Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

omgevingskwaliteit
De openbare ruimte is niet alleen een zaak van de gemeente, maar ook van de samenleving: gemeente, bewoners en ondernemers samen. De afgelopen jaren zijn er meerdere gesprekken gevoerd over welke regels passend zijn voor de inrichting van de stad. Dit heeft geleid tot de Nota Omgevingskwaliteit. De nota volgt de huidige Welstandsnota op – de komende zes weken kan iedereen erop reageren.
De nota gaat over de inrichting van de openbare ruimte – zaken als water, hoogbouw en wegen – maar bijvoorbeeld ook heel concreet over hoe een dakkapel eruit mag zien, welke materialen je mag gebruiken als je in een monument woont, of wat voor gevelreclame we als Purmerenders wel of niet wenselijk vinden op de Koemarkt. Op plekken waar dat kan, worden de regels soepeler. Op andere plekken, zoals de historische binnenstad, bewaken we strenger wat wel en niet mag qua bebouwing en inrichting.
10.000 woningen
Deze nota komt op een belangrijk punt voor Purmerend: tot 2040 moeten er zo’n 10.000 woningen bij komen. Dat is hard nodig om alle Purmerenders een woning te kunnen bieden. De meeste van die woningen worden binnen de huidige stadsgrenzen gebouwd. Op meerdere plekken gaan we daarom inbreiden in plaats van uitbreiden, zoals dat heet. Er worden meer woningen toegevoegd in bestaande wijken. Daarbij is het extra belangrijk om te letten op hoe de ruimte eruit komt te zien. Het gaat dan niet alleen om een gebouw zelf, waar de omwonenden straks tegenaan kijken, maar ook alles daaromheen.
Gebieden
We kunnen de ruimte maar één keer inrichten. In de Nota Omgevingskwaliteit gaat het over al die zaken die we belangrijk vinden als stad. Historische plekken die we willen behouden of belangrijke routes die goed herkenbaar en bereikbaar moeten blijven, bijvoorbeeld. De nota is opgebouwd uit verschillende onderdelen en gaat in op gebieden als de binnenstad, de woonwijken en bedrijventerreinen. Daarnaast biedt deze algemene richtlijnen voor bebouwing, monumenten en de openbare ruimte.
Omgevingswet
De Nota anticipeert op de Omgevingswet. Deze wet, die ingaat in 2021, biedt inwoners en ondernemers meer ruimte om eigen initiatieven in de stad te ontwikkelen. Het bestemmingsplan wordt dan vervangen door een omgevingsplan. Iemand die een idee heeft voor een ontwikkeling, kan in dat plan straks eenvoudiger zien wat wel en niet mogelijk is. De Nota Omgevingskwaliteit zal straks onderdeel gaan uitmaken van de omgevingsnota.
‘Ja, tenzij…’
Het uitgangspunt van de Omgevingswet is straks ‘ja, tenzij…’ in plaats van ‘nee, mits…’. In de Nota Omgevingskwaliteit hanteert de gemeente een vergelijkbaar uitgangspunt. Het gaat er dan minder om of een plan wel of niet in het bestemmingsplan past, maar of door het plan kwaliteit wordt toegevoegd aan de openbare ruimte. Als een plan niet past, maar eenvoudig passend te krijgen is, dan gaan we in overleg om alsnog te proberen een acceptabel plan te realiseren.
Reageren
De Nota Omgevingskwaliteit ligt ter inzage van 5 september tot en met 17 oktober 2019. In die tijd kan iedereen hierop een reactie geven in de vorm van een zienswijze. Na 17 oktober worden de zienswijzen behandeld en stelt de gemeenteraad de nota vast. Benieuwd geworden naar de nota? Ga voor meer informatie naar www.purmerend.nl/omgeving en reageer.

Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

NS en gemeente Purmerend worden het eens over grondaankoop voor parkeerterrein Stationsweg

De plannen van het college om een perceel grond gelegen aan het eind van de Stationsstraat van NS-Va...

Wagenweg wordt 30-km zone

De vertraagde werkzaamheden om van de Wagenweg een 30-km zone te maken nemen op maandag 21 oktober e...

