hulpmiddelenwmo
Vorig jaar is veel meer geld uitgegeven aan hulpmiddelen zoals rolstoelen uit de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) dan begroot: 450.000 euro.

In september 2016 werd nog aan een overschot gedacht. Wethouder Rotgans heeft een eerste indicatie van de oorzaken en gaat hier nader onderzoek naar doen. Eveneens naar de gevolgen van een en ander voor de begroting voor 2017.
Het krediet voor het hulpmiddelencontract is er voor de aanschaf van de hulpmiddelen zoals scootmobielen, rolstoelen, tilliften etc., die in het kader van de WMO worden verstrekt. Dit betreft een zogenoemde open einde regeling. Hetgeen betekent dat toegewezen aanvragen dienen te worden gehonoreerd, ongeacht of hier genoeg geld voor begroot is.
Medio 2016 geen problemen geconstateerd

ln april 2016 is na de verplichte (nieuwe) aanbesteding een nieuwe leverancier (Meyra) gecontracteerd, die voor de hele regio werkzaam is. Deze had de beste (financiële) aanbieding. De bestaande hulpmiddelen zijn door deze leverancier contractueel overgenomen. De afgelopen jaren was het krediet gedaald, omdat er veel hulpmiddelen opnieuw konden worden gebruikt.

Het bedrijf Aelmo is gecontracteerd om voor de gehele regio de kwaliteit en uitvoering van de dienstverlening van de aanbieder (Meyra) te controleren. Bij de controle van de cijfers was medio 2016 er geen indicatie dat het krediet niet toereikend zou zijn.  Bij de afsluiting van het krediet eind januari, na de verwerking van alle facturen, is echter gebleken dat het krediet met € 450.000,= is overschreden. Hierop is direct aan Aelmo gevraagd een nader onderzoek in te stellen. Hieruit bleek dat de nieuwe leverancier Meyra in het vierde kwartaal van 2016 een aantal kostenverhogende elementen heeft geconstateerd:
Eerste indicatie oorzaken
Het uitstaand bestand aan hulpmiddelen is gedateerd, waardoor het aantal vervangingen (nieuwe hulpmiddelen) fors is gestegen. De prijzen voor nieuwe voorzieningen binnen de huidige overeenkomst liggen op een hoger niveau dan de prijzen bij de vorige leverancier. Daarentegen kosten de herverstrekkingen de gemeente geen (extra) geld.
Er heeft voorts een inhaalslag plaatsgevonden voor het vervangen van het bestand aan hulpmiddelen. Met name de vervanging van gedateerde voorzieningen is in het vierde kwartaal gestart, wat de belangrijkste reden lijkt voor de overschrijding van het krediet.
Nader onderzoek

Controleur Aelmo is gevraagd een onderzoek te doen naar de kwaliteit van het huidige bestand aan hulpmiddelen en tevens een prognose te geven van de te verwachten vervangingstermijn. Dit om een betere inschatting van toekomstige kosten te kunnen maken.
De eerste inschatting is dat er nog meer vervangingen op korte termijn nodig zijn. Door deze nog extra te verwachten vervangingen en de hogere kostprijs van de hulpmiddelen zal het huidige meerjarige krediet niet toereikend zijn. Er komt daarom binnenkort een voorstel naar de Raad voor een aanvullend krediet 2017 e.v.
Verder wordt het proces onderzocht rond de verwerking van de facturen van Meyra en naar de wijze waarop Aelmo de aan haar gemandateerde taken uitvoert.
Nadere rapportage van de wethouder over twee maanden.

Uit de oude doos, kliko perikelen 2009

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Raad van State: Paal en perk aan ‘volksdemocratie’

Initiatieven om de burgerbetrokkenheid te vergroten zijn zeker op lokaal niveau nodig en wenselijk a...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Motie over gelden gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB)

Als je in de gemeenteraad een motie indient namens je...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Jacht op gevaarlijke en pittige plantjes geopend!

Net als op andere plekken in Nederland komen planten als de reuzenberenklauw en de Japanse duizendkn...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Mario Hegger: “Iedereen moet Plan Stadspromotie en Citymarketing dragen….”

Daarbij is de geschiedenis van Purmerend van groot belang. Dat...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Tijdelijke brug voor veilige voetgangersoversteek over N235 bij Ilpendam

De provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam laten samen met de gemeenten Waterland, Purm...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Stadspartijlid Raoul Soest geïnterviewd door Petra de Boer

Ik ontmoet Raoul in zijn woning in de wijk Overwhere. Raoul...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Minder mantelzorgers vragen ondersteuning

Het aantal mensen dat mantelzorg krijgt, is fors toegenomen. Mantelzorgers...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Hans Wessels in gesprek met Ed Vredeling

Ik ben onderweg naar de gepensioneerde Ed Vredeling. En als het goed is dan tref ik hem bij één van ...