HomeNieuwsVeiligheidAanpak bodemdalingen: onderzoek en maatregelen

Aanpak bodemdalingen: onderzoek en maatregelen

PolderHA
De provincie Noord-Holland onderschrijft de conclusie van het rapport-Veerman ‘Haren kost geen tijd!’. Veerman vindt de problematiek van bodemdaling in veenweidegebieden ‘urgent, maar niet acuut’.
De provincie doet tot 2022 onderzoek naar bodemdaling en gaat door met projecten waarin agrariërs ervaring opdoen met het remmen en stoppen van bodemdaling. 
Een project dat start is de aanleg van drukdrainage tegen bodemdaling. Maar ook wordt het onderzoek naar natte teelten verbreed met de teelt van Azolla, een kroosvarentje dat stikstof uit de lucht haalt.
Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Bodemdaling): “Wij gaan pas grootschalig met maatregelen aan de gang, als daadwerkelijk uit alle onderzoeken duidelijkheid ontstaat over de effectiviteit van de maatregelen en de (zoet)watervraag. Als er maatregelen getroffen worden, dan moeten wij ook de gevolgen voor de betrokkenen bij de veenweidegebieden niet uit het oog verliezen. Wij willen de komende periode gebruiken om enkele nieuwe proefprojecten op veehouderijbedrijven in gang te zetten om meer agrariërs ervaring met maatregelen op te laten doen.” 
De afgelopen jaren investeerde de provincie al in gezamenlijk onderzoek en in pilots, om samen met veehouders ervaring met nieuwe technieken op te doen. De provincie financiert projecten op het Veenweide Innovatie Centrum (VIC) in Zegveld, het Innovatieprogramma Veen (IPV) bij Nauerna en op een melkveebedrijf in Assendelft. 
Laag Holland
Ook nemen Gedeputeerde Staten het initiatief om samen met onder andere agrariërs, terreinbeheerders en gemeenten een gebiedsprogramma voor het veenweidegebied van Laag Holland te ontwikkelen. 
In dit gebied – lopend van Schermer tot aan de rand van Amsterdam en van Castricum tot aan Volendam – wordt gewerkt aan het realiseren van natuur, de verbetering van de waterkwaliteit en een duurzame landbouw. Deze aanpak past goed binnen het advies-Veerman om per deelgebied aan de slag te gaan, samen met de agrariërs, natuurbeherende organisaties en waterschappen en in samenhang met andere opgaven. 
Rapport Veerman
Begin juli nam gedeputeerde Rommel het rapport ‘Haren kost geen tijd!’ (1697 kB, PDF) in ontvangst. Het rapport is geschreven nadat Cees Veerman in opdracht van de provincie had gesproken met agrariërs, natuurorganisaties, inwoners, gemeenten en waterschappen. Veerman heeft hun wensen geïnventariseerd en randvoorwaarden en ideeën voor het stoppen, afremmen en herstellen van de bodemdaling meegenomen in zijn onderzoek.

foto Stadspartij

Veiligheid artikelen