Veiligheid
Home Nieuws Veiligheid Aanpak bodemdalingen: onderzoek en maatregelen

Aanpak bodemdalingen: onderzoek en maatregelen

PolderHA
De provincie Noord-Holland onderschrijft de conclusie van het rapport-Veerman ‘Haren kost geen tijd!’. Veerman vindt de problematiek van bodemdaling in veenweidegebieden ‘urgent, maar niet acuut’.
De provincie doet tot 2022 onderzoek naar bodemdaling en gaat door met projecten waarin agrariërs ervaring opdoen met het remmen en stoppen van bodemdaling. 
Een project dat start is de aanleg van drukdrainage tegen bodemdaling. Maar ook wordt het onderzoek naar natte teelten verbreed met de teelt van Azolla, een kroosvarentje dat stikstof uit de lucht haalt.
Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Bodemdaling): “Wij gaan pas grootschalig met maatregelen aan de gang, als daadwerkelijk uit alle onderzoeken duidelijkheid ontstaat over de effectiviteit van de maatregelen en de (zoet)watervraag. Als er maatregelen getroffen worden, dan moeten wij ook de gevolgen voor de betrokkenen bij de veenweidegebieden niet uit het oog verliezen. Wij willen de komende periode gebruiken om enkele nieuwe proefprojecten op veehouderijbedrijven in gang te zetten om meer agrariërs ervaring met maatregelen op te laten doen.” 
De afgelopen jaren investeerde de provincie al in gezamenlijk onderzoek en in pilots, om samen met veehouders ervaring met nieuwe technieken op te doen. De provincie financiert projecten op het Veenweide Innovatie Centrum (VIC) in Zegveld, het Innovatieprogramma Veen (IPV) bij Nauerna en op een melkveebedrijf in Assendelft. 
Laag Holland
Ook nemen Gedeputeerde Staten het initiatief om samen met onder andere agrariërs, terreinbeheerders en gemeenten een gebiedsprogramma voor het veenweidegebied van Laag Holland te ontwikkelen. 
In dit gebied – lopend van Schermer tot aan de rand van Amsterdam en van Castricum tot aan Volendam – wordt gewerkt aan het realiseren van natuur, de verbetering van de waterkwaliteit en een duurzame landbouw. Deze aanpak past goed binnen het advies-Veerman om per deelgebied aan de slag te gaan, samen met de agrariërs, natuurbeherende organisaties en waterschappen en in samenhang met andere opgaven. 
Rapport Veerman
Begin juli nam gedeputeerde Rommel het rapport ‘Haren kost geen tijd!’ (1697 kB, PDF) in ontvangst. Het rapport is geschreven nadat Cees Veerman in opdracht van de provincie had gesproken met agrariërs, natuurorganisaties, inwoners, gemeenten en waterschappen. Veerman heeft hun wensen geïnventariseerd en randvoorwaarden en ideeën voor het stoppen, afremmen en herstellen van de bodemdaling meegenomen in zijn onderzoek.

foto Stadspartij

Veiligheid artikelen

Gemeenten positief over Wet aanpak woonoverlast

Gemeenten zijn over het algemeen positief over de Wet aanpak woonoverlast. Dat blijkt uit een onderzoek van de VNG en het ministerie van BZK...

Versterking Wheredijk

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) zorgt voor de dijken in Noord-Holland. Regelmatig controleren zij of de dijken nog veilig zijn. Uit toetsing blijkt dat...

Memo burgemeester over vuurwerk: verbod of niet

Burgemeester Don Bijl heeft in een memo de discussie met de gemeenteraad geopend over de eventuele invoering van een vuurwerkverbod. In de inleiding van zijn...

Burgemeester stelt upgrade Coffeeshopbeleid voor

Het coffeeshopbeleid van de gemeente Purmerend, de Nota Coffeeshops 1997 Purmerend, is voor het eerst vastgesteld in januari 1997. In dit beleid is onder...

Burgemeester Bijl uit zorgen over politiecapaciteit in Purmerend

Tijdens een bijeenkomst van het RBOP (Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie) d.d. 14 november 2019 is er uitvoerig gesproken over de stand van zaken politiecapaciteit...

Politie stopt met cameratoezicht in Purmerend

Sinds 2011 wordt er door de politie live cameratoezicht toegepast via camera’s die in de binnenstad hangen. De politie heeft onlangs laten weten dat...

Burgemeester sluit drugspand

Burgemeester Bijl heeft vrijdag 10 januari 2020 een drugspand aan de Cantekoogweg voor drie maanden gesloten. In het pand is een hennepkwekerij aangetroffen. De...

Leeghwaterbad nog niet roestvast staal bestendig

Er is veel onduidelijkheid over de regels rond het toepassen van roestvast staal (RVS)in zwembaden. Gemeenten en inspectiebureaus hanteren de regels vaak soepeler dan...