Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

WoningenpendHA
Bij deze herziening werkt Purmerend samen met veertien gemeenten in de regio's Zaanstreek-Waterland, Amsterdam en Amstelland-Meerlanden. Streven is een woonruimteverdeling die meer recht doet aan de omstandigheden van de woningzoekende.


Inspraakperiode afgerond
De inspraakperiode is inmiddels afgerond. Belangrijkste onderdeel daarvan was een enquête, die door alle inwoners uit de regio's Zaanstreek-Waterland, Amsterdam en Amstelland-Meerlanden kon worden ingevuld. Ruim 23.000 mensen hebben deze enquête ook daadwerkelijk ingevuld, waarvan 2.288 uit de gemeente Purmerend. Uit de enquête blijkt een breed draagvlak om meer woningen toe te wijzen aan de woningzoekenden die dat het hardste nodig hebben. Ook blijkt uit de enquête dat er vooral draagvlak is om mensen in de volgende drie omstandigheden een extra steun te geven bij het vinden van een woning. Het gaat om:
  • gescheiden met kinderen
  • inwonend met kinderen
  • problematisch thuiswonende jongeren
Daarnaast is in de enquête te zien dat naarmate men ouder is het draagvlak voor inschrijfduur als volgordecriterium groter wordt. Jongeren hebben echter een sterkere voorkeur voor andere volgordecriteria. Dit bleek ook uit de verdieping tijdens de lokale discussiemiddagen en -avonden.
Resultaten besproken
De resultaten van de enquête en overige inspraak zijn besproken door de vijftien wethouders Wonen van de regiogemeenten en de corporaties. Ook de inbreng die is opgehaald tijdens de raadsconsultaties is hierin meegenomen. Op basis van deze informatie hebben de betrokken wethouders en corporaties gesproken over de koers voor verdere uitwerking van een voorstel voor herziening van de woonruimteverdeling. Er is overeenstemming over de koers voor verdere uitwerking van een voorstel.
De uitgangspunten
Als koers voor verdere uitwerking is het uitwerken van een voorstel waarbij de inschrijfduur een belangrijke basis is, maar waarbij huishoudens in genoemde omstandigheden een extra steun krijgen bij het vinden van een woning, bijvoorbeeld in de vorm van extra inschrijfduur. Belangrijke uitgangspunten zijn onder andere ruimte voor de gewone woningzoekende, een uitlegbaar systeem voor de burger en uitvoerbaarheid.
De koers op hoofdlijnen is
  • Inschrijfduur blijft de basis voor de woonruimteverdeling, aangevuld met ondersteuning (bijvoorbeeld in de vorm van extra inschrijfduur) voor mensen in de omstandigheden die in de enquête veel genoemd zijn. De omstandigheden moeten verder uitgewerkt worden en op een objectieve manier meetbaar zijn. Aandachtspunt is dat een flink deel van de woningen beschikbaar blijft voor de 'gewone' woningzoekende.
  • Onderzocht wordt of daarnaast actief zoeken meer beloond moet worden. Nu telt alleen de 'wachttijd', terwijl veel mensen niet woningzoekend zijn en alleen uit voorzorg zijn ingeschreven. Aandachtspunt bij het belonen van actief zoeken is het tegengaan van strategisch gedrag.
  • Verkend wordt hoe de doorstroming kan worden bevorderd en hoe bevorderd kan worden dat mensen zich pas inschrijven wanneer zij ook actief op zoek willen. Inschrijfduur werkt nu teveel als een spaarsysteem.
  • Onderzoek naar de effecten van verschillende maatregelen voor starters en jongeren, gezien hun bijzondere positie op de woningmarkt. Bijvoorbeeld door hen bij de start extra punten mee te geven. Daarnaast onderzoeken we alternatieve manieren om jongerenwoningen toe te wijzen, waarbij er onder de jongeren meer spreiding naar leeftijd ontstaat.
  • Onderzoeken naar de mogelijkheid om ook woningen met speciale voorwaarden aan te bieden. Dit zijn woningen waarbij bijvoorbeeld minder geweigerd mag worden.
  • Ruimte te houden voor lokaal maatwerk. Bijvoorbeeld om bij een deel van de woningen lokale voorrang toe te kunnen passen, maar ook bij inzet van bovengenoemde woningen met speciale voorwaarden.
Besluitvormingsfase

Op basis van bovenstaande uitgangspunten wordt nu een voorstel op hoofdlijnen uitgewerkt. In september 2019 wordt dit voorstel voorgelegd aan de wethouders Wonen van de vijftien regiogemeenten.
Hierna, in de periode oktober-november 2019, wordt dit voorstel opnieuw in de gemeenteraden besproken.
Het voorstel wordt daarna opnieuw aangepast en verder uitgewerkt. In het voorjaar van 2020 wordt het voorstel voorgelegd aan B&W met het verzoek het vrij te geven voor inspraak. Na inspraak en vaststelling wordt het beleidsvoorstel vastgelegd in een huisvestingsverordening.

