Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

StOverwhere1HA
In het Bestuurlijk Overleg MIRT is een aantal belangrijke besluiten genomen over het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Zo gaan Rijk en Metropoolregio Amsterdam (MRA) de infrastructuur aanpakken op groeiende locaties als Almere, Havenstad, Amsterdam-Oost en de Schipholregio. Hiervoor worden concrete maatregelen onderzocht voor metro-, spoor- en wegennet. Ook wordt de transitie voortgezet naar een slimmer en duurzamer mobiliteitssysteem met 9.000 spitsmijdingen per dag in 2020. De besluiten zijn genomen op basis van een nieuw ontwikkelde en eveneens vastgestelde methode: het Ontwikkelpad Verstedelijking en Bereikbaarheid MRA 2040. 
“Het Ontwikkelpad is afgelopen jaar uitgewerkt door het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Kort gezegd zet het de route uit hoe de MRA verder kan verstedelijken en welk mobiliteitssysteem daar het beste bij past”, zegt programmamanager Lennart Salemink. “Belangrijk daarbij is het optimaal benutten van de beschikbare infrastructuur, het versnellen van de transitie naar een slim en duurzaam mobiliteitssysteem, het versterken van de nabijheid van woningen bij voorzieningen en werk en het benutten van de voordelen van elke modaliteit. In de stad is dat vooral ov, fiets, wandelen; buiten de stad houdt de auto een belangrijke rol. Ook wordt gezorgd voor goede overgangen tussen de modaliteiten.”
 
Verstedelijken nabij bestaande infrastructuur
Op basis van het Ontwikkelpad zijn gebieden aangewezen waar verstedelijking kan plaatsvinden langs bestaande infrastructuur, zoals Amsterdam-Zuidoost en stedelijke knopen als Haarlem, Lelystad, Zaanstad, Hilversum en Purmerend. Hier zijn kleinere investeringen nodig om het systeem te laten functioneren. Per gebied wordt een mobiliteitsaanpak opgesteld, met aandacht voor maatregelen op vlak van openbaar vervoer (spoor/metro), wegen, stedelijke bereikbaarheid en slimme en duurzame mobiliteit. Lees ook het interview met Jan de Reus (gedeputeerde provincie Flevoland en lid van de programmaraad) over de BO MIRT besluiten. 
 
Mobiliteitssysteem bij ontwikkellocaties
Locaties als Schiphol, Almere en Amsterdam-Oost en Havenstad groeien. Voor deze locaties worden daarom concrete infrastructurele maatregelen onderzocht voor metro-, spoor- en wegennet. Zo is besloten dat er een nieuw MIRT-onderzoek naar Amsterdam Bay Area start [lees er hier meer over]. Dit is het gebied tussen Amsterdam-Oost en Almere. Ook hoort hier het MIRT-onderzoek naar de internationale woon-werkas ZWASH (Zuidwest Amsterdam- Schiphol-Hoofddorp) bij. Dit onderzoek wordt begin 2020 afgerond.
Daarnaast start er een inhoudelijke Quick Scan naar de westkant van Amsterdam en Havenstad. Hierin worden ook de opties meegenomen om het metronetwerk uit te breiden richting Schiphol en Hoofddorp en tussen Sloterdijk en Centraal Station. De Quick Scan is naar verwachting in het voorjaar afgerond.
 
Netwerkstrategie 
Verder wordt gekeken naar het functioneren van het hele spoor- en wegennetwerk, inclusief het versterken van alternatieven voor de ring A10 en de tweede ring rond Amsterdam. 
Alle onderzoeken worden integraal afgewogen tegenover andere ov- en spoorinvesteringen. Ook wordt samengewerkt met programma’s als het OV-toekomstbeeld, de Airportspinter fase 2 en de Verstedelijkingsstrategie. 
 
Uitvoeringsagenda Samen Bouwen aan Bereikbaarheid 2020 - 2022
Naast de langetermijnonderzoeken wordt er in het uitvoeringsagenda 2020 – 2022 al concreet werk gemaakt van de aanleg van een parallelweg op de A4 bij Schiphol en het verbeteren van de S116 op de ring A10. Verder gaan verschillende maatregelen zorgen voor bijna 9.000 spitsmijdingen per dag. Bijvoorbeeld door de werkgeversaanpak te intensiveren en geografisch uit te breiden richting de corridor Amsterdam - Hoorn. Ook worden het klimaatakkoord en de landelijke krachtenbundeling Smart Mobility onderdeel van dit uitvoeringsprogramma.
 
Overzicht van alle BO MIRT besluiten van Samen Bouwen aan Bereikbarheid 
Lees hier alle besluiten over Samen Bouwen aan Bereikbarheid genomen tijdens het BO MIRT. En hier de brief waarmee de Tweede Kamer is geïnformeerd.
 
