Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

StOverwhere1HA
In het Bestuurlijk Overleg MIRT is een aantal belangrijke besluiten genomen over het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Zo gaan Rijk en Metropoolregio Amsterdam (MRA) de infrastructuur aanpakken op groeiende locaties als Almere, Havenstad, Amsterdam-Oost en de Schipholregio. Hiervoor worden concrete maatregelen onderzocht voor metro-, spoor- en wegennet. Ook wordt de transitie voortgezet naar een slimmer en duurzamer mobiliteitssysteem met 9.000 spitsmijdingen per dag in 2020. De besluiten zijn genomen op basis van een nieuw ontwikkelde en eveneens vastgestelde methode: het Ontwikkelpad Verstedelijking en Bereikbaarheid MRA 2040. 
“Het Ontwikkelpad is afgelopen jaar uitgewerkt door het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Kort gezegd zet het de route uit hoe de MRA verder kan verstedelijken en welk mobiliteitssysteem daar het beste bij past”, zegt programmamanager Lennart Salemink. “Belangrijk daarbij is het optimaal benutten van de beschikbare infrastructuur, het versnellen van de transitie naar een slim en duurzaam mobiliteitssysteem, het versterken van de nabijheid van woningen bij voorzieningen en werk en het benutten van de voordelen van elke modaliteit. In de stad is dat vooral ov, fiets, wandelen; buiten de stad houdt de auto een belangrijke rol. Ook wordt gezorgd voor goede overgangen tussen de modaliteiten.”
 
Verstedelijken nabij bestaande infrastructuur
Op basis van het Ontwikkelpad zijn gebieden aangewezen waar verstedelijking kan plaatsvinden langs bestaande infrastructuur, zoals Amsterdam-Zuidoost en stedelijke knopen als Haarlem, Lelystad, Zaanstad, Hilversum en Purmerend. Hier zijn kleinere investeringen nodig om het systeem te laten functioneren. Per gebied wordt een mobiliteitsaanpak opgesteld, met aandacht voor maatregelen op vlak van openbaar vervoer (spoor/metro), wegen, stedelijke bereikbaarheid en slimme en duurzame mobiliteit. Lees ook het interview met Jan de Reus (gedeputeerde provincie Flevoland en lid van de programmaraad) over de BO MIRT besluiten. 
 
Mobiliteitssysteem bij ontwikkellocaties
Locaties als Schiphol, Almere en Amsterdam-Oost en Havenstad groeien. Voor deze locaties worden daarom concrete infrastructurele maatregelen onderzocht voor metro-, spoor- en wegennet. Zo is besloten dat er een nieuw MIRT-onderzoek naar Amsterdam Bay Area start [lees er hier meer over]. Dit is het gebied tussen Amsterdam-Oost en Almere. Ook hoort hier het MIRT-onderzoek naar de internationale woon-werkas ZWASH (Zuidwest Amsterdam- Schiphol-Hoofddorp) bij. Dit onderzoek wordt begin 2020 afgerond.
Daarnaast start er een inhoudelijke Quick Scan naar de westkant van Amsterdam en Havenstad. Hierin worden ook de opties meegenomen om het metronetwerk uit te breiden richting Schiphol en Hoofddorp en tussen Sloterdijk en Centraal Station. De Quick Scan is naar verwachting in het voorjaar afgerond.
 
Netwerkstrategie 
Verder wordt gekeken naar het functioneren van het hele spoor- en wegennetwerk, inclusief het versterken van alternatieven voor de ring A10 en de tweede ring rond Amsterdam. 
Alle onderzoeken worden integraal afgewogen tegenover andere ov- en spoorinvesteringen. Ook wordt samengewerkt met programma’s als het OV-toekomstbeeld, de Airportspinter fase 2 en de Verstedelijkingsstrategie. 
 
Uitvoeringsagenda Samen Bouwen aan Bereikbaarheid 2020 - 2022
Naast de langetermijnonderzoeken wordt er in het uitvoeringsagenda 2020 – 2022 al concreet werk gemaakt van de aanleg van een parallelweg op de A4 bij Schiphol en het verbeteren van de S116 op de ring A10. Verder gaan verschillende maatregelen zorgen voor bijna 9.000 spitsmijdingen per dag. Bijvoorbeeld door de werkgeversaanpak te intensiveren en geografisch uit te breiden richting de corridor Amsterdam - Hoorn. Ook worden het klimaatakkoord en de landelijke krachtenbundeling Smart Mobility onderdeel van dit uitvoeringsprogramma.
 
Overzicht van alle BO MIRT besluiten van Samen Bouwen aan Bereikbarheid 
Lees hier alle besluiten over Samen Bouwen aan Bereikbarheid genomen tijdens het BO MIRT. En hier de brief waarmee de Tweede Kamer is geïnformeerd.
 
