Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring


Het collegebesluit van 8 november om de registratielijst van belangstellenden voor nieuwbouw koopwoningen per 1 januari 2018 op te heffen heeft veel onbegrip en vragen bij de ingeschrevenen opgeroepen. In een memo aan de gemeenteraad heeft wethouder Krieger de achtergronden toegelicht. Hieronder de hoofdlijnen uit zijn bericht.
Nadat de ingeschrevenen per brief geïnformeerd waren, kwamen er plusminus 60 telefoongesprekken en ongeveer 20 brieven binnen. Uit de telefoongesprekken, mails en brieven aan het college kwamen  met name vragen over mogelijke restitutie van inschrijf- en verlengingskosten.
Naar aanleiding van deze reacties en de vragen die in de raadsvergadering  van 24 november zijn gesteld, heeft het college besloten om de inschrijving- en verlengingskosten die in 2016 zijn betaald te restitueren.
Achtergrond
De registratielijst is altijd een waardevol instrument geweest bij het verdelen van nieuwbouwkoopwoningen die worden gebouwd op grond van de gemeente. Ingeschrevenen hadden met hun registratie een voorrangspositie voor nieuwbouwprojecten en werden vroegtijdig geïnformeerd over nieuwbouwprojecten  die op gemeentegrond werden ontwikkeld.
Sinds de invoering van de nieuwe Huisvestingswet in 2015 staat het projectontwikkelaars vrij  om zelf de toewijzing te organiseren en is het juridisch niet meer afdwingbaar om projectontwikkelaars te verplichten om met de registratielijst te werken. De gemeente  kan daarom niet meer garanderen dat de registratielijst voor nieuwbouw koopwoningen  nog door projectontwikkelaars wordt gebruikt. Hierdoor is deze manier van toewijzen onhoudbaar geworden. Daarom heeft het college besloten om de registratielijst gefaseerd op te heffen.  
Overgangsperiode 
Er worden in 2017 nog projecten via de registratielijst toegewezen. Het gaat om woningen  op Kop West, De Vaart (voorlopige projectnaam) en Klein Where, welke in de loop van 2017 in de verkoop worden gebracht.
De ingeschrevenen zijn eerder dit jaar geïnformeerd over Klein Where. Voor dit project moesten mensen zich namelijk ook op de projectwebsite registreren. Overige projecten die volgend jaar in de verkoop gaan worden niet meer via  de registratielijst toewijzen, maar rechtstreeks door de ontwikkelende partij aangeboden. Dit gaat veelal met een loting in aanwezigheid van een notaris.

Om belangstellenden voor Weidevenne in de gelegenheid te stellen nog gebruik te kunnen maken van de inschrijving, is de registratielijst pas per 1 januari 2018 opgeheven. Mensen die niet ingeschreven staan maar wel belangstelling hebben voor bovengenoemde projecten, konden zich nog inschrijven tot 1 januari 2017.
Mensen die wel ingeschreven staan en in aanmerking willen komen kunnen van hun inschrijving gebruik blijven maken. Iedereen die geen gebruik meer wil maken van de inschrijving kan zich uitschrijven per 1 januari 2017 en ontvangt de volledige inschrijf- of verlengingskosten die in 2016 zijn betaald terug.
Juridische consequenties
Hier is niet eerder over gecommuniceerd, omdat de consequenties van de gewijzigde Huisvestingswet voor  de registratie van de ingeschrevenen pas na juridische raadpleging duidelijk werden.  Uit het juridisch advies bleek dat de voorrangspositie van de ingeschrevenen niet meer
gegarandeerd kon worden, omdat gemeenten geen verdeelsysteem voor (nieuwbouw) koopwoningen meer mogen hanteren. Hierop heeft het college het besluit genomen en  zijn alle ingeschrevenen schriftelijk geïnformeerd.
Terugbetalen verlengingskosten  
Verlengingskosten zijn ook niet gebonden aan een kalenderjaar maar worden op datum  van registratie in rekening gebracht. Hierdoor hebben mensen betaald voor hun registratie in 2017, terwijl zij misschien niet in aanmerking willen komen voor de eerdergenoemde projecten. Daarom kunnen mensen zich per 1 januari 2017 uitschrijven, waarbij de  volledige inschrijf- of verlengingskosten die in 2016 zijn betaald, worden terugbetaald. 
Periode tot 2016
De Huisvestingswet is in 2015 gewijzigd. Een veel gestelde vraag is of mensen vanaf  het moment dat de wetswijziging is ingegaan het geld terug ontvangen. Vorig jaar hebben  alle projectontwikkelaars nog gebruik gemaakt van de registratielijst bij het toewijzen van woningen. De dienst waar ingeschrevenen voor betaalden is geleverd. Over 2015 worden daarom geen kosten terugbetaald.  
Communicatie
Alle ingeschrevenen worden schriftelijk geïnformeerd, waarbij zij aan kunnen geven zich  per 1 januari 2017 uit te willen schrijven. Wanneer men hier voor kiest worden de inschrijf- of verlengingskosten die in 2016 zijn betaald volledig gerestitueerd en wordt men uit de registratielijst geschreven. In 2018 wordt de registratielijst definitief opgeheven.  

Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Colleges Waterland, Edam en Purmerend zoeken samenwerking naar gezamenlijke belangen De Purmer

In onze regio wordt intensief samengewerkt als onderdeel van de deelregio MRA. In regionaal verband ...

Ohoebruno neemt zijn vriend Marcel Meeuw mee

Gebrom en gekrijs afgewisseld met gewapper van vleugels. Ik schrik op van het geluid en ontdek een l...

HVC gemeenten gaan voor bij de verwerking van afval

HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders waaronder Purmerend (4...

Groen licht voor De Looiers

De Raad van State heeft 31 juli uitspraak gedaan over de ontwikkeling van twee woongebouwen op de lo...

De milieustraat is vernieuwd

Bezoekers van de milieustraat zien vanaf 2 augustus nog duidelijker waar ze hun afval kwijt kunnen. ...

Start procedure afwijking bestemingsplan ten behoeve van vestiging biowarmtecentrale op Baanstee-Noo...

Stadsverwarming Purmerend B.V. (SVP) verzorgt voor ruim 26.000 huishoudens de stadsverwarming in Pur...

Minister Schouten: extra steun voor streek- en regioproducten

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de waardering voor Nederlandse ...

108 tijdelijke woningen aan de Verzetslaan

In het coalitieakkoord van mei 2018 is de ambitie opgenomen om 200 tijdelijke woningen te realiseren...

Ohoebruno over klimaat, fossiele brandstoffen en energieopwekking

“Daar ben ik weer”, ik schrik wakker van de begroeting van Ohoebruno. Ik had hem zo laat op de a...

Wees voorbereid: vervang een asbestdak op tijd

Het verbod op asbestdaken is voorlopig niet meer aan de orde. Op 4 juni 2019 besloot de Eerste Kamer...

Reactie Commissie m.e.r. op onderzoek Investico in de media

De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage is bij wet ingesteld om advies te geven o...

Politiebureau gaat verhuizen naar Baanstee Oost

Burgemeester Don Bijl laat weten, dat op 22 juli 2019 de formele overdracht heeft plaatsgevonden van...
Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening Artikelen

Groen licht voor De Looiers

De Raad van State heeft 31 juli uitspraak gedaan over de ontwikkeling van twee woongebouwen op de lo...

108 tijdelijke woningen aan de Verzetslaan

In het coalitieakkoord van mei 2018 is de ambitie opgenomen om 200 tijdelijke woningen te realiseren...

Communicatie naar kritische bewoners over binnenwijkse ontwikkellocaties

De gemeente Purmerend heeft op een aantal locaties in de stad grond in bezit die geschikt is als ont...

Gemeente Purmerend aan de slag met visie Karekietpark

Het Karekietpark is een van de ontwikkelgebieden van Purmerend. Er gebeurt al veel: de realisatie va...

Nieuwe (herziene) woonruimteverdeling in aantocht

Bij deze herziening werkt Purmerend samen met veertien gemeenten in de regio's Zaanstreek-Waterland,...

Rijk en Metropoolregio tekenen woondeal voor meer betaalbare woningen

Het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gaan een langjarige samenwerking aan om het woningteko...

Overeenstemming gemeente en Snippe over ontwikkeling locatie PostNL

De gemeente Purmerend en Snippe Projecten B.V. hebben de afgelopen periode gezamenlijk gezocht naar ...

Purmerend biedt ruimte aan ongeveer 250 woningen op acht locaties in de stad

De gemeente bezit een aantal stukken grond. Er is onderzocht welke van deze eigen gronden ingezet ku...

Wonen en parkeren bij Deen Wageweg?

Het college heeft besloten in te stemmen met het sluiten van een intentieovereenkomst met Deen Vastg...

Parkeerbeleid binnenstad en problemen Markerkade

Door diverse woningbouwprojecten in en om de binnenstad zullen er parkeerplaatsen verdwijnen. De rui...

Onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA) weer van start

Zo’n 160.000 huishoudens in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) ontvangen dit voorjaar een vragenlij...

Denk mee over toekomst stationsgebied en Waterlandlaan

De gemeente roept inwoners op om hun ideeën te delen over de kansen in het stationsgebied en langs ...