HomeNieuwsVeiligheid3,5 miljoen euro bezuinigen op politie. Kan dat zomaar?

3,5 miljoen euro bezuinigen op politie. Kan dat zomaar?

politiesmurf
Het Regionaal College heeft in december 2009 ingestemd met de begroting 2010 van de Regiopolitie Zaanstreek-Waterland.
Deze begroting staat in het teken van de bezuinigingen die door de rijksoverheid zijn opgelegd. Voor Zaanstreek-Waterland betekenen die bezuinigingen dat het budget in 2010 met 3,5 miljoen euro wordt verlaagd. Bovendien wordt het eigen vermogen van het korps met tien miljoen euro afgeroomd.

De korpsleiding hanteerde bij het ontwikkelen van de bezuinigmaatregelen het standpunt, dat het personeelsbestand intact zou blijven en dus geen gevolgen zou hebben voor de hoeveelheid blauw op straat. Men is daar in geslaagd, door de accenten van de bezuinigingen te leggen op opleidingen, huisvesting en het wagenpark. Voor 2010 is de reguliere instroom van 35 studenten vastgesteld.

De huisvesting wordt versoberd en er is kritisch gekeken naar mogelijkheden om het aantal dienstvoertuigen te beperken zonder dat dit gevolgen heeft voor het dagelijks werk. Voor wat betreft de opleidingen is besloten het budget naar beneden bij te stellen en te investeren in opleidingen die in eigen huis worden ontwikkeld.

Volgens de korpsleiding zal dankzij de genomen maatregelen de kwaliteit van het politiewerk niet negatief worden beïnvloed. In de voorbije jaren zijn investeringen gedaan die het korps helpen de huidige bezuinigingsronde door te komen.

 Verwonderd en geschokt

De Stadspartij kijkt met verwondering naar deze bezuiniging. Kan er zomaar 3,5 miljoen bezuinigd worden zonder dat de politiezorg daar onder lijdt?
De VVD toont zich zelfs geschokt over deze bezuiniging die zomaar geaccepteerd lijkt te zijn. De VVD was de Stadspartij voor met vragen aan het college. Net als de Stadspartij is de VVD bezorgd dat er toch direct of indirect op de veiligheid van de burger wordt bezuinigt.

 De VVD heeft daartoe aan het college de volgende vragen gesteld.

  1. Is er geprotesteerd bij de rijksoverheid tegen deze bezuiniging?
  2. Zo nee, waarom niet?
  3. Zo ja, wat was het antwoord van de rijksoverheid?
  4. Minder auto’s kan betekenen in een noodgeval dat minder blauw beschikbaar gemaakt kan worden! Is deze stelling juist?
  5. Minder automatisering betekent een langzamer afhandeling van zaken met meer mankracht! Dit heeft een negatief effect op de service aan de burgers! Is deze conclusie juist?
  6. Minder opleiding betekent slechter opgeleide agenten! Is dit correct?
  7. Als er 3,5 miljoen in 2010 bezuinigd kan worden en als er 10 miljoen van het eigen vermogen afgeroomd kan worden, heeft de politie dan de laatste jaren te weinig geïnvesteerd?
  8. Volgens de korpsleiding zal de kwaliteit niet negatief worden beïnvloed! Dit wordt zonder enige onderbouwing aangegeven. De VVD twijfelt sterk aan deze uitspraak. Kunt u de uitspraak onderbouwen?

Het college dient uiterlijk binnen drie weken te antwoorden op de vragen.

Veiligheid artikelen