Ontwikkelpad Verstedelijking en Bereikbaarheid MRA 2040. 
Er is binnen Samen Bouwen aan Bereikbaarheid in 2019 breed onderzoek uitgevoerd naar scenario’s voor verstedelijking en mobiliteit. Dit is nodig omdat alle modaliteiten tegen de grenzen van de capaciteit aanlopen bij verdere verstedelijking in de regio; de werkgelegenheid en woningen groeien er sterk. Tot 2040 komen er nog 250.000 woningen bij. Op basis van deze onderzoeken is een samenhangend Ontwikkelpad tot 2040 voor de hele MRA opgesteld. 
Het Ontwikkelpad biedt bestuurders een hulpmiddel om vanuit een gezamenlijke koers besluiten te nemen over verstedelijking en mobiliteit. Stapsgewijs, in samenhang, met zicht op kosten en baten, en met een heldere fasering en kantelpunten. Kortom, het laat bestuurders zien wat het effect is van de besluiten op de regio als geheel. 
Over Samen Bouwen aan Bereikbaarheid 
Om de bereikbaarheid van de MRA te borgen, ook na de bouw van 250.000 woningen in 2040, werken het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) samen in het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Zo kunnen slimme samenhangende keuzes gemaakt worden op het vlak van infrastructuur, mobiliteit en verstedelijking. Ook stimuleert het programma een slimmere en duurzamere manier van reizen. Kijk voor meer informatie op www.samenbouwenaanbereikbaarheid.nl 

foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Terugdringen van drugsgebruik onder jongeren

De politie heeft in samenwerking met jeugdboa’s van gemeente Purmerend op woensdag 8 januari een a...

Politie stopt met cameratoezicht in Purmerend

Sinds 2011 wordt er door de politie live cameratoezicht toegepast via camera’s die in de binnensta...

Burgemeester sluit drugspand

Burgemeester Bijl heeft vrijdag 10 januari 2020 een drugspand aan de Cantekoogweg voor drie maanden ...

Groot onderhoud sluisbrug Purmerend

De sluisbrug is vanaf vandaag 13 januari tot en met woensdag 29 januari 2020 afgesloten voor verkeer...

Stadspartij voorziet een verwachtingsvol 2020

Namens de Stadspartij wenst ik alle inwoners van Purmerend een gezond en voorspoedig 2020 toe. Wij z...

Purmerend voert ranglijst aan bij landelijke beoordeling Wmo

De gemeente Purmerend staat op de eerste plaats van gemeenten die beoordeeld zijn op prestaties van ...

VOC-mentaliteit in een hedendaags jasje

Bus boven: Dinkey Toys, made in EnglandBus onder: SM, made in ChinaOpwinding over de Chinezen die on...

Gemeenteraad Edam-Volendam unaniem tegen bouw 2de biomassacentrale Purmerend

In de raadsvergadering van Edam-Volendam is op 19 december jl. unaniem een motie aangenomen tegen de...

Leeghwaterbad nog niet roestvast staal bestendig

Er is veel onduidelijkheid over de regels rond het toepassen van roestvast staal (RVS)in zwembaden. ...

Eerste waterstoftankstation in Amsterdamse haven

Holthausen Energy Points (HEP) gaat het eerste waterstoftankstation in de Amsterdamse haven bouwen. ...

Onze regio is volop in beweging en staat voor veel uitdagingen

De jaarlijkse editie van de rapportage Metropoolregio Amsterdam in cijfers is verschenen. In deze ra...

Kerstbomen en vuurwerkafval inleveren

Ook dit jaar is er weer een inleveractie voor kerstbomen en vuurwerkafval. Op donderdag 2 januari 20...
Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening Artikelen

Onderzoek naar herontwikkeling golfbaan verlengd

Al enige tijd onderzoeken gemeente, BurgGolf en gebiedsontwikkelaar BPD of het mogelijk is om de gol...

Doorstroming bewoning bevorderen druppel op de gloeiende plaat

Onderdeel van het aanpakken van de woningnood is het bevorderen van de doorstroming. Één van de do...

Pilot werk/woongebied voor deel bedrijventerrein De Koog

De komende twee jaar wordt in een deel van het bedrijventerrein De Koog geëxperimenteerd met een ve...

Experiment met voorrang woningzoekenden met economische of maatschappelijke binding

Wethouder Kroese heeft de raad geïnformeerd over de aanvraag voor een experiment met betrekking tot...

Doelstelling nieuwe woningen in 2018 gehaald

Het doel om in 2018 75.000 nieuwe woningen te realiseren is gehaald. In totaal zijn er 79.585 n...

70 Sociale huurwoningen langs de Dopsloot in besluitvorming

Het bestemmingsplan Dopsloot 2019 maakt het mogelijk drie appartementengebouwen met in totaal 70 soc...

Geen bebouwing Westerdraay. Bouwvlak Luitje Broekemastraat gehalveerd

Westerdraay De gemeenteraad heeft in grote meerderheid besloten dat er geen woningbouw wordt ontwi...

Nieuw bouwplan PostNL locatie kan in uitvoering

Het college heeft overeenstemming bereikt met Snippe Projecten BV over een nieuw bouwplan voor de lo...

Aantal huishoudens en woningbehoefte Noord-Holland blijft groeien

De bevolking van Noord-Holland groeit en blijft de komende tijd verder groeien. Volgens de verwachti...

Inwoners beslissen mee over de inrichting van de stad

De openbare ruimte is niet alleen een zaak van de gemeente, maar ook van de samenleving: gemeente, b...

Stand van zaken en doelen woningbouw gepresenteerd in Woningmonitor 2019

Purmerend maakt werk van het bouwen van woningen. Er staan vele woningbouwprojecten in de stijgers. ...

Aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) in "Stationsgebied en Waterlandlaan

Groter beeld In verband de ontwikkeling van het gebied "Stationsgebied en Waterlandlaan Deelgebied...