kop west Ruimtelijke Ordening
Home Nieuws Ruimtelijke Ordening Stand van zaken bouw parkeergarage stadhuis

Stand van zaken bouw parkeergarage stadhuis

Stadhuisgarage
Plan stadhuisgarage

Door een brief aan de gemeenteraad laat wethouder Tijmstra weten dat het ondanks de CPVID-19 situatie gelukt is om alle benodigde werkzaamheden ter realisatie van de ondergrondse parkeergarage voor het stadhuis uit te voeren.

Uitgezocht is of de benodigde wijziging van het bestemmingsplan deels gelijk kan lopen met het aanbestedingstraject. Dit blijkt mogelijk. Overeenkomstig de planning wordt het wijzigen van het bestemmingsplan in september in het besluitvormingsproces gebracht.

Stadsplein boven garage
Om een goed beeld te krijgen van het plein boven de garage is ook gestart met het ontwerpproces van dit plein. Hierbij zijn zowel de verblijfsfunctie als de ingang van het stadhuis van belang.
Het plein voor het stadhuis wordt ingericht als stadsplein. Een klankborgroep van inwoners nemen deel aan deze klankborgroep. Ook vertegenwoordigers van bewoners van Brantjesoever zijn deelnemer.
Na gereedkomen van het concept zal er een inloopavond, met reactiemogelijkheid, voor alle inwoners plaatsvinden.
Voorbereiding uitbesteding exploitatie en beheer parkeergarages
Ter voorbereiding van de uitbesteding van de exploitatie van het beheer en de exploitatie van de Stadshuisgarage en Claxonate, zijn gesprekken met marktpartijen gevoerd over de eisen aan parkeergarages. Daar is uit voortgekomen dat het verstandig is om de garage zover mogelijk af te werken om te voorkomen dat er in een nieuwe garage gaten geboord moeten worden en leidingen moeten worden getrokken. Om die reden zijn de parkeerinstallaties, de speedgate en de camera’s meegenomen in het bestek van het contract in plaats van in het bestek van de exploitatie.
Start Europese aanbesteding en in acht te nemen voorwaarden
De eerste fase voor de verplichte de Europese aanbesteding is afgerond. Er zijn vijf partijen geselecteerd voor de gunningsfase. Voor de gunningsfase is het van belang om de contractuele eisen, de selectiecriteria en de wensen van de gemeente te bepalen.
De gemeente wil een partij selecteren die binnen het gewenste tijdpad en een maximum budget een volledig ondergrondse parkeergarage realiseert. In de ondergrondse parkeergarage moet prettig (sociaal veilig), efficiënt en met een hoog gebruiksgemak kunnen worden geparkeerd. Belangrijk is het dat gedurende de realisatie van het project de omgeving functioneel blijft en de overlast wordt beperkt. Goede communicatie en omgevingsmanagement zijn daarbij van groot belang.
Om dit te kunnen waarmaken wordt bij de selectie van een aannemer zowel prijs als kwaliteit meegewogen in de beoordeling van de inzendingen. In een schetsontwerp moeten inschrijver helder maken welke kwaliteit de parkeerder wordt geboden en uit het plan van aanpak moet helder worden hoe het proces om tot de garage te komen wordt ingericht.
Verwacht wordt dat in november van dit jaar nadere informatie kan worden verstrekt over het aanbestedingsresultaat.

Ruimtelijke Ordening artikelen

Provincie stuurt herindelingsadviezen naar minister

De provincie Noord-Holland heeft de herindelingsadviezen voor Beemster-Purmerend, Weesp-Amsterdam en Dijk en Waard naar de minister van Binnenlandse Zaken gestuurd. Ook de positieve zienswijzen...

Stand van zaken bouw parkeergarage stadhuis

Door een brief aan de gemeenteraad laat wethouder Tijmstra weten dat het ondanks de CPVID-19 situatie gelukt is om alle benodigde werkzaamheden ter realisatie...

Staat van de woningmarkt 2020

De woningbouwproductie moet op gang blijven om de groeiende vraag op te vangen en tegelijkertijd het woningtekort weg te werken. Dit is een van...

Maak een virtuele wandeling door het Wheermolen-Oost van de toekomst

Intermaris en de gemeente hebben samen met stedenbouwkundig bureau Urhahn een concept ontwikkelplan voor Wheermolen-Oost opgesteld. Hierin worden de verschillende ontwikkelingen en de potenties...

Aandeel betaalbare koop- en huurwoningen daalt in regio Amsterdam (MRA)

De mogelijkheden voor het vinden van betaalbare woonruimte in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn in de afgelopen twee jaar verder afgenomen. Terwijl in deze...

Een sociale huurwoning zoeken verandert

De woonruimteverdeling voor sociale huurwoningen in vijftien gemeenten in de regio’s Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland gaat veranderen. De verandering is nodig om huishoudens met...

Locatie Karekietpark in ontwikkeling

Karekietpark ideeën bron gemeentenieuws Het Karekietpark is één van de ontwikkelgebieden van Purmerend. Er gebeurt in het Karekietpark al veel:...

Plan voor 340 woningen in Kwadijkerpark

Begin mei heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met een intentieovereenkomst met de Prinsenstichting, woningstichting Rochdale en gebiedsontwikkelaar AM. In deze overeenkomst...