Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring


De wetten in het gemeentelijk zorgdomein 'schuren' op verschillende punten met elkaar. Toch zijn majeure ingrepen in het wettelijk kader uit den boze. Ook moet het Rijk haar stelselverantwoordelijkheid niet aangrijpen als alibi om in te grijpen in gedecentraliseerde bevoegdheden.
Dat adviseert de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) in het rapport ‘Zorg voor samenhangende zorg - Over zorgwetten die door gemeenten worden uitgevoerd’.
Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor onder meer de Participatiewet, de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Doel van de decentralisaties is maatwerk, voorzieningen dicht bij de burger, meer samenhang in de uitvoering en beperking van de kosten.
Met name op het gebied van samenhang en integraliteit zijn er volgens de Rob de nodige problemen.  Die zitten voor een deel in het juridische kader ingebakken. Waar de Wet Publieke Gezondheidszorg uitgaat van een centrale rol van de overheid als hoeder van de openbare gezondheidszorg, gaan de Wmo en de Jeugdwet juist uit van eigen kracht en verantwoordelijkheid van de burger. Ook zijn er verschillen in sturingsfilosofie: soms collectief, dan weer gebaseerd op maatwerk. “Het is de vraag of het mogelijk is om samenhang te realiseren met zo’n uiteenlopende grondslag”, aldus de Rob.
Gescheiden werelden
Verder zijn er verschillen in de mate waarin moet worden samengewerkt. Gemeenten moeten omgaan met verantwoordelijkheden van anderen, in het bijzonder de regio, het Rijk en zorgverzekeraars. Dat is lastig, want verschillende actoren hebben verschillende rollen en dragen verschillende verantwoordelijkheden. Ook kenmerken ze zich door verschillende culturen. Als voorbeeld noemt de Rob de sociale sector en de gezondheidssector: “twee gescheiden werelden met elk hun eigen taal, werkwijzen, mores en expertises, daar is nog veel samenhang te realiseren.”
Burger vermalen
Ook de verschillen in rechten en voorzieningen en in de wijze waarop deze worden vastgesteld staan op gespannen voet met de wens naar samenhang. Daarbij zijn er verschillen in de wijze waarop aanspraak kan worden gemaakt op een persoonsgebonden budget, in het al dan niet verschuldigd zijn van eigen bijdragen, in de wettelijke regimes van uitwisseling van persoonsgegevens, in de wijze waarop het toezicht is geregeld en in de regels over terugvordering.
Dit alles leidt er toe dat “de burger soms vermalen wordt in de bureaucratie”. Professionals zitten in de spagaat tussen maatwerk enerzijds en de eisen rond doel- en rechtmatigheid anderzijds.
Toch adviseert de Rob om het wettelijk kader niet overhoop te halen. Wijziging van het wettelijk stelsel is volgens de Raad pas aan de orde als zich structureel onaanvaardbare situaties voordoen en gemeenten er niet zelf in slagen een aanvaardbaar evenwicht te vinden tussen verschillende belangen. Dat is volgens de Raad niet het geval. Blijkens cijfers van het Sociaal-Cultureel Planbureau (SCP) is de groep mensen die gecombineerd gebruik maakt van voorzieningen met 8 procent van de gebruikers relatief klein. “Het SCP noemt het gebruik van voorzieningen uit verschillende sectoren binnen één huishoudens ‘niet heel groot’”, stelt de Rob. “Zo bezien is de noodzaak voor meer samenhang beperkt.”
Pragmatisch
Om deze reden beperkt de Rob zich tot enkele pragmatische aanbevelingen. Zo zouden de wettelijke regels rond indicatiestelling, eigen bijdrage, verwerking van persoonsgegevens, toezicht en terugvordering kunnen worden geharmoniseerd. Ook vindt de Rob dat het verdeelsysteem van de algemene uitkering uit het gemeentefonds eenvoudiger kan. De verdeelmodellen zouden niet gebaseerd moeten zijn op (historische) kosten die gemeenten maken, maar op de kans dat bepaalde mensen zijn aangewezen op voorzieningen.  
Alibi
Voorop staat dat zoveel vrij moeten zijn in de besteding en verantwoording van de bijhorende gelden. “Als de landelijke politiek toch minimum- en bestedingseisen wil opleggen, dan hoort het Rijk verantwoordelijk te zijn voor de financiële risico’s en is bekostiging via het gemeentefonds niet aangewezen”, vindt de Rob. “Hol systeemverantwoordelijkheid niet uit door teveel bemoeienis met de praktijk, maar vul de rol van regering en parlement in via de band van systeembesturing. Het functioneren van het stelsel staat of valt met onderling vertrouwen in elkaars rolvastheid. Gebruik stelselverantwoordelijkheid niet als alibi voor het Rijk om eenzijdig en in strijd met de bedoeling van de wetgever in te grijpen in de uitoefening van gedecentraliseerde bevoegdheden.”
Afwijkingsbevoegdheid
Bovendien is de werkzaamheid van juridische maatregelen altijd beperkt, aldus de Rob. “Fricties zijn er en zullen blijven bestaan, ook als er een betere wettelijke afstemming is. Dus stelt de Raad: besturen is óók het vinden van oplossingen waar de wet geen uitkomst biedt.” Beter is het om de lokale actoren speelruimte te geven. “Zorg voor wettelijke afwijkingsbevoegdheid opdat uitvoerders in wal-en-schip-situaties maatwerk en passende maatregelen te treffen.”

Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Parkeerbeleid binnenstad en problemen Markerkade

Door diverse woningbouwprojecten in en om de binnenstad zullen er parkeerplaatsen verdwijnen. De rui...

Maandag 17 juni openbare bijeenkomst klankbordgroep fusie raadsleden Beemster en Purmerend

De gemeenten Beemster en Purmerend hebben het voornemen om per 1 januari 2022 bestuurlijk te fuseren...

Inspraak programma van eisen OV Zaanstreek-Waterland: reageren uiterlijk 14 juli!

Op 29 mei heeft het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam het ontwerp Programma van Eisen ...

Stand van zaken zorgaanbod Dijklander ziekenhuis

Wethouder Rotgans heeft de gemeenteraad een uitgebreide notitie gestuurd over de stand van zaken m.b...

Nationale ombudsman positief over wetsvoorstel wijziging gemeentelijke schuldhulpverlening

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, waardeert hetwetsvoorstel Wijziging gemeentelijke schul...

Het aantal senioren in Purmerend groeit gestaag

Door deze groei ontstaat er ook steeds meer behoeft aan zorg en begeleiding.Ook neemt het percentage...

Verkeersveiligheid Westerweg – Wherevogels

In 2017 nam de raad een motie aan over de oversteek van de Purmerenderweg voor voetbalvereniging Whe...

Priknick actie Rotaryclub Purmerend nuttig en leuk

Zaterdag 1 juni jongstleden organiseerde de Rotaryclub Purmerend een actie om gezamenlijk zwerfafval...

Voortzetting fonds voor starterslening

Starters op de woningmarkt kunnen sinds april 2018 weer gebruik maken van de Startersregeling. De...

Sporthal De Koogmolen voor e-sports

Het Regio College en de Purmerendse Scholen Groep (PSG) vertrekken deze zomer uit het schoolgebouw a...

Planvorming gestart openbaar busvervoer Zaanstreek/Waterland vanaf december 2021

De OV-concessies voor het openbare busvervoer in Zaanstreek en Waterland lopen in december 2021 af. ...

Nieuwigheden

1 juni, de eerste zomerse dag van het jaar kondigt zich aan. Zeker geen toeval op deze dag is de ver...
Sociale Zaken Artikelen

Sociale Zaken Nieuws

Nationale ombudsman positief over wetsvoorstel wijziging gemeentelijke schuldhulpverlening

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, waardeert hetwetsvoorstel Wijziging gemeentelijke schul...

Voortzetting fonds voor starterslening

Starters op de woningmarkt kunnen sinds april 2018 weer gebruik maken van de Startersregeling. De...

Grote zorg om betaalbaarheid en beschikbaarheid woningen

Een dak boven je hoofd is een fundamentele voorwaarde voor een menswaardig bestaan. Geen huisve...

Nachtopvang Wagenweg veiliger gemaakt in afwachting verhuizing

De nachtopvang is sínds enige jaren gesitueerd aan de Wagenweg 14 en wordt uitgevoerd door het Alge...

Huurders hebben stuk minder te besteden dan kopers

Huurders hebben na aftrek van woonlasten vaak een stuk minder geld te besteden dan kopers met een ve...

435 miljoen extra voor wijkverpleging

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een onderhandelaarsakkoord b...

Purmerendse ouderen gaan eenzaamheid te lijf met microfoons en iPads

Purmerend start met het project BuurtBLIK. Dit project koppelt het activiteitenaanbod voor ouderen i...

Patricia en Irma bezoeken de voedselbank

Op 8 mei brachten onze fractieleden Patricia Gootjes en Irma Waarhuijs een bezoek aan de voedselbank...