Wijkcentrum Overlanderstraat Sociale zaken
Home Nieuws Sociale Zaken Uitvoering Wvggz meldingen en verkennend onderzoek in eigen beheer

Uitvoering Wvggz meldingen en verkennend onderzoek in eigen beheer

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Stadhuis Purmerend foto Stadspartij

De colleges van de gemeenten Beemster en Purmerend hebben besloten om vanaf 1 juli de Wvggz (Wet verplichte ggz) in eigen beheer uit te voeren. Concreet betekent dit dat beide gemeenten geen gebruik zullen maken van de optie om de Dienstverlening overeenkomst Wet verplichte ggz met de GGD te verlengen. Dit maakt wethouder Rotgans in een brief aan de gemeenteraad bekend.
De Wet verplichte ggz (Wvggz) trad per januari 2020 in werking. De wet beschermt de rechten van psychiatrische patiënten die te maken hebben met verplichte zorg en heeft als uitgangspunt om verplichte zorg zo veel mogelijk te voorkomen. Als verplichte zorg echt noodzakelijk blijkt, moet de minst ingrijpende vorm worden ingezet en de dwang zo snel mogelijk worden afgebouwd. In het kader van ‘minst ingrijpende vorm’ maakt de wet het mogelijk om ook buiten het psychiatrisch ziekenhuis verplichte zorg te geven, dit wil zeggen dat deze ambulant wordt vormgegeven in de eigen woonomgeving van de burger
Uitvoering van de Wvggz
De wet bepaalt dat iedere burger zijn zorgen over een medeburger bij de gemeenten moet kunnen melden en dat de gemeente die melding ook moet onderzoeken en tijdig afhandelen. Voor het eerste half jaar van 2020 hebben de gemeenten Beemster en Purmerend de verantwoordelijkheid tot het ontvangen van de Wvggz meldingen en het uitvoeren van het verkennend onderzoek samen met de regiogemeenten Zaanstreek Waterland bij de GGD belegd. Overeenkomstig de bepalingen in het raadsvoorstel Wet verplichte geestelijke gezondheidzorg (Wvggz) van 17 december 2019, is voor het aflopen van het termijn geëvalueerd of de gemeenten in deze vorm door zouden gaan met de uitvoering van de Wvggz en of dit samenwerkingsverband nog de meest passende constructie is.
Hiervoor is gekozen omdat de uitvoer van de Wvggz heel goed ondergebracht kan worden binnen de bestaande dienstverlening van het WMO-loket. Vanuit dit loket wordt een integrale brede dienstverlening aan onze inwoners aangeboden en wordt de regie gevoerd. Deze keuze leidt volgens de colleges van Beemster en Purmerend tot betere resultaten voor de inwoners.
Om het beste resultaat voor de inwoners te behouden zal de inhoudelijke samenwerking met de GGD (bijvoorbeeld Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg) worden voortgezet, net als de uitwisseling van expertise. Met de GGD worden afspraken gemaakt inzake de overdracht van de lopende zaken, zodat deze niet in het gedrang komen. Voor een zorgvuldige afhandeling wordt er, op gepaste wijze conform de coronamaatregelen, ingezet op een warme overdracht met de GGD.
Samengevat
De Wvggz meldingen en het verkennend onderzoek worden belegd bij het WMO loket. De uitvoering van de in de WvGGZ gestelde hoorplicht bij crisismeldingen blijft ongewijzigd extern belegd bij medewerkers van de firma Khonraad, het bedrijf dat de software levert voor de afhandeling van deze crisismeldingen.

Sociale Zaken artikelen

Uitvoering Wvggz meldingen en verkennend onderzoek in eigen beheer

De colleges van de gemeenten Beemster en Purmerend hebben besloten om vanaf 1 juli de Wvggz (Wet verplichte ggz) in eigen beheer uit te...

Kansrijk armoedebeleid

Verminderen van armoede mogelijk maar kost geld en banen Met het huidige kabinetsbeleid neemt de armoede in Nederland de komende jaren met ruim een kwart...

Ouderschapsverlof wordt deels betaald

Het kabinet wil dat mensen meer ruimte krijgen om te kiezen hoe ze werken en zorgen willen combineren. Daarom neemt het kabinet een derde...

Thuiszorg werkt binnen strikte regels door

De afgelopen weken heeft de Stadspartij veel senioren in zorginstellingen, maar ook zij die nog thuis wonen, een bloemetje gebracht. Blijde gezichten en dankbaarheid...

Hulpmiddelencontract gegund aan Medipoint

Op 1 april loopt het contract met de huidige aanbieder van Wmo-hulpmiddelen af. De gemeenten van de regio Zaanstreek-Waterland hebben...

Maatwerk voor huurders die financieel geraakt worden door de coronacrisis

De woningcorporaties in Purmerend hebben oog voor huurders die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden komen. Huurders die de huur nu niet of moeilijker...

Zorg over plaats Woonplek leidt tot ingrijpende aanpassing van raadsvoorstel

Het debat over de Woonplek, die we in Purmerend een plaats willen geven, is inmiddels zeer beladen. Goed gebruikmakend van hun inspraakrechten hebben de...

Grote tegenvaller bij financiële stand van zaken budget jeugdzorg

In een bericht aan de gemeenteraad  laat het college weten dat het budget jeugdzorg over 2018 fors is overschreden. Voor 2019 is het budget...