Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

WoningenpendHA
Bij deze herziening werkt Purmerend samen met veertien gemeenten in de regio's Zaanstreek-Waterland, Amsterdam en Amstelland-Meerlanden. Streven is een woonruimteverdeling die meer recht doet aan de omstandigheden van de woningzoekende.


Inspraakperiode afgerond
De inspraakperiode is inmiddels afgerond. Belangrijkste onderdeel daarvan was een enquête, die door alle inwoners uit de regio's Zaanstreek-Waterland, Amsterdam en Amstelland-Meerlanden kon worden ingevuld. Ruim 23.000 mensen hebben deze enquête ook daadwerkelijk ingevuld, waarvan 2.288 uit de gemeente Purmerend. Uit de enquête blijkt een breed draagvlak om meer woningen toe te wijzen aan de woningzoekenden die dat het hardste nodig hebben. Ook blijkt uit de enquête dat er vooral draagvlak is om mensen in de volgende drie omstandigheden een extra steun te geven bij het vinden van een woning. Het gaat om:
  • gescheiden met kinderen
  • inwonend met kinderen
  • problematisch thuiswonende jongeren
Daarnaast is in de enquête te zien dat naarmate men ouder is het draagvlak voor inschrijfduur als volgordecriterium groter wordt. Jongeren hebben echter een sterkere voorkeur voor andere volgordecriteria. Dit bleek ook uit de verdieping tijdens de lokale discussiemiddagen en -avonden.
Resultaten besproken
De resultaten van de enquête en overige inspraak zijn besproken door de vijftien wethouders Wonen van de regiogemeenten en de corporaties. Ook de inbreng die is opgehaald tijdens de raadsconsultaties is hierin meegenomen. Op basis van deze informatie hebben de betrokken wethouders en corporaties gesproken over de koers voor verdere uitwerking van een voorstel voor herziening van de woonruimteverdeling. Er is overeenstemming over de koers voor verdere uitwerking van een voorstel.
De uitgangspunten
Als koers voor verdere uitwerking is het uitwerken van een voorstel waarbij de inschrijfduur een belangrijke basis is, maar waarbij huishoudens in genoemde omstandigheden een extra steun krijgen bij het vinden van een woning, bijvoorbeeld in de vorm van extra inschrijfduur. Belangrijke uitgangspunten zijn onder andere ruimte voor de gewone woningzoekende, een uitlegbaar systeem voor de burger en uitvoerbaarheid.
De koers op hoofdlijnen is
  • Inschrijfduur blijft de basis voor de woonruimteverdeling, aangevuld met ondersteuning (bijvoorbeeld in de vorm van extra inschrijfduur) voor mensen in de omstandigheden die in de enquête veel genoemd zijn. De omstandigheden moeten verder uitgewerkt worden en op een objectieve manier meetbaar zijn. Aandachtspunt is dat een flink deel van de woningen beschikbaar blijft voor de 'gewone' woningzoekende.
  • Onderzocht wordt of daarnaast actief zoeken meer beloond moet worden. Nu telt alleen de 'wachttijd', terwijl veel mensen niet woningzoekend zijn en alleen uit voorzorg zijn ingeschreven. Aandachtspunt bij het belonen van actief zoeken is het tegengaan van strategisch gedrag.
  • Verkend wordt hoe de doorstroming kan worden bevorderd en hoe bevorderd kan worden dat mensen zich pas inschrijven wanneer zij ook actief op zoek willen. Inschrijfduur werkt nu teveel als een spaarsysteem.
  • Onderzoek naar de effecten van verschillende maatregelen voor starters en jongeren, gezien hun bijzondere positie op de woningmarkt. Bijvoorbeeld door hen bij de start extra punten mee te geven. Daarnaast onderzoeken we alternatieve manieren om jongerenwoningen toe te wijzen, waarbij er onder de jongeren meer spreiding naar leeftijd ontstaat.
  • Onderzoeken naar de mogelijkheid om ook woningen met speciale voorwaarden aan te bieden. Dit zijn woningen waarbij bijvoorbeeld minder geweigerd mag worden.
  • Ruimte te houden voor lokaal maatwerk. Bijvoorbeeld om bij een deel van de woningen lokale voorrang toe te kunnen passen, maar ook bij inzet van bovengenoemde woningen met speciale voorwaarden.
Besluitvormingsfase

Op basis van bovenstaande uitgangspunten wordt nu een voorstel op hoofdlijnen uitgewerkt. In september 2019 wordt dit voorstel voorgelegd aan de wethouders Wonen van de vijftien regiogemeenten.
Hierna, in de periode oktober-november 2019, wordt dit voorstel opnieuw in de gemeenteraden besproken.
Het voorstel wordt daarna opnieuw aangepast en verder uitgewerkt. In het voorjaar van 2020 wordt het voorstel voorgelegd aan B&W met het verzoek het vrij te geven voor inspraak. Na inspraak en vaststelling wordt het beleidsvoorstel vastgelegd in een huisvestingsverordening.