Ontwikkelpad Verstedelijking en Bereikbaarheid MRA 2040. 
Er is binnen Samen Bouwen aan Bereikbaarheid in 2019 breed onderzoek uitgevoerd naar scenario’s voor verstedelijking en mobiliteit. Dit is nodig omdat alle modaliteiten tegen de grenzen van de capaciteit aanlopen bij verdere verstedelijking in de regio; de werkgelegenheid en woningen groeien er sterk. Tot 2040 komen er nog 250.000 woningen bij. Op basis van deze onderzoeken is een samenhangend Ontwikkelpad tot 2040 voor de hele MRA opgesteld. 
Het Ontwikkelpad biedt bestuurders een hulpmiddel om vanuit een gezamenlijke koers besluiten te nemen over verstedelijking en mobiliteit. Stapsgewijs, in samenhang, met zicht op kosten en baten, en met een heldere fasering en kantelpunten. Kortom, het laat bestuurders zien wat het effect is van de besluiten op de regio als geheel. 
Over Samen Bouwen aan Bereikbaarheid 
Om de bereikbaarheid van de MRA te borgen, ook na de bouw van 250.000 woningen in 2040, werken het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) samen in het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Zo kunnen slimme samenhangende keuzes gemaakt worden op het vlak van infrastructuur, mobiliteit en verstedelijking. Ook stimuleert het programma een slimmere en duurzamere manier van reizen. Kijk voor meer informatie op www.samenbouwenaanbereikbaarheid.nl 

foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Zorg over plaats Woonplek leidt tot ingrijpende aanpassing van raadsvoorstel

Het debat over de Woonplek, die we in Purmerend een plaats willen geven, is inmiddels zeer beladen. ...

Verslag Leerplicht en RMC: schoolverzuim neemt toe

De leerplichtwet stelt dat burgemeester en wethouders verslag uitbrengen aan de raad over het gevoer...

Burgemeester stelt upgrade Coffeeshopbeleid voor

Het coffeeshopbeleid van de gemeente Purmerend, de Nota Coffeeshops 1997 Purmerend, is voor het eers...

Minister grijpt in op tariefstelling warmtebedrijven

Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer geinformeerd over onderzoek naar de tarieven die warmtebedrijv...

Nieuwe cijfers Waarstaatjegemeente cultuur, sport, onderwijs

Gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente heeft een nieuw dashboard over cultuur en sport. Daari...

Bomen in Purmerend in nood

Purmerend wordt geconfronteerd met grote problemen in het bomenbestand. Sinds 1960 is de stad enorm ...

Groenonderhoud 2020 Wheermolen en Weidevenne anders georganiseerd

Wethouder Tijmstra heeft middels een brief de raad geïnformeerd over wijziging in de uitvoering van...

Provincie start vervanging openbare verlichting door ledverlichting

De provincie Noord-Holland vervangt in 2020 ruim de helft van haar openbare verlichting door ledverl...

Aandeel betaalbare huur- en koopwoningen daalt in Regio Amsterdam

De mogelijkheden voor het vinden van betaalbare woonruimte in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn...

Milieudefensie: houtmisbruik dreigt

Nederland moet geen biomassacentrales meer bouwen, omdat onvoldoende brandstof beschikbaar is. Dat c...

Uitreiking Oorkondes Materialenpaspoort aan o.a. Beemster en Purmerend

Wethouders Mario Hegger (Purmerend) en Jos Dings (Beemster) ontvangen de oorkonde uit handen van wet...

Overeenkomst voor 57 sociale huurwoningen aan Gorslaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft afspraken gemaakt met Pakhuis Real Estate voor het ...
Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening Artikelen

Aandeel betaalbare huur- en koopwoningen daalt in Regio Amsterdam

De mogelijkheden voor het vinden van betaalbare woonruimte in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn...

Overeenkomst voor 57 sociale huurwoningen aan Gorslaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft afspraken gemaakt met Pakhuis Real Estate voor het ...

Tijdelijke modelwoning langs Statenpad

Vanaf vrijdag 31 januari tot vrijdag 31 juli staat er een modelwoning van de tijdelijke woonunits la...

Schetsontwerp bekend voor natuur- en wandelbos in kom A7

Een plek om te wandelen en spelen in de natuur, dat moet het natuur-, recreatie- en wandelbos in de ...

Laatste formele stap fusieproces Beemster en Purmerend in zicht

De colleges van burgemeesters en wethouders Beemster en Purmerend stemmen in met het herindelingsadv...

Inloopavonden 'De Woonplek' verplaatst naar P3

Vorige week heeft de gemeente inwoners van de stad uitgenodigd voor 2 inloopavonden over de mogelijk...

Rijk en MRA maken eerste keuzes Verstedelijking en Bereikbaarheid onze regio in 2040

In het Bestuurlijk Overleg MIRT is een aantal belangrijke besluiten genomen over het programma ...

Onderzoek naar herontwikkeling golfbaan verlengd

Al enige tijd onderzoeken gemeente, BurgGolf en gebiedsontwikkelaar BPD of het mogelijk is om de gol...

Doorstroming bewoning bevorderen druppel op de gloeiende plaat

Onderdeel van het aanpakken van de woningnood is het bevorderen van de doorstroming. Één van de do...

Pilot werk/woongebied voor deel bedrijventerrein De Koog

De komende twee jaar wordt in een deel van het bedrijventerrein De Koog geëxperimenteerd met een ve...

Experiment met voorrang woningzoekenden met economische of maatschappelijke binding

Wethouder Kroese heeft de raad geïnformeerd over de aanvraag voor een experiment met betrekking tot...

Doelstelling nieuwe woningen in 2018 gehaald

Het doel om in 2018 75.000 nieuwe woningen te realiseren is gehaald. In totaal zijn er 79.585 n...