Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

gezondheidsbevordering
We zien dat er op het gebied van gezondheid verschillende problematiek speelt in Purmerend. er zijn signalen over overgewicht bij kinderen, jongeren, volwassenen en senioren, het (overmatig) gebruik van genotsmiddelen door jongeren, psychische problematiek en complexe ouderenproblematiek. Aan de andere kant zien we daarnaast juist een hang naar bewust en gezond leven. Ook zien we dat problematiek in gezinnen de laatste jaren complexer is geworden. Dit kan gevolgen hebben voor de psychische gesteldheid van mensen.


informatie uit onderzoeken van de GGD bevestigt grotendeels deze signalen. ln de notitie gezondheidsbevordering 2018-2021 zijn aandachtspunten opgenomen waarmee de gemeente de komende vier jaar aan de slag wil gaan.
Samenvattend zijn de aandachtspunten voor de komende vier jaar: overgewicht, alcohol en drugsgebruik, eenzaamheid, psychische problematiek en complexe ouderenproblematiek.
De komende vier jaren wil de gemeente betrokken partijen ondersteunen bij de aanpak van bovenstaande aandachtspunten.
De gemeenteraad wordt voorgesteld om de Notitie gezondheidsbevordering Purmerend 2018-2021hiertoe aan te nemen. Deze notitie wordt vanavond 6 december in de raadscommissie Samenleving met de partijen doorgesproken.

Concrete acties genoemd in de notitie zijn:
Overgewicht:
 • Voortzetten en uitbreiden acties op scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven (waterdrinken, groenten en fruit en bewegen).
 • Onderzoeken wat verder nodig is om een gezonde leefstijl te stimuleren bij Purmerenders (i\jong en oud), dit geldt ook voor jongeren met overgewicht.
Alcohol en druqsqebruik:
 • Passende voorlichting voor jongeren en ouders.
 • Met het veld bekijken wat verder nodig is om alcohol- en drugsgebruik te verminderen.
 • Voortzetten handhaving.
Eenzaamheid:
 • Bestaande aanpak voortzetten (publiciteitscampagne, signaleren, verwijzen en inzicht vergroten).
Psvcholoqische problemen:
 • Vereenvoudigen toeleiding naar psychische hulp.
 • ln gesprek met maatschappelijke en zorginstellingen bekijken op welke manier de toeleiding naar psychische hulp eenvoudiger kan en hoe we acute hulp kunnen organiseren.
 • Verder invulling geven aan de regionale suïcidepreventie aanpak (trainingen professionals, inzetten op risicogroepen en een publiekscampagne).
Complexe ouderen problematiek:
 • lnzetten op signaleren en ondersteuning bieden.
 • Passende woonvoozieningen onderzoeken.
 • Mantelzorgers ondersteunen.
 • Onderzoeken welke ondersteuning nodig is voor mensen met dementie.
Uitvoering en evaluatie
Met de voorgestelde acties wordt een positief effect verwacht op de genoemde gezondheidsproblematiek. ln welke mate is lastig te duiden. De effecten van een preventieve inzet is vaak pas jaren later te zien. Daarnaast staat gezondheidsproblematiek vaak niet op zich en is er een causaal verband te zien tussen de verschillende gezondheidsproblemen. Daarom is het belangrijk dat we goed blijven monitoren om in de praktijk te ervaren of de manier van organiseren effectief is, en of de ingezette acties aangepast moet worden.
Na vaststelling van deze notitie gaan we aan de slag met de uitvoering. Jaarlijks volgt er in het laatste kwartaal een voortgang van het gezondheidsbeleid waarin de resultaten van de acties worden beschreven en vindt er een update van de actielijst plaats. De voorgang zal worden gedeeld met de Raad.

Beeld: raadsstukken


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Parkeerbeleid binnenstad en problemen Markerkade

Door diverse woningbouwprojecten in en om de binnenstad zullen er parkeerplaatsen verdwijnen. De rui...

Maandag 17 juni openbare bijeenkomst klankbordgroep fusie raadsleden Beemster en Purmerend

De gemeenten Beemster en Purmerend hebben het voornemen om per 1 januari 2022 bestuurlijk te fuseren...

Inspraak programma van eisen OV Zaanstreek-Waterland: reageren uiterlijk 14 juli!

Op 29 mei heeft het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam het ontwerp Programma van Eisen ...

Stand van zaken zorgaanbod Dijklander ziekenhuis

Wethouder Rotgans heeft de gemeenteraad een uitgebreide notitie gestuurd over de stand van zaken m.b...

Nationale ombudsman positief over wetsvoorstel wijziging gemeentelijke schuldhulpverlening

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, waardeert hetwetsvoorstel Wijziging gemeentelijke schul...

Het aantal senioren in Purmerend groeit gestaag

Door deze groei ontstaat er ook steeds meer behoeft aan zorg en begeleiding.Ook neemt het percentage...

Verkeersveiligheid Westerweg – Wherevogels

In 2017 nam de raad een motie aan over de oversteek van de Purmerenderweg voor voetbalvereniging Whe...

Priknick actie Rotaryclub Purmerend nuttig en leuk

Zaterdag 1 juni jongstleden organiseerde de Rotaryclub Purmerend een actie om gezamenlijk zwerfafval...

Voortzetting fonds voor starterslening

Starters op de woningmarkt kunnen sinds april 2018 weer gebruik maken van de Startersregeling. De...

Sporthal De Koogmolen voor e-sports

Het Regio College en de Purmerendse Scholen Groep (PSG) vertrekken deze zomer uit het schoolgebouw a...

Planvorming gestart openbaar busvervoer Zaanstreek/Waterland vanaf december 2021

De OV-concessies voor het openbare busvervoer in Zaanstreek en Waterland lopen in december 2021 af. ...

Nieuwigheden

1 juni, de eerste zomerse dag van het jaar kondigt zich aan. Zeker geen toeval op deze dag is de ver...
Sociale Zaken Artikelen

Sociale Zaken Nieuws

Nationale ombudsman positief over wetsvoorstel wijziging gemeentelijke schuldhulpverlening

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, waardeert hetwetsvoorstel Wijziging gemeentelijke schul...

Voortzetting fonds voor starterslening

Starters op de woningmarkt kunnen sinds april 2018 weer gebruik maken van de Startersregeling. De...

Grote zorg om betaalbaarheid en beschikbaarheid woningen

Een dak boven je hoofd is een fundamentele voorwaarde voor een menswaardig bestaan. Geen huisve...

Nachtopvang Wagenweg veiliger gemaakt in afwachting verhuizing

De nachtopvang is sínds enige jaren gesitueerd aan de Wagenweg 14 en wordt uitgevoerd door het Alge...

Huurders hebben stuk minder te besteden dan kopers

Huurders hebben na aftrek van woonlasten vaak een stuk minder geld te besteden dan kopers met een ve...

435 miljoen extra voor wijkverpleging

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een onderhandelaarsakkoord b...

Purmerendse ouderen gaan eenzaamheid te lijf met microfoons en iPads

Purmerend start met het project BuurtBLIK. Dit project koppelt het activiteitenaanbod voor ouderen i...

Patricia en Irma bezoeken de voedselbank

Op 8 mei brachten onze fractieleden Patricia Gootjes en Irma Waarhuijs een bezoek aan de voedselbank...