap. Binnen het NNN zoeken provincies samen met terreinbeheerders (zoals Staatsbosbeheer, LandschappenNL en particuliere grondeigenaren) ruimte voor zo’n 15.000 hectare extra bos. Buiten het NNN zoeken het Rijk en de provincies naar mogelijkheden voor 19.000 hectare meer bos bij steden, dorpen en in overgangszones tussen natuur- en landbouwgebieden. Ook zal bos dat sinds 2017 is – en nog wordt – gekapt om ruimte te bieden voor andere natuurtypen (zoals heide) gecompenseerd worden. Deze compensatie is goed voor 3.400 hectare aan bomen. Daarnaast zoekt de overheid naar nieuwe mogelijkheden om het aanleggen van bos en het planten van bomen te bevorderen, zoals: subsidies voor het planten van bomen, koolstofcertificaten en het planten van bomen bij bijzondere gelegenheden (bijv. een geboorte of een huwelijk).

De Bossenstrategie richt zich niet alleen op het vergroten van het bosareaal, maar ook op het verbeteren van de kwaliteit van het bestaande bos door verschillende boomsoorten te planten en het bos ouder laten worden.

Documenten

Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over de nader uitgewerkte Bossenstrategie van Rijk en provincies, inclusief …

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-11-2020

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Rijk en provincies samen een Bossenstrategie opstellen. In deze strategie benoemen Rijk …

Kamerstuk | 18-11-2020

Milieu artikelen