Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

Westerdraay2
Westerdraay
De gemeenteraad heeft in grote meerderheid besloten dat er geen woningbouw wordt ontwikkeld aan de Westerdraay (Overweersepoldedijk). Ook is het bouwvlak aan de Luitje Broekemastraat gehalveerd.
Wat is het geval. De gemeente is in bezit van een aantal relatief kleine percelen grond die geschikt zijn voor woningbouw. Het college vroeg de raad te besluiten om diverse locaties te gaan ontwikkelen met woningen. Het gaat om ca. 250 woningen en enkele maatschappelijke voorzieningen. Voor een aantal projecten is reeds een participatietraject opgestart.
Niet iedere locatie is hetzelfde. Het DNA van de wijk, de grootte van het perceel en de huidige verkeerssituatie zijn allemaal factoren die per locatie verschillend zijn.
Twee locaties ondervonden grote weerstand bij de bewoners. Alle fracties werden door hen bezocht en de door hen ingebrachte argumenten wogen zwaar mee bij de besluitneming.
Westerdraay
Op de Westerdraay is door de ligging en het gebruik, een mooi en biodivers grasland ontstaan. De bewoners hebben aangegeven graag te willen participeren om dit unieke stuk groen verder te ontwikkelen.
Een meerderheid in de raad bestaande uit: CDA, VVD, Stadspartij, AOV, Leefbaar Purmerend en Gemeentebelangen besloot hierop de locatie Westerdraay te schrappen als ontwikkellocatie
Besloten is daarnaast om in overleg met de buurt voor de locatie het groen gebied met beperkte middelen te versterken en meer toegankelijk te maken.
Luitje Broekemastraat
CDA, Stadspartij, Gemeentebelangen, AOV, en D66 willen tevens dat het bouwvlak aan de Luitje Broekemastraat wordt gehalveerd. Het volledig vol bouwen van het terrein aan de Luitje Broekemastraat zou ten koste gaan van een goed gebruikt speelveld en groen. Desondanks is er ook ruimte voor woningen.
De raad besloot dan ook bij meerderheid het bouwvalk te halveren en zo de ruimte en gebruik voor speelveld en bomenrij te behouden.

foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Burgemeester stelt upgrade Coffeeshopbeleid voor

Het coffeeshopbeleid van de gemeente Purmerend, de Nota Coffeeshops 1997 Purmerend, is voor het eers...

Minister grijpt in op tariefstelling warmtebedrijven

Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer geinformeerd over onderzoek naar de tarieven die warmtebedrijv...

Nieuwe cijfers Waarstaatjegemeente cultuur, sport, onderwijs

Gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente heeft een nieuw dashboard over cultuur en sport. Daari...

Bomen in Purmerend in nood

Purmerend wordt geconfronteerd met grote problemen in het bomenbestand. Sinds 1960 is de stad enorm ...

Groenonderhoud 2020 Wheermolen en Weidevenne anders georganiseerd

Wethouder Tijmstra heeft middels een brief de raad geïnformeerd over wijziging in de uitvoering van...

Provincie start vervanging openbare verlichting door ledverlichting

De provincie Noord-Holland vervangt in 2020 ruim de helft van haar openbare verlichting door ledverl...

Aandeel betaalbare huur- en koopwoningen daalt in Regio Amsterdam

De mogelijkheden voor het vinden van betaalbare woonruimte in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn...

Milieudefensie: houtmisbruik dreigt

Nederland moet geen biomassacentrales meer bouwen, omdat onvoldoende brandstof beschikbaar is. Dat c...

Uitreiking Oorkondes Materialenpaspoort aan o.a. Beemster en Purmerend

Wethouders Mario Hegger (Purmerend) en Jos Dings (Beemster) ontvangen de oorkonde uit handen van wet...

Overeenkomst voor 57 sociale huurwoningen aan Gorslaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft afspraken gemaakt met Pakhuis Real Estate voor het ...

Noord-Hollandsch kanaal 200 jaar

Verborgen in het landschap van Noord-Holland ligt een verkeersader van 80 kilometer. De aanleg hierv...

Sterke groei inwoners in gemeenten rondom Amsterdam

Het aantal inwoners van de Metropoolregio Amsterdam is in 2019 met bijna 30.000 gegroeid tot 2.480.3...
Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening Artikelen

Overeenkomst voor 57 sociale huurwoningen aan Gorslaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft afspraken gemaakt met Pakhuis Real Estate voor het ...

Tijdelijke modelwoning langs Statenpad

Vanaf vrijdag 31 januari tot vrijdag 31 juli staat er een modelwoning van de tijdelijke woonunits la...

Schetsontwerp bekend voor natuur- en wandelbos in kom A7

Een plek om te wandelen en spelen in de natuur, dat moet het natuur-, recreatie- en wandelbos in de ...

Laatste formele stap fusieproces Beemster en Purmerend in zicht

De colleges van burgemeesters en wethouders Beemster en Purmerend stemmen in met het herindelingsadv...

Inloopavonden 'De Woonplek' verplaatst naar P3

Vorige week heeft de gemeente inwoners van de stad uitgenodigd voor 2 inloopavonden over de mogelijk...

Rijk en MRA maken eerste keuzes Verstedelijking en Bereikbaarheