Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring


De gemeenteraad heeft in februari raad besloten om het bestemmingsplan Wheermolen 1980 ter plaatse van het LPG tankstation van Tamoil aan het J.F. Kennedyplein 30 te actualiseren. Tegelijkertijd is besloten om dit te doen door uiterlijk op 31 december 2016 een ontwerp-besluit tot vaststelling c.q. herzieníng van het bestemmingsplan Wheermolen1980 ter inzage te leggen. Of zoveel eerder als de Minister van l&M voorgenomen wijziging van de Revi in werking is getreden en een dergelijk besluit eerder mogelijk maakt.

De wijziging van de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) Revi is op 29 juni 2016 in werking getreden en is tot stand gekomen na een zogenaamde Safety Deal met de Nederlandse tankstationbranche.

Voertuigen die het autogas transporteren, hebben vanaf nu op grond van deze Deal allemaal een hittewerende coating. De coating heeft een vertragend effect, hetgeen hulpdiensten meer tijd geeft om in te grijpen bij een calamiteit. De deal is ondertekend door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, diverse transporteurs, de belangenverenigingen Beta, Bovag, Nove, VNPI en de Vereniging Vloeibaar Gas (VVG).Door het gebruik van de veiligere tankauto’s worden volstaan met een kleinere Plaatsgebonden Risicocontour rondom tankstations. Zo worden onnodige saneringen van bestaande lpg-verkooppunten voorkomen.

Het college streeft er nu dan ook naar om uiterlijk in oktober 2016 het ontwerp plan ter inzage te leggen, waarmee de bestaande feitelijke situatie wordt vastgelegd.

Wettelijke grondslag nu wel mogelijk?

Saillant detail is dat een dergelijke Safety Deal al eerder in de vorm van een Convenant was gesloten. De Raad van State oordeelde daarover toen dat een dergelijk Convenant niet kan worden voorzien van een wettelijke grondslag. Gebleken is toen dat door strijdigheid met de kaderrichtlijn vervoer gevaarlijke stoffen over de weg de Europese Commissie internationale regelgeving niet zal instemmen met het ontwerpbesluit. Hierdoor kunnen de LPG-branchemaatregelen niet wettelijk worden verankerd.

Door de staatssecretaris is daarom op 14 februari 2013 schriftelijk aangegeven dat het ontwerpbesluit toen geen doorgang kon vinden en werd ingetrokken. Gevolg hiervan was dat de voorgenomen aanpassing van de Revi niet kon plaatsvinden. Omdat de LPG-branchemaatregelen niet wettelijk kunnen worden vastgelegd op landelijk niveau.

Hoe deze uitspraak van de Raad van State zich zal verhouden nu het Convenant een Safety Deal is geworden zal nog moeten blijken.


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

APV wijziging met betrekking tot gebruik, bezit en verkoop lachgas

Lachgas wordt in toenemende mate gebruikt door (Purmerendse) jongeren als partydrug. Dit kan naast h...

Proefproject gescheiden inzameling gft en etensresten bij hoogbouw van start

In de notitie Toekomstbestendig afvalbeheer Purmerend is één van de voorgestelde maatregelen een p...

Dementie neemt toe

Steeds meer mensen in Nederland krijgen dementie. Dementie is een verzamelnaam voor meer dan vijftig...

Provincie zoekt locaties voor uitbreiding elektriciteitsnetwerk

De provincie Noord-Holland gaat inventariseren wat het meest geschikte tracé is voor nieuwe elektri...

Waar komen de windmolens en zonneparken in onze omgeving

Een van de afspraken uit het Klimaatakkoord is dat regionale overheden gezamenlijk een Regionale Ene...

70 Sociale huurwoningen langs de Dopsloot in besluitvorming

Het bestemmingsplan Dopsloot 2019 maakt het mogelijk drie appartementengebouwen met in totaal 70 soc...

Voorgang Pilot Aardgasvrij Purmerend

We zijn nu bijna één jaar verder en er is veel vooruitgang geboekt. Hoog tijd om onze ervaringen m...

HVC stopt verder onderzoek naar onderbrengen AEB

Afgelopen weken hebben gemeente Amsterdam, AEB en HVC overleg gevoerd over de publieke voorkeursrout...

AMBULANTE ZORG IN WATERLAND

Een inspiratieochtend , georganiseerd door de Gemeente Purmerend werd gehouden in P3 op donderdag 26...

Minder leegstand kantoren en veel meer banen

De leegstand van kantoren in Noord-Holland is in 2018 gedaald van 12,7% naar 11,9%. Ook zijn er meer...

Ogen en Oren van geel naar wit hesje

In 2013 werd er veel ingebroken in de wijk Purmer-Noord. Een groepje wijkbewoners heeft toen het ini...

Wietplantages ontmanteld op bedrijventerrein De Koog

Op vrijdag 27 september vond een integrale veiligheidscontrole plaats op een deel van bedrijventerre...
Veiligheid

Veiligheid Artikelen

Meerderheid wil hogere boetes illegaal vuurwerk

Ruim acht op de tien Nederlanders willen dat er hogere boetes komen voor het afsteken van illegaal v...

Minder woninginbraken in Vinex wijken

Vinex-wijken hadden in 2015 iets minder last van woninginbraken dan gemiddeld in Nederland. Het vers...

Minder misdaad maar meer strafzaken in 2015

De criminaliteit is in 2015 opnieuw afgenomen. Toch handelde de Rechtspraak 5 procent meer strafzake...

Verruiming cameratoezicht gemeenten

Een wetswijziging tot verruiming van de bevoegdheid van de burgemeester tot de inzet van cameratoezi...

VNG: onderzoek naar kosten gegevensbescherming

De nieuwe Europese regelgeving op het gebied van gegevensbescherming leidt tot extra kosten voor gem...

Gemeenten krijgen protocol bijtende honden

De Koninklijke Hondenbescherming heeft goede hoop dat het aantal bijtincidenten met honden af kan ne...

Waarschuwing voor Malafide klusjesmannen

In Noord-Holland zijn de laatste weken meldingen binnengekomen over oplichting aan de deur. Recent e...

Meer dan 1000 Purmerendse kinderen doen verkeersexamen

Dit voorjaar hebben meer dan duizend Purmerendse scholieren uit groep 7 en 8 het schriftelijk verkee...