Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

gezondheidsbevordering
We zien dat er op het gebied van gezondheid verschillende problematiek speelt in Purmerend. er zijn signalen over overgewicht bij kinderen, jongeren, volwassenen en senioren, het (overmatig) gebruik van genotsmiddelen door jongeren, psychische problematiek en complexe ouderenproblematiek. Aan de andere kant zien we daarnaast juist een hang naar bewust en gezond leven. Ook zien we dat problematiek in gezinnen de laatste jaren complexer is geworden. Dit kan gevolgen hebben voor de psychische gesteldheid van mensen.


informatie uit onderzoeken van de GGD bevestigt grotendeels deze signalen. ln de notitie gezondheidsbevordering 2018-2021 zijn aandachtspunten opgenomen waarmee de gemeente de komende vier jaar aan de slag wil gaan.
Samenvattend zijn de aandachtspunten voor de komende vier jaar: overgewicht, alcohol en drugsgebruik, eenzaamheid, psychische problematiek en complexe ouderenproblematiek.
De komende vier jaren wil de gemeente betrokken partijen ondersteunen bij de aanpak van bovenstaande aandachtspunten.
De gemeenteraad wordt voorgesteld om de Notitie gezondheidsbevordering Purmerend 2018-2021hiertoe aan te nemen. Deze notitie wordt vanavond 6 december in de raadscommissie Samenleving met de partijen doorgesproken.

Concrete acties genoemd in de notitie zijn:
Overgewicht:
 • Voortzetten en uitbreiden acties op scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven (waterdrinken, groenten en fruit en bewegen).
 • Onderzoeken wat verder nodig is om een gezonde leefstijl te stimuleren bij Purmerenders (i\jong en oud), dit geldt ook voor jongeren met overgewicht.
Alcohol en druqsqebruik:
 • Passende voorlichting voor jongeren en ouders.
 • Met het veld bekijken wat verder nodig is om alcohol- en drugsgebruik te verminderen.
 • Voortzetten handhaving.
Eenzaamheid:
 • Bestaande aanpak voortzetten (publiciteitscampagne, signaleren, verwijzen en inzicht vergroten).
Psvcholoqische problemen:
 • Vereenvoudigen toeleiding naar psychische hulp.
 • ln gesprek met maatschappelijke en zorginstellingen bekijken op welke manier de toeleiding naar psychische hulp eenvoudiger kan en hoe we acute hulp kunnen organiseren.
 • Verder invulling geven aan de regionale suïcidepreventie aanpak (trainingen professionals, inzetten op risicogroepen en een publiekscampagne).
Complexe ouderen problematiek:
 • lnzetten op signaleren en ondersteuning bieden.
 • Passende woonvoozieningen onderzoeken.
 • Mantelzorgers ondersteunen.
 • Onderzoeken welke ondersteuning nodig is voor mensen met dementie.
Uitvoering en evaluatie
Met de voorgestelde acties wordt een positief effect verwacht op de genoemde gezondheidsproblematiek. ln welke mate is lastig te duiden. De effecten van een preventieve inzet is vaak pas jaren later te zien. Daarnaast staat gezondheidsproblematiek vaak niet op zich en is er een causaal verband te zien tussen de verschillende gezondheidsproblemen. Daarom is het belangrijk dat we goed blijven monitoren om in de praktijk te ervaren of de manier van organiseren effectief is, en of de ingezette acties aangepast moet worden.
Na vaststelling van deze notitie gaan we aan de slag met de uitvoering. Jaarlijks volgt er in het laatste kwartaal een voortgang van het gezondheidsbeleid waarin de resultaten van de acties worden beschreven en vindt er een update van de actielijst plaats. De voorgang zal worden gedeeld met de Raad.

Beeld: raadsstukken


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

APV wijziging met betrekking tot gebruik, bezit en verkoop lachgas

Lachgas wordt in toenemende mate gebruikt door (Purmerendse) jongeren als partydrug. Dit kan naast h...

Proefproject gescheiden inzameling gft en etensresten bij hoogbouw van start

In de notitie Toekomstbestendig afvalbeheer Purmerend is één van de voorgestelde maatregelen een p...

Dementie neemt toe

Steeds meer mensen in Nederland krijgen dementie. Dementie is een verzamelnaam voor meer dan vijftig...

Provincie zoekt locaties voor uitbreiding elektriciteitsnetwerk

De provincie Noord-Holland gaat inventariseren wat het meest geschikte tracé is voor nieuwe elektri...

Waar komen de windmolens en zonneparken in onze omgeving

Een van de afspraken uit het Klimaatakkoord is dat regionale overheden gezamenlijk een Regionale Ene...

70 Sociale huurwoningen langs de Dopsloot in besluitvorming

Het bestemmingsplan Dopsloot 2019 maakt het mogelijk drie appartementengebouwen met in totaal 70 soc...

Voorgang Pilot Aardgasvrij Purmerend

We zijn nu bijna één jaar verder en er is veel vooruitgang geboekt. Hoog tijd om onze ervaringen m...

HVC stopt verder onderzoek naar onderbrengen AEB

Afgelopen weken hebben gemeente Amsterdam, AEB en HVC overleg gevoerd over de publieke voorkeursrout...

AMBULANTE ZORG IN WATERLAND

Een inspiratieochtend , georganiseerd door de Gemeente Purmerend werd gehouden in P3 op donderdag 26...

Minder leegstand kantoren en veel meer banen

De leegstand van kantoren in Noord-Holland is in 2018 gedaald van 12,7% naar 11,9%. Ook zijn er meer...

Ogen en Oren van geel naar wit hesje

In 2013 werd er veel ingebroken in de wijk Purmer-Noord. Een groepje wijkbewoners heeft toen het ini...

Wietplantages ontmanteld op bedrijventerrein De Koog

Op vrijdag 27 september vond een integrale veiligheidscontrole plaats op een deel van bedrijventerre...
Sociale Zaken Artikelen

Sociale Zaken Nieuws

AMBULANTE ZORG IN WATERLAND

Een inspiratieochtend , georganiseerd door de Gemeente Purmerend werd gehouden in P3 op donderdag 26...

Stand van zaken zorgaanbod Dijklander ziekenhuis

Wethouder Rotgans heeft de gemeenteraad een uitgebreide notitie gestuurd over de stand van zaken m.b...

Nationale ombudsman positief over wetsvoorstel wijziging gemeentelijke schuldhulpverlening

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, waardeert hetwetsvoorstel Wijziging gemeentelijke schul...

Voortzetting fonds voor starterslening

Starters op de woningmarkt kunnen sinds april 2018 weer gebruik maken van de Startersregeling. De...

Grote zorg om betaalbaarheid en beschikbaarheid woningen

Een dak boven je hoofd is een fundamentele voorwaarde voor een menswaardig bestaan. Geen huisve...

Nachtopvang Wagenweg veiliger gemaakt in afwachting verhuizing

De nachtopvang is sínds enige jaren gesitueerd aan de Wagenweg 14 en wordt uitgevoerd door het Alge...

Huurders hebben stuk minder te besteden dan kopers

Huurders hebben na aftrek van woonlasten vaak een stuk minder geld te besteden dan kopers met een ve...

435 miljoen extra voor wijkverpleging

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een onderhandelaarsakkoord b...