Wijkcentrum Overlanderstraat Sociale zaken
Home Nieuws Sociale Zaken Toegang tot Wet Schuldsanering is een hindernisbaan zonder finish

Toegang tot Wet Schuldsanering is een hindernisbaan zonder finish

Schuldhulpverlening

Op 11 juni jl. heeft de Nationale ombudsman het onderzoeksrapport ‘Hindernisbaan zonder finish’ gepubliceerd. De ombudsman constateert dat er sinds 2014 steeds minder burgers in aanmerking komen voor de wettelijke regeling die het mogelijk moet maken na drie jaar weer schuldenvrij te zijn: de Wet schuldsanering natuurlijke personen (hierna: Wsnp).
In de periode 2014 – 2019 is het aantal mensen dat gebruik maakte van deze regeling met 62% (ongeveer 7.500 personen in 2019) gedaald. Deze daling wordt niet gecompenseerd door een stijging van het aantal minnelijke trajecten via de gemeentelijke schuldhulpverlening. Per saldo komen dus steeds minder burgers in aanmerking voor een schuldenvrije toekomst. Daar maakt de Nationale ombudsman zich ernstig zorgen over.
Het doel van het onderzoek is dat ook dat de in dit onderzoek geconstateerde knelpunten worden weggenomen en de toegang tot de Wsnp voor mensen met problematische schulden wordt verbeterd.
Conclusie en aanbevelingen ombudsman
De ombudsman heeft hulpverleners gesproken die hun cliënten met veel moeite en lang volhouden naar en door het ingewikkelde Wsnp-traject ‘gesleept’ hebben. Zonder hun hulp hadden hun cliënten de eindstreep nooit gehaald.
Het is de ombudsman duidelijk geworden dat de voorwaarden van de Wsnp bijstelling verdienen en een menselijker en redelijker maat moeten krijgen.
Naar aanleiding hiervan heeft de ombudsman een aantal punten opgesteld van wat een burger in redelijkheid mag verwachten van de overheid.
Van de gemeentelijke schuldhulpverlening mag verwacht worden dat:
  • na het mislukken van het minnelijk traject de burger actief wordt geïnformeerd en geadviseerd over de mogelijkheden van de Wsnp en wordt begeleid bij het indienen en toelichten van het Wsnp-verzoek;
  • de burger professionele ondersteuning wordt geboden tijdens en na afloop van het Wsnp-traject.
Reactie college Purmerend
Wethouder Hegger laat namens het college weten dat voor de gemeente de aanbevelingen voor de gemeentelijke schuldhulpverlening van belang zijn. De overige aanbevelingen zijn gericht op de landelijke overheid en de bewindvoerders en terug te lezen in het rapport.
Namens het college rapporteert wethouder Hegger de stand van zaken in Purmerend aan de gemeenteraad. Vooraf laat hij weten dat het bestuur de toeleiding naar de Wsnp als een essentiële taak van de gemeentelijke schuldhulpverlening beschouwt.
Wethouder Hegger: “Wij beseffen dat deze ‘helpende hand bijna altijd nodig is en van groot belang is voor de toekomst van onze cliënt. Dat is ook een werkwijze die wij voorstaan en waarnaar wij handelen. Uit het onderzoek komt naar voren dat burgers en hun hulpverleners knelpunten ervaren in hun zoektocht naar de Wsnp. De weg naar de start van een Wsnp-traject is lang, zwaar en vol met obstakels.
Voor ons als gemeente zijn de aanbevelingen voor de gemeentelijke schuldhulpverlening van belang. De overige aanbevelingen zijn gericht op de landelijke overheid en de bewindvoerders en terug te lezen in het rapport.”
Hoe gaat Purmerend hiermee aan het werk?
  • De medewerkers zijn goed op de hoogte van de Wsnp;
  • De medewerkers bespreken bij een intake de mogelijkheden met de cliënt. Als een minnelijk traject niet slaagt worden de mogelijkheden Wsnp verder bekeken en besproken;
  • De medewerkers ondersteunen de cliënt bij een aanvraag Wsnp gedurende het gehele traject. Zo nodig gaan zij ook mee naar de rechtbank. Medewerker houdt de regie. Als er een beschermingsbewindvoerder is, dan neemt deze dit vaak over;
  • Ook ondernemers en zzp-ers worden begeleid. Hiervoor wordt o.a. Over Rood ingezet ter ondersteuning. Over Rood begeleidt en ondersteunt ondernemers bij een (door)start, schulden, administratieve achterstanden en bedrijfsbeëindiging.
Schuldenbewind of budgetbeheer en maatwerk
Met betrekking tot schuldenbewind wil de gemeente de kwaliteit van de bewindvoering verder verbeteren door de samenwerking met de bewindvoerders te intensiveren. Door vooraf afspraken te maken over de te leveren kwaliteit en daarin samen te werken, wordt verwacht dat meer mensen beter worden geholpen. Niet een standaard inzet van bewindvoering, maar eerst bekijken wat de meest passende dienstverlening is. In veel gevallen is budgetbeheer een goed alternatief.
Tot slot laat de wethouder weten dat de Purmerend met ingang van 2021 het schuldenbeleid onderbrengt in een apart plan voor integrale schuldhulpverlening. Indien nodig zullen de beleidsregels erop worden aanpassen. De gemeenteraad zal worden betrokken bij de verdere uitwerking daarvan.

Sociale Zaken artikelen

Hitte- en eenzaamheidskaart beschikbaar voor alle gemeenten

Hitte vormt een groot risico voor de gezondheid van kwetsbare mensen. Eenzame ouderen lopen daarbij extra risico. Dankzij de hitte- en eenzaamheidskaart kunnen gemeenten en...

Toegang tot Wet Schuldsanering is een hindernisbaan zonder finish

Op 11 juni jl. heeft de Nationale ombudsman het onderzoeksrapport ‘Hindernisbaan zonder finish’ gepubliceerd. De ombudsman constateert dat er sinds 2014 steeds minder burgers...

Stadspartij stelt vragen over opnamestop van specialistische jeugdhulp

Over de opnamestop van de specialistische jeugdhulpstelde Irma Waarhuijs van de Stadspartij vragen aan het college. Aanleiding is een brief van wethouder Van Meekeren...

Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen: ‘Bouwen, digitaliseren, samenwerken, leren van coronacrisis!’

Om de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te houden is het nodig nú te investeren in geschikte woningen, in digitalisering...

Raad van State ziet geen noodzaak in wet ter waarborging van aantallen sociale huurwoningen

Zojuist is er een advies van de Afdeling advisering van de Raad van State openbaar gemaakt. Onderwerp is een wetsvoorstel van Tweede Kamerleden Nij­boer...

Uitvoering Wvggz meldingen en verkennend onderzoek in eigen beheer

De colleges van de gemeenten Beemster en Purmerend hebben besloten om vanaf 1 juli de Wvggz (Wet verplichte ggz) in eigen beheer uit te...

Kansrijk armoedebeleid

Verminderen van armoede mogelijk maar kost geld en banen Met het huidige kabinetsbeleid neemt de armoede in Nederland de komende jaren met ruim een kwart...

Ouderschapsverlof wordt deels betaald

Het kabinet wil dat mensen meer ruimte krijgen om te kiezen hoe ze werken en zorgen willen combineren. Daarom neemt het kabinet een derde...