Streven is deze nieuwe huisvestingsverordening in 2021 in werking te laten treden.

foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

NS en gemeente Purmerend worden het eens over grondaankoop voor parkeerterrein Stationsweg

De plannen van het college om een perceel grond gelegen aan het eind van de Stationsstraat van NS-Va...

Wagenweg wordt 30-km zone

De vertraagde werkzaamheden om van de Wagenweg een 30-km zone te maken nemen op maandag 21 oktober e...

Bezint eer ge begint

Het populairst in de media is thans de onrust en de hier en daar zelfs waarneembare paniek over het ...

APV wijziging met betrekking tot gebruik, bezit en verkoop lachgas

Lachgas wordt in toenemende mate gebruikt door (Purmerendse) jongeren als partydrug. Dit kan naast h...

Proefproject gescheiden inzameling gft en etensresten bij hoogbouw van start

In de notitie Toekomstbestendig afvalbeheer Purmerend is één van de voorgestelde maatregelen een p...

Dementie neemt toe

Steeds meer mensen in Nederland krijgen dementie. Dementie is een verzamelnaam voor meer dan vijftig...

Provincie zoekt locaties voor uitbreiding elektriciteitsnetwerk

De provincie Noord-Holland gaat inventariseren wat het meest geschikte tracé is voor nieuwe elektri...

Waar komen de windmolens en zonneparken in onze omgeving

Een van de afspraken uit het Klimaatakkoord is dat regionale overheden gezamenlijk een Regionale Ene...

70 Sociale huurwoningen langs de Dopsloot in besluitvorming

Het bestemmingsplan Dopsloot 2019 maakt het mogelijk drie appartementengebouwen met in totaal 70 soc...

Voorgang Pilot Aardgasvrij Purmerend

We zijn nu bijna één jaar verder en er is veel vooruitgang geboekt. Hoog tijd om onze ervaringen m...

HVC stopt verder onderzoek naar onderbrengen AEB

Afgelopen weken hebben gemeente Amsterdam, AEB en HVC overleg gevoerd over de publieke voorkeursrout...

AMBULANTE ZORG IN WATERLAND

Een inspiratieochtend , georganiseerd door de Gemeente Purmerend werd gehouden in P3 op donderdag 26...
Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening Artikelen

Geen bebouwing Westerdraay. Bouwvlak Luitje Broekemastraat gehalveerd

Westerdraay De gemeenteraad heeft in grote meerderheid besloten dat er geen woningbouw wordt ontwi...

Nieuw bouwplan PostNL locatie kan in uitvoering

Het college heeft overeenstemming bereikt met Snippe Projecten BV over een nieuw bouwplan voor de lo...

Aantal huishoudens en woningbehoefte Noord-Holland blijft groeien

De bevolking van Noord-Holland groeit en blijft de komende tijd verder groeien. Volgens de verwachti...

Inwoners beslissen mee over de inrichting van de stad

De openbare ruimte is niet alleen een zaak van de gemeente, maar ook van de samenleving: gemeente, b...

Stand van zaken en doelen woningbouw gepresenteerd in Woningmonitor 2019

Purmerend maakt werk van het bouwen van woningen. Er staan vele woningbouwprojecten in de stijgers. ...

Aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) in "Stationsgebied en Waterlandlaan

Groter beeld In verband de ontwikkeling van het gebied "Stationsgebied en Waterlandlaan Deelgebied...

Plan voor 460 woningen langs spoor in Wagenweggebied

Op dinsdag 27 augustus heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met een intentieov...

Bebouwen van Westerdraay is geen goed idee volgens omwonenden

In een brief aan de gemeenteraad hebben de bewoners aan de Westerdraay (Overwheerspolderdijk) hun be...

Bouwen Luitje Broekemastraat is een absurd idee stellen bewoners

Wij stellen dat bouwen op de locatie Luitje Broekemstraat 35 een absurd idee is dat bovendien indrui...

Colleges Waterland, Edam en Purmerend zoeken samenwerking naar gezamenlijke belangen De Purmer

In onze regio wordt intensief samengewerkt als onderdeel van de deelregio MRA. In regionaal verband ...

Groen licht voor De Looiers

De Raad van State heeft 31 juli uitspraak gedaan over de ontwikkeling van twee woongebouwen op de lo...

108 tijdelijke woningen aan de Verzetslaan

In het coalitieakkoord van mei 2018 is de ambitie opgenomen om 200 tijdelijke woningen te realiseren...