Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring


Overheidswerkgevers hebben de doelstelling voor de banenafspraak 2016 niet gehaald. Gevolg is dat staatssecretaris Klijnsma voorbereidingen in gang zet voor het activeren van de quotumregeling. Het totaal aantal banen voor de banenafspraak ruimschoots gehaald: 22.554. Dat is te danken aan werkgevers in de markt: 18.957 banen. Overheidswerkgevers bleven steken op 3597, terwijl de doelstelling 6500 was.
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben vaak moeite een baan te vinden. Het gaat om mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap. De Rijksoverheid wil dat zij zoveel mogelijk een baan bij een ‘gewone’ werkgever krijgen. Daarom komen er voor hen 125.000 extra banen tot 2026. 100.000 bij bedrijven in de marktsector en 25.000 bij de overheid (banenafspraak).(toevoeging readactie Stadspartij)
Teleurstellend
Dit blijkt uit cijfers van de zogenoemde tweemeting die de staatssecretaris zojuist naar de Tweede Kamer heeft doorgestuurd. Klijnsma noemt het positief dat de werkgevers in Nederland er samen in geslaagd zijn om de totale doelstelling van 20.500 banen voor de banenafspraak ruim te realiseren. Ze benadrukt dat tot en met 2016 veel meer mensen met een arbeidsbeperking bij een reguliere werkgever een baan hebben gevonden en alle betrokkenen zich hebben ingespannen om dit te realiseren. ' Bij werkgevers is een omslag in denken ontstaan. Dat is een mooi resultaat. Het is aan de andere kant teleurstellend te moeten constateren dat bij de werkgevers van de sector overheid de aantallen achterblijven bij de doelstelling.'

Meer formele dienstverbanden
Een belangrijk onderdeel van het Sociaal Akkoord is de afspraak om in de periode tot en met 2025 in totaal 125.000 banen bij reguliere werkgevers in te richten, speciaal bestemd voor mensen met een arbeidsbeperking: 100.000 bij werkgevers in de markt en 25.000 bij overheidswerkgevers. In het eerste jaar werd het afgesproken aantal gehaald en in het tweede jaar opnieuw ruimschoots. Dat is vooral te danken aan de werkgevers in de markt. Hun doelstelling was 14.000 banen, waar die van overheidswerkgevers 6500 was. Bij de 22.554 gerealiseerde banen gaat het om 12.655 formele dienstverbanden en bijna 10.000 "inleenverbanden" via uitzendbureaus en detacheringen vanuit de sociale werkvoorziening. Wat ook opvalt in de vergelijking tussen cijfers over 2015 en 2016 is dat het aantal inleenverbanden is teruggelopen ten faveure van banen met formele dienstverbanden. 

Doel banenafspraak onverkort gehandhaafd
In de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten uit 2015 is vastgelegd dat werkgevers die geen of onvoldoende invulling geven aan de gemaakte afspraken daarvoor heffingen kunnen krijgen opgelegd. In haar brief aan de Kamer kondigt Klijnsma aan dat zij op basis van de resultaten van de tweemeting nu het traject inzet voor de activering van een quotumheffing voor de sector overheid.
Hiervoor treedt het kabinet in overleg met gemeenten en sociale partners. 'Het doel van de afspraak in het Sociaal Akkoord blijft onverkort gehandhaafd', stelt Klijnsma. 'En dat is om mensen die tot nu toe weinig kansen kregen ook toegang te verschaffen tot een volwaardige plek op de arbeidsmarkt, die daarmee ook echt "inclusiever" wordt.'

Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

APV wijziging met betrekking tot gebruik, bezit en verkoop lachgas

Lachgas wordt in toenemende mate gebruikt door (Purmerendse) jongeren als partydrug. Dit kan naast h...

Proefproject gescheiden inzameling gft en etensresten bij hoogbouw van start

In de notitie Toekomstbestendig afvalbeheer Purmerend is één van de voorgestelde maatregelen een p...

Dementie neemt toe

Steeds meer mensen in Nederland krijgen dementie. Dementie is een verzamelnaam voor meer dan vijftig...

Provincie zoekt locaties voor uitbreiding elektriciteitsnetwerk

De provincie Noord-Holland gaat inventariseren wat het meest geschikte tracé is voor nieuwe elektri...

Waar komen de windmolens en zonneparken in onze omgeving

Een van de afspraken uit het Klimaatakkoord is dat regionale overheden gezamenlijk een Regionale Ene...

70 Sociale huurwoningen langs de Dopsloot in besluitvorming

Het bestemmingsplan Dopsloot 2019 maakt het mogelijk drie appartementengebouwen met in totaal 70 soc...

Voorgang Pilot Aardgasvrij Purmerend

We zijn nu bijna één jaar verder en er is veel vooruitgang geboekt. Hoog tijd om onze ervaringen m...

HVC stopt verder onderzoek naar onderbrengen AEB

Afgelopen weken hebben gemeente Amsterdam, AEB en HVC overleg gevoerd over de publieke voorkeursrout...

AMBULANTE ZORG IN WATERLAND

Een inspiratieochtend , georganiseerd door de Gemeente Purmerend werd gehouden in P3 op donderdag 26...

Minder leegstand kantoren en veel meer banen

De leegstand van kantoren in Noord-Holland is in 2018 gedaald van 12,7% naar 11,9%. Ook zijn er meer...

Ogen en Oren van geel naar wit hesje

In 2013 werd er veel ingebroken in de wijk Purmer-Noord. Een groepje wijkbewoners heeft toen het ini...

Wietplantages ontmanteld op bedrijventerrein De Koog

Op vrijdag 27 september vond een integrale veiligheidscontrole plaats op een deel van bedrijventerre...
Sociale Zaken Artikelen

Sociale Zaken Nieuws

AMBULANTE ZORG IN WATERLAND

Een inspiratieochtend , georganiseerd door de Gemeente Purmerend werd gehouden in P3 op donderdag 26...

Stand van zaken zorgaanbod Dijklander ziekenhuis

Wethouder Rotgans heeft de gemeenteraad een uitgebreide notitie gestuurd over de stand van zaken m.b...

Nationale ombudsman positief over wetsvoorstel wijziging gemeentelijke schuldhulpverlening

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, waardeert hetwetsvoorstel Wijziging gemeentelijke schul...

Voortzetting fonds voor starterslening

Starters op de woningmarkt kunnen sinds april 2018 weer gebruik maken van de Startersregeling. De...

Grote zorg om betaalbaarheid en beschikbaarheid woningen

Een dak boven je hoofd is een fundamentele voorwaarde voor een menswaardig bestaan. Geen huisve...

Nachtopvang Wagenweg veiliger gemaakt in afwachting verhuizing

De nachtopvang is sínds enige jaren gesitueerd aan de Wagenweg 14 en wordt uitgevoerd door het Alge...

Huurders hebben stuk minder te besteden dan kopers

Huurders hebben na aftrek van woonlasten vaak een stuk minder geld te besteden dan kopers met een ve...

435 miljoen extra voor wijkverpleging

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een onderhandelaarsakkoord b...