HomeNieuwsEconomieAan de komst Van der Valk hotel naar kom A7 wordt doorgewerkt

Aan de komst Van der Valk hotel naar kom A7 wordt doorgewerkt

KomA7impr
Kom A7 impressie
bron: Raadsinformatie

Door een memo van wethouder Hegger is er nadere informatie over de vorderingen rond de ontwikkeling van de kom A7 en de komst van een hotel aldaar.

In de memo wordt bericht dat de Ondernemer Van der Valk en gemeente Purmerend onverminderd werken aan de voorbereidingen voor de komst van een hotel naar de kom A7.

Zoals afgesproken in de tussen gemeente en van der Valk gesloten koop-en anterieure overeenkomst zal Van der Valk nog dit jaar de aanvraag omgevingsvergunning en een voorontwerp bestemmingsplan indienen bij de gemeente.
Dat is enkele maanden later dan gepland, de gemeente had verwacht het bestemmingsplan in maart 2021 in de raad te kunnen behandelen. Het ziet er nu naar uit dat de zienswijzenprocedure voor het bestemmingsplan begin 2021 gaat lopen en dat het bestemmingsplan voor de zomer (mei of juni 2021) in de raad behandeld kan worden.
In diezelfde raadsvergadering zal het college een voorstel doen voor de aanleg en beheer van het natuur-recreatie-en wandelbos in de rest van de kom A7.

Aanwijzing kom A7 als landelijk gebied geen beletsel

De provincie Noord-Holland heeft in de onlangs vastgestelde omgevingsverordening de kom A7 benoemd als landelijk gebied.
De overleggen hierover met de provincie geven de gemeente geen aanleiding om te denken dat dit ingegeven is door bezwaren van de provincie tegen de komst van het hotel in de kom A7.
De provincie geeft aan dat in het landelijk gebied, buiten de beschermingsregimes, nieuwe stedelijke ontwikkelingen zijn toegestaan mits deze regionaal zijn afgestemd en voldoen aan de ruimtelijke kwaliteitseisen.

Voor het hotel in de kom A7 is regionale afstemming in 2018 gedaan binnen de MRA en is de provincie hierover schriftelijk geïnformeerd, zo laat wethouder Hegger namens het college weten.
Voor de beoordeling van de ruimtelijke kwaliteit wil de provincie een eigen beoordeling doen naast de welstandsbeoordeling bij de gemeente. Hierover is al eerder in een memo melding gemaakt.

Aangezien de gemeente een contract heeft met Van der Valk over de komst van het hotel en de afspraken daaruit wil nakomen, zal de procedure voor bestemmingsplanwijziging op de gebruikelijke wijze starten. Tegelijkertijd zullen wij het plan ook voorleggen aan de provinciale beoordelingscommissie.

Hotel en pandemie

De COVID 19-pandemie heeft effect op de hotelmarkt. De ondernemer ziet hierin geen reden om de realisatie van het nieuwe van der Valk hotel in de kom A7 te stoppen. Hij beschouwt dit als een investering voor de langere termijn en heeft er vertrouwen in dat dit nieuwe hotel dan zal voorzien in een behoefte. Dit vertrouwen wordt versterkt door het feit dat de zes Van der Valk hotels van de Matser beheer groep een bezettingsgraad hadden van 75 tot 95 % in de periode mei t/m oktober 2020.
Er bestaat bij de ondernemer voldoende vertrouwen in de toekomst van de hotelmarkt om te blijven investeren in de benodigde voorbereiding en planvorming voor dit nieuwe hotel.

Economie artikelen