Impressiemarkthal
Attica Vastgoed BV heeft een verzoek gedaan tot wijziging van het bestemmingsplan

'Binnenstad 2010' ter plaatse van het voormalig terrein van de NUKA-hal op de Koemarkt. De ontwikkelaar wil op het voormalig terrein van de NUKA-hal op de Koemarkt een nieuwe markthal met bovenliggende appartementen realiseren.

Omdat deze ontwikkeling niet in het huidige bestemmingsplan past, stelt het college aan de gemeenteraad voor om een nieuw bestemmingsplan vast te stellen.  Als de gemeenteraad besluit het bestemmingsplan vast te stellen, kan het college vervolgens de omgevingsvergunning voor het project verlenen. Het ontwerp-bestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning zijn gezamenlijk in procedure gebracht en er zijn 4 zienswijzen ingediend (waarvan een aantal niet ontvankelijk)
Verplaatsen marktmeesterhuisje
marktmeerstshuisjeMet het ontwikkelen van de markthal moet het marktmeesterhuisje worden verplaatst. Het markmeesterhuisje is een gemeentelijk monument. De monumentencommissie heeft zich op 22 februari 2017 over de verplaatsing positief uitgesproken; het huisje heeft om meerdere redenen geen relatie meer met de oorspronkelijke situering en functie als kantoortje van de marktmeester. Een nieuwe plek zou meer recht doen aan de oorspronkelijke functie in de nieuwe setting.
Het huisje krijgt een plek op het scharnierpunt tussen de Koemarkt en het 'nieuwe' pleintje tussen de markthal en de Stallen. Het huisje krijgt zo een prominente plek en gaat een relatie aan met beide pleinen. Het ligt in de rooilijn van de gevelwand van de Koemarkt enerzijds en vormt een afscherming met het 'nieuwe' plein anderzijds, waardoor het intieme karakter van dit plein wordt versterkt. De positie aan de Koemarkt, waar veel markten en evenementen worden gehouden, zorgt ook voor de verbinding met de oorspronkelijke functie van het huisje. De wens is om het huisje een publiek toegankelijke functie te geven.
Het huisje komt in de nieuwe situatie geheel vrij te staan. Het huisje zou zo moeten worden gepositioneerd dat het zich manifesteert naar beide pleinen toe. De entree zou daarmee logischerwijs aan de Koemarkt of het nieuwe plein komen te liggen. Het huisje heeft aan twee zijden een blinde muur. Deze muren zijn versierd met ankers en afgesloten met een omgaande dakgoot met geprofileerde klossen. Door deze versieringen en het geringe oppervlak is de blinde muur niet direct storend. De muren kunnen opgaan in het intieme karakter van het 'nieuwe' plein en het ritme van de bomenrij.
Onderzocht gaat worden of een blinde gevel nog een raampje krijgt bijvoorbeeld t.b.v. een toiletvoorziening. Door deze nieuwe positie zal het marktmeesterhuisje weer een prominente plek krijgen kenmerkend voor Purmerend als marktstad.
Behandeling
Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning hebben, vergezeld van de daarop betrekking hebbende relevante stukken, vanaf 20 oktober 2017 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode is een ieder in de gelegenheid gesteld (schriftelijk of mondeling) zienswijzen omtrent de ontwerpen van de besluiten naar voren te brengen. Gedurende deze periode zijn zienswijzen ontvangen. Naar aanleiding van de zienswijzen is een Nota van zienswijzen opgesteld.
In de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer vanavond 8 februari 2018 wordt het wijzigingsvoorstel door raadsleden voorbesproken.

Impressie: raadsstukken

foto: raadsstukkenUit de oude doos, kliko perikelen 2009

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Stadspartij verwijst opnieuw naar wensen en bedenkingen en ook naar de kansen PostNL locatie

25 januari heeft de Stadspartij, net als andere fracties een aantal wensen en bedenkingen kenbaar ge...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Geen bodemverontreiniging door kunstgrasvelden

Na de uitzending van Zembla, waarin eventuele bodemverontreiniging door kunstgrasvelden aan de orde ...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Aantal internationale bezoekers in regio stijgt in 2018 verder

Nederland zal in 2018 ongeveer 18,5 miljoen internationale bezoekers ontvangen,...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Stadspartij en CDA stellen vragen over deels falend eenrichtingsverkeer Van IJsendijkstraat

Door de laatste herinrichting van de Van IJsendijkstraat waarbij het eenrichtingsverkeer is ingevoer...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Stadspartij presenteert verkiezingsprogramma 2018-2022

Afgelopen week presenteerde de Stadspartij het VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022. Op onze...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Zorgaanbieder Virenze overgenomen door Parnassia

In december werd bekend dat Virenze failliet is gegaan. Deze...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Stand van zaken renovatie Leeghwaterbad

Wethouder Helm heeft de Raad geïnformeerd over de stand van zaken rondom de renovatie van het Leeghw...