Streven is deze nieuwe huisvestingsverordening in 2021 in werking te laten treden.

foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Ohoebruno neemt zijn vriend Marcel Meeuw mee

Gebrom en gekrijs afgewisseld met gewapper van vleugels. Ik schrik op van het geluid en ontdek een l...

HVC gemeenten gaan voor bij de verwerking van afval

HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders waaronder Purmerend (4...

Groen licht voor De Looiers

De Raad van State heeft 31 juli uitspraak gedaan over de ontwikkeling van twee woongebouwen op de lo...

De milieustraat is vernieuwd

Bezoekers van de milieustraat zien vanaf 2 augustus nog duidelijker waar ze hun afval kwijt kunnen. ...

Start procedure afwijking bestemingsplan ten behoeve van vestiging biowarmtecentrale op Baanstee-Noo...

Stadsverwarming Purmerend B.V. (SVP) verzorgt voor ruim 26.000 huishoudens de stadsverwarming in Pur...

Minister Schouten: extra steun voor streek- en regioproducten

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de waardering voor Nederlandse ...

108 tijdelijke woningen aan de Verzetslaan

In het coalitieakkoord van mei 2018 is de ambitie opgenomen om 200 tijdelijke woningen te realiseren...

Ohoebruno over klimaat, fossiele brandstoffen en energieopwekking

“Daar ben ik weer”, ik schrik wakker van de begroeting van Ohoebruno. Ik had hem zo laat op de a...

Wees voorbereid: vervang een asbestdak op tijd

Het verbod op asbestdaken is voorlopig niet meer aan de orde. Op 4 juni 2019 besloot de Eerste Kamer...

Reactie Commissie m.e.r. op onderzoek Investico in de media

De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage is bij wet ingesteld om advies te geven o...

Politiebureau gaat verhuizen naar Baanstee Oost

Burgemeester Don Bijl laat weten, dat op 22 juli 2019 de formele overdracht heeft plaatsgevonden van...

Voorkom woninginbraak

Het vakantiegewoel is weer losgebarsten. Waar normale burgers het vakantiegevoel over zich late...
Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening Artikelen

Groen licht voor De Looiers

De Raad van State heeft 31 juli uitspraak gedaan over de ontwikkeling van twee woongebouwen op de lo...

108 tijdelijke woningen aan de Verzetslaan

In het coalitieakkoord van mei 2018 is de ambitie opgenomen om 200 tijdelijke woningen te realiseren...

Communicatie naar kritische bewoners over binnenwijkse ontwikkellocaties

De gemeente Purmerend heeft op een aantal locaties in de stad grond in bezit die geschikt is als ont...

Gemeente Purmerend aan de slag met visie Karekietpark

Het Karekietpark is een van de ontwikkelgebieden van Purmerend. Er gebeurt al veel: de realisatie va...

Nieuwe (herziene) woonruimteverdeling in aantocht

Bij deze herziening werkt Purmerend samen met veertien gemeenten in de regio's Zaanstreek-Waterland,...

Rijk en Metropoolregio tekenen woondeal voor meer betaalbare woningen

Het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gaan een langjarige samenwerking aan om het woningteko...

Overeenstemming gemeente en Snippe over ontwikkeling locatie PostNL

De gemeente Purmerend en Snippe Projecten B.V. hebben de afgelopen periode gezamenlijk gezocht naar ...

Purmerend biedt ruimte aan ongeveer 250 woningen op acht locaties in de stad

De gemeente bezit een aantal stukken grond. Er is onderzocht welke van deze eigen gronden ingezet ku...

Wonen en parkeren bij Deen Wageweg?

Het college heeft besloten in te stemmen met het sluiten van een intentieovereenkomst met Deen Vastg...

Parkeerbeleid binnenstad en problemen Markerkade

Door diverse woningbouwprojecten in en om de binnenstad zullen er parkeerplaatsen verdwijnen. De rui...

Onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA) weer van start

Zo’n 160.000 huishoudens in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) ontvangen dit voorjaar een vragenlij...

Denk mee over toekomst stationsgebied en Waterlandlaan

De gemeente roept inwoners op om hun ideeën te delen over de kansen in het stationsgebied en langs ...