Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

WzhuisHA
Geachte heer Lageveen,

Naar aanleiding van de door u namens de fractie van Stadspartij gestelde vragen inzake de Fusie Waterlandziekenhuis, kunnen wij u het volgende antwoorden.

"U begint met de volgende inleiding: Woensdag 20 september was er een informatieavond georganiseerd door het Waterlandziekenhuis. Doel van deze avond was de gemeenteraden van Purmerend en Beemster te informeren over de fusie van het Waterlandziekenhuis en het West-Friesgasthuis. Tijdens deze avond bleek dat er, zeker voor Purmerend, het een en ander gaat veranderen. Zo gaan er 150 fte's verdwijnen door de fusie, gaat de kinderafdeling verhuizen uit Purmerend en gaat ook de kraamafdeling naar Hoorn. Ook kwam naar voren dat er geen enkele Purmerendse vertegenwoordiging meer in het bestuurlijke orgaan van het ziekenhuis aanwezig is. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat de Purmerendse belangen ondergeschikt kunnen worden aan financiële belangen van de fusiepartners. In het verleden heeft De Stadspartij al vaker haar zorgen geuit over het verplaatsen en sluiten van zorgafdelingen, met als grootste zorg sluiting van het ziekenhuis. Deze zorg overheerst nog steeds bij ons”.
Op de informatieavond over de fusie in het Waterlandziekenhuis zijn de onderwerpen in uw inleiding uitvoerig aan bod gekomen. Uit de hoeveelheid vragen tijdens de avond kan worden geconcludeerd dat de gemeenteraad zeer betrokken is bij de fusie en de medische zorg voor inwoners van Purmerend. Uw inleiding komt echter niet overeen met de beantwoording van de vragen door de Raad van Bestuur en de kinderarts tijdens de informatieavond. Er is aangegeven dat het aantal formatieplaatsen door de fusie in drie jaar zal afnemen, grotendeels door natuurlijk verloop. Ook zonder de fusie zou dit dalen. Ook is aangegeven dat het ziekenhuis juist naarstig op zoek is naar (gespecialiseerde) verpleegkundigen. U geeft aan dat de kinderafdeling verhuist uit Purmerend, echter blijft deze grotendeéls in Purmerend bestaan. U bent geïnformeerd dat de huidige Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor het hele ziekenhuis met vestigingen in Enkhuizen, Volendam, Hoorn, Heerhugowaard en Purmerend. Een raad van commissarissen, samengesteld uit raden van toezicht van beide ziekenhuizen, ziet toe op het beleid. ln de Raad van Bestuur zit geen bestuurder uit de voormalige raad van bestuur van het Waterlandziekenhuis ómdat deze bestuurders elders een functie hebben aanvaard en er daardoor geen bestuurder vanuit Purmerend beschikbaar was. Dit is toegelicht tíjdens de informatieavond.
"Dit leidt tot de volgende vragen".
Vraag 1:
Het blijkt dat er regelmatig een patiëntenstop is in het Waterlandziekenhuis. Dit terwijl er een aantal zalen leeg staan in het gebouw. Deelt het college de angst van De Stadspartij dat er vaker een patiëntenstop in Purmerend zal volgen als er nog eens 150 fte's komen te vervallen?
Antwoord:
Op de informatiebijeenkomst is uitgelegd dat er in het verleden met eníge regelmaat een opname stop voor kwam in verband met een tekort aan personeel. Dit is een landelijk probleem in ziekenhuizen. Door de fusie kunnen verpleegkundigen makkelijker in beide ziekenhuizen worden ingezet. Ook is de fusie een middel om hoogwaardige werkgelegenheid in de regio te behouden. Zonder de fusie zou er een groot risico bestaan dat voorzieningen en werkgelegenheid in Purmerend en de regio verloren gaan. Overigens heeft het ziekenhuisbestuur onlangs het besluit genomen om het aantal verpleegkundigen op de verpleegafdeling in Purmerend gedurende de nacht te verhogen en zo de kwaliteit van zorg te waarborgen.
Vraag2:
De kinderafdeling komt te vervallen ín het Waterlandziekenhuis. Dit terwijl Purmerend aan het groeien is en er juist meer jongeren en gezinnen met kinderen naar Purmerend komen. Wat is de mening van het college over het verplaatsen van de kinderafdeling van Purmerend naar Hoorn?

