Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

botterslootHA
In antwoord op eerdere vragen van Helana Aslander van de Stadspartij geeft het college aan dat in de periode juni tot medio augustus 2018 de droge zomer heeft gezorgd voor een afname van de gebruikelijke waterstand met 30 tot 40 centimeter. Van augustus tot december is er sprake van stapsgewijs herstel maar nog niet tot het gebruikelijke niveau. Naast de droogte zorgt ook de bodemopbouw in Purmerend voor een algehele bodemdaling.
Ondertussen heeft minster Ollongren laten weten dat uitgangspunt is dat de eigenaar van de woning zelf verantwoordelijk is voor de fundering en het eventueel funderingsherstel maar dat de funderingsproblemen veroorzaakt kunnen worden door uitzakkend grondwater en bodemdaling in de openbare ruimte. Gemeentes hebben hiertoe een grondwaterzorgplicht zo geeft de minister aan.

Gemeente heeft zorgplicht grondwaterstand
Deze zorgplicht betekent dat een gemeente maatregelen moet treffen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand, voor de aan de grond gegeven bestemmingen, zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Gemeenten kunnen hierbij met gericht grondwaterpeilbeheer een ondersteunende rol spelen om uitdroging en inklinking van de bodem in droge periode te voorkomen.
Probleemgebieden Purmerend

Uit het Grondwaterbeleidsplan Gemeente Purmerendblijkt dat de risico's op droogteschade met name de (oude) panden in het Centrum, de Zuiderpolder, Overwhere en Wheermolen betreffen. Naast de lange periode van droogte door de klimaatverandering is een slechte/lekkende riolering een oorzaak van droogstand. Hierop kan de gemeente worden aangesproken op grond van de grondwaterzorgplicht.
Ook wordt in het Grondwaterplan aangegeven dat er, gedurende de planperiode, nader onderzoek zal worden uitgevoerd naar de grondwatersituatie in de genoemde risicogebieden. Dit omdat nog onvoldoende bekend is of en in welke mate er in Purmerend sprake is van (schadelijke) droogstand van houten paalfunderingen.
Vragen Stadspartij over uitvoering zorgplicht
Helana Aslander vraagt nu aan het college wanneer dit onderzoek zal worden uitgevoerd en of dit inmiddels wellicht is uitgevoerd voor de risicogebieden, Centrum, Zuiderpolder, Overwhere en Wheermolen. En wat, als dit bekend is, hiervan de uitkomsten zijn.
Uit het rioleringsplan blijkt dat met name dat in de risicowijken, Overwhere en Wheermolen de riolering in een slechte staat verkeert. Het vervangen van de riolering in deze wijken is uitgesteld door het project aardgasvrij.
Voorts vraagt de Stadspartij of het college voornemens is om met name in deze risicogebieden zo spoedig mogelijk een monitoringssysteem aan te brengen voor het grondwaterpeil. dit om te zorgen dat zo nodig maatregelen worden genomen dat de funderingen gedurende een droge periode niet worden aangetast door een te lage grondwaterstand.
In het grondwaterplan wordt gesteld dat de perceeleigenaar verantwoordelijk is voor het ontwateren/drainage van zijn terrein. Evenwel heeft de gemeente de zorgplicht voor de aanleg en onderhoud van benodigde leidingen en aansluitpunten in de openbare ruimte voor de ontwatering van het particuliere terrein.
Tot slot de vraag van de Stadspartij of de slechte staat van de riolering thans in delen van Purmerend voor problemen zorgt.

foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Colleges Waterland, Edam en Purmerend zoeken samenwerking naar gezamenlijke belangen De Purmer

In onze regio wordt intensief samengewerkt als onderdeel van de deelregio MRA. In regionaal verband ...

Ohoebruno neemt zijn vriend Marcel Meeuw mee

Gebrom en gekrijs afgewisseld met gewapper van vleugels. Ik schrik op van het geluid en ontdek een l...

HVC gemeenten gaan voor bij de verwerking van afval

HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders waaronder Purmerend (4...

Groen licht voor De Looiers

De Raad van State heeft 31 juli uitspraak gedaan over de ontwikkeling van twee woongebouwen op de lo...

De milieustraat is vernieuwd

Bezoekers van de milieustraat zien vanaf 2 augustus nog duidelijker waar ze hun afval kwijt kunnen. ...

Start procedure afwijking bestemingsplan ten behoeve van vestiging biowarmtecentrale op Baanstee-Noo...

Stadsverwarming Purmerend B.V. (SVP) verzorgt voor ruim 26.000 huishoudens de stadsverwarming in Pur...

Minister Schouten: extra steun voor streek- en regioproducten

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de waardering voor Nederlandse ...

108 tijdelijke woningen aan de Verzetslaan

In het coalitieakkoord van mei 2018 is de ambitie opgenomen om 200 tijdelijke woningen te realiseren...

Ohoebruno over klimaat, fossiele brandstoffen en energieopwekking

“Daar ben ik weer”, ik schrik wakker van de begroeting van Ohoebruno. Ik had hem zo laat op de a...

Wees voorbereid: vervang een asbestdak op tijd

Het verbod op asbestdaken is voorlopig niet meer aan de orde. Op 4 juni 2019 besloot de Eerste Kamer...

Reactie Commissie m.e.r. op onderzoek Investico in de media

De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage is bij wet ingesteld om advies te geven o...

Politiebureau gaat verhuizen naar Baanstee Oost

Burgemeester Don Bijl laat weten, dat op 22 juli 2019 de formele overdracht heeft plaatsgevonden van...
Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening Artikelen

Groen licht voor De Looiers

De Raad van State heeft 31 juli uitspraak gedaan over de ontwikkeling van twee woongebouwen op de lo...

108 tijdelijke woningen aan de Verzetslaan

In het coalitieakkoord van mei 2018 is de ambitie opgenomen om 200 tijdelijke woningen te realiseren...

Communicatie naar kritische bewoners over binnenwijkse ontwikkellocaties

De gemeente Purmerend heeft op een aantal locaties in de stad grond in bezit die geschikt is als ont...

Gemeente Purmerend aan de slag met visie Karekietpark

Het Karekietpark is een van de ontwikkelgebieden van Purmerend. Er gebeurt al veel: de realisatie va...

Nieuwe (herziene) woonruimteverdeling in aantocht

Bij deze herziening werkt Purmerend samen met veertien gemeenten in de regio's Zaanstreek-Waterland,...

Rijk en Metropoolregio tekenen woondeal voor meer betaalbare woningen

Het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gaan een langjarige samenwerking aan om het woningteko...

Overeenstemming gemeente en Snippe over ontwikkeling locatie PostNL

De gemeente Purmerend en Snippe Projecten B.V. hebben de afgelopen periode gezamenlijk gezocht naar ...

Purmerend biedt ruimte aan ongeveer 250 woningen op acht locaties in de stad

De gemeente bezit een aantal stukken grond. Er is onderzocht welke van deze eigen gronden ingezet ku...

Wonen en parkeren bij Deen Wageweg?

Het college heeft besloten in te stemmen met het sluiten van een intentieovereenkomst met Deen Vastg...

Parkeerbeleid binnenstad en problemen Markerkade

Door diverse woningbouwprojecten in en om de binnenstad zullen er parkeerplaatsen verdwijnen. De rui...

Onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA) weer van start

Zo’n 160.000 huishoudens in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) ontvangen dit voorjaar een vragenlij...

Denk mee over toekomst stationsgebied en Waterlandlaan

De gemeente roept inwoners op om hun ideeën te delen over de kansen in het stationsgebied en langs ...