Bezint eer ge begint

Het populairst in de media is thans de onrust en de hier en daar zelfs waarneembare paniek over het ...

APV wijziging met betrekking tot gebruik, bezit en verkoop lachgas

Lachgas wordt in toenemende mate gebruikt door (Purmerendse) jongeren als partydrug. Dit kan naast h...

Proefproject gescheiden inzameling gft en etensresten bij hoogbouw van start

In de notitie Toekomstbestendig afvalbeheer Purmerend is één van de voorgestelde maatregelen een p...

Dementie neemt toe

Steeds meer mensen in Nederland krijgen dementie. Dementie is een verzamelnaam voor meer dan vijftig...

Provincie zoekt locaties voor uitbreiding elektriciteitsnetwerk

De provincie Noord-Holland gaat inventariseren wat het meest geschikte tracé is voor nieuwe elektri...

Waar komen de windmolens en zonneparken in onze omgeving

Een van de afspraken uit het Klimaatakkoord is dat regionale overheden gezamenlijk een Regionale Ene...

70 Sociale huurwoningen langs de Dopsloot in besluitvorming

Het bestemmingsplan Dopsloot 2019 maakt het mogelijk drie appartementengebouwen met in totaal 70 soc...

Voorgang Pilot Aardgasvrij Purmerend

We zijn nu bijna één jaar verder en er is veel vooruitgang geboekt. Hoog tijd om onze ervaringen m...

HVC stopt verder onderzoek naar onderbrengen AEB

Afgelopen weken hebben gemeente Amsterdam, AEB en HVC overleg gevoerd over de publieke voorkeursrout...

AMBULANTE ZORG IN WATERLAND

Een inspiratieochtend , georganiseerd door de Gemeente Purmerend werd gehouden in P3 op donderdag 26...
Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening Artikelen

Geen bebouwing Westerdraay. Bouwvlak Luitje Broekemastraat gehalveerd

Westerdraay De gemeenteraad heeft in grote meerderheid besloten dat er geen woningbouw wordt ontwi...

Nieuw bouwplan PostNL locatie kan in uitvoering

Het college heeft overeenstemming bereikt met Snippe Projecten BV over een nieuw bouwplan voor de lo...

Aantal huishoudens en woningbehoefte Noord-Holland blijft groeien

De bevolking van Noord-Holland groeit en blijft de komende tijd verder groeien. Volgens de verwachti...

Inwoners beslissen mee over de inrichting van de stad

De openbare ruimte is niet alleen een zaak van de gemeente, maar ook van de samenleving: gemeente, b...

Stand van zaken en doelen woningbouw gepresenteerd in Woningmonitor 2019

Purmerend maakt werk van het bouwen van woningen. Er staan vele woningbouwprojecten in de stijgers. ...

Aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) in "Stationsgebied en Waterlandlaan

Groter beeld In verband de ontwikkeling van het gebied "Stationsgebied en Waterlandlaan Deelgebied...

Plan voor 460 woningen langs spoor in Wagenweggebied

Op dinsdag 27 augustus heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met een intentieov...

Bebouwen van Westerdraay is geen goed idee volgens omwonenden

In een brief aan de gemeenteraad hebben de bewoners aan de Westerdraay (Overwheerspolderdijk) hun be...

Bouwen Luitje Broekemastraat is een absurd idee stellen bewoners

Wij stellen dat bouwen op de locatie Luitje Broekemstraat 35 een absurd idee is dat bovendien indrui...

Colleges Waterland, Edam en Purmerend zoeken samenwerking naar gezamenlijke belangen De Purmer

In onze regio wordt intensief samengewerkt als onderdeel van de deelregio MRA. In regionaal verband ...

Groen licht voor De Looiers

De Raad van State heeft 31 juli uitspraak gedaan over de ontwikkeling van twee woongebouwen op de lo...

108 tijdelijke woningen aan de Verzetslaan

In het coalitieakkoord van mei 2018 is de ambitie opgenomen om 200 tijdelijke woningen te realiseren...