Antwoord:
Op de informatiebijeenkomst over de fusie is duidelijk uitgelegd dat de kinderafdeling niet komt te vervallen. Alleen de couveuseafdeling, de opnames voor langere duur en de operatíes verhuizen naar Hoorn. De polikliniek en de dagopname, waarvan het ziekenhuis aangeeft dat 95% van de kinderen worden behandeld, blijft in Purmerend bestaan. Ouders die met spoed zorg nodig hebben voor hun kind kunnen altijd terecht op de spoedeisende hulp in Purmerend. Daar wordt vervolgens gekeken waar hun kind het beste kan worden behandeld.
Vraag 3:
Terwijl Purmerend groeit en het Waterlandziekenhuis in het verleden zijn waarde voor de stad en de regio al heeft bewezen, wordt nu geconcludeerd dat het anders (minder) kan. Wat zijn de gevolgen en risico's voor de Purmerenders, naar de mening van het college, van de fusie die het Waterlandziekenhuis is aangegaan met het West-Friesgasthuis?
Antwoord:
Ook deze vraag is aan bod gekomen op de informatieavond. Sinds de fusie zijn de afdelingen geriatrie (zorg voor ouderen), Pijnbestrijding, MaagDarmLever en scopieonderzoek in Purmerend uitgebreid. De zorg rondom de geboorte wordt geconcentreerd in Hoorn. Zie verder ook antwoord 2. Daarnaast worden de meer "specialistische" operaties in Hoorn gedaan, en de meer "standaard" operaties in Purmerend. Voor de "zwaar gespecialiseerde"-operaties moeten patiënten naar universitaire medische centra zoals in Amsterdam, zoals nu ook het geval is.

Vraag 4:
De Stadspartij vreest opnieuw dat de afdeling SpoedEisende Hulp (SEH) in de komende jaren ook komt te vervallen in Purmerend. Deelt het college deze vrees en zo ja, wat gaat het college hier aan doen?
Antwoord:
Op de bijeenkomst bent u geïnformeerd door de Raad van Bestuur dat in beide ziekenhuizen de Spoedeisende Hulp blijft bestaan en andere functies voor acute zorg zoals een Eerste Hart Hulp. Het college zien dan ook geen reden om uw vrees te delen.

Vraag 5:
Kan het college aangeven welke zorg er, na de fusie, zal achterblijven in het Waterlandziekenhuis?

Antwoord:
Het ziekenhuis geeft aan dat de zorg die sinds de fusie wordt aangeboden voor ongeveer 95% hetzelfde is als voor de fusie. Het aantal specialismes in Purmerend is daarnaast uitgebreid, zie beantwoording vraag 3. Uitgebreide informatie over deze zorg treft u aan op de website van het ziekenhuis.

Vraag 6:
Kan het college aangeven wat de reden was van de fusie? Medisch of financieel?

Antwoord:
Op de informatieavond is uitgelegd dat de fusie niet in gang is gezet vanwege kostenbesparing, maar om de kwaliteit van zorg te behouden en te verbeteren en om complexe zorg in de regio te behouden. Zonder de fusie zouden beide ziekenhuizen in de nabije toekomst niet kunnen blijven bestaan. De reden hiervoor is het veranderende landelijk beleid (zoals de kwaliteitseisen).

Vraag 7:
Momenteel is Purmerend een stad met 80.000 inwoners. ln de toekomst gaat Purmerend aanzienlijk groeien, mogelijk naar een 100.000+ gemeente. Is het college het eens met de Stadspartij dat Purmerend over een volwaardig ziekenhuis dient te beschikken, en dat de bewoners niet naar een ziekenhuis in de omtrek toe zouden moeten hoeven voor medische hulp? Dit met misschien alle gevolgen van dien.

Antwoord:
Het college deelt uw mening dat Purmerend over een goede voorziening voor medisch specialistische zorg dient te beschikken. Dankzij de fusie kan een goede ziekenhuisfunctie behouden blijven en blijft goede medisch specialistische zorg voor bewoners behouden in de regio.

Vraag 8:
Wat gaat het college er aan doen om het ziekenhuis, in de volle omtrek, ook in de toekomst te behouden voor Purmerend?

Antwoord:
De gemeente en het bestuur van het ziekenhuis blijven met elkaar in overleg. Nog onlangs hebben de portefeuillehouder Gezondheidszorg en de burgemeester gesproken met de voltallige Raad van Bestuur, over het belang van het ziekenhuis voor de stad en omgekeerd. De gemeente heeft echter geen bevoegdheid om besluiten te nemen over het ziekenhuis.
Wij gaan er van uit u hiermee de geïnformeerd te hebben.
Burgemeester en wethouders van Purmerend

 

foto: Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Parkeerbeleid binnenstad en problemen Markerkade

Door diverse woningbouwprojecten in en om de binnenstad zullen er parkeerplaatsen verdwijnen. De rui...

Maandag 17 juni openbare bijeenkomst klankbordgroep fusie raadsleden Beemster en Purmerend

De gemeenten Beemster en Purmerend hebben het voornemen om per 1 januari 2022 bestuurlijk te fuseren...

Inspraak programma van eisen OV Zaanstreek-Waterland: reageren uiterlijk 14 juli!

Op 29 mei heeft het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam het ontwerp Programma van Eisen ...

Stand van zaken zorgaanbod Dijklander ziekenhuis

Wethouder Rotgans heeft de gemeenteraad een uitgebreide notitie gestuurd over de stand van zaken m.b...

Nationale ombudsman positief over wetsvoorstel wijziging gemeentelijke schuldhulpverlening

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, waardeert hetwetsvoorstel Wijziging gemeentelijke schul...

Het aantal senioren in Purmerend groeit gestaag

Door deze groei ontstaat er ook steeds meer behoeft aan zorg en begeleiding.Ook neemt het percentage...

Verkeersveiligheid Westerweg – Wherevogels

In 2017 nam de raad een motie aan over de oversteek van de Purmerenderweg voor voetbalvereniging Whe...

Priknick actie Rotaryclub Purmerend nuttig en leuk

Zaterdag 1 juni jongstleden organiseerde de Rotaryclub Purmerend een actie om gezamenlijk zwerfafval...

Voortzetting fonds voor starterslening

Starters op de woningmarkt kunnen sinds april 2018 weer gebruik maken van de Startersregeling. De...

Sporthal De Koogmolen voor e-sports

Het Regio College en de Purmerendse Scholen Groep (PSG) vertrekken deze zomer uit het schoolgebouw a...

Planvorming gestart openbaar busvervoer Zaanstreek/Waterland vanaf december 2021

De OV-concessies voor het openbare busvervoer in Zaanstreek en Waterland lopen in december 2021 af. ...

Nieuwigheden

1 juni, de eerste zomerse dag van het jaar kondigt zich aan. Zeker geen toeval op deze dag is de ver...
Welzijn

Welzijn Artikelen

Purmerend tweede groenste stad in ons land

Tweede in de top tien is Purmerend, met 43,94 m² park per inwoner en 3,52 km² park in totaal. Het ...

10 dagen kermisplezier van 10 tot en met 19 mei

Vanaf vandaag 10 mei staat de binnenstad weer 10 dagen op z’n kop!  In de binnenstad staan ...

Bezoek raadsleden aan diverse locaties van Leviaan(voorheen RIBW)

Bezoek raadsleden aan diverse locaties van Leviaan(voorheen RIBW) Op een zonnige vrijdagmiddag in ...

Aanwijzing Purmerendse Omroep Vereniging als lokale media-instelling voor de gemeente Purmerend

In 1988 is de Mediawet ingevoerd en is tegelijkertijd het Commissariaat voor de Media opgericht. Eé...

Gratis taxeren in Purmerends Museum

Het Purmerends Museum organiseert in samenwerking op woensdag 6 juni, van 11.00 tot 16.00 uur, een g...

Lezing over kunstenaar en meester vervalser Han van Meegeren

KUNSTGENOTEN IN BEWEGING organiseert donderdag 31 mei van 10.00 tot 12.00 uur een gratis lezing voor...

Akkoord over sloop en nieuwbouw clubgebouw Rugbyclub Waterland

Toen in 2016 een nieuw bestuur van Rugbyclub Waterland (RCW) de planvorming van het clubhuis, alsnog...

Kom zwemmen in Noord-Hollands water

Op dinsdag 1 mei 2018 is de officiële start van het zwemseizoen in Noord-Holland. Op de ruim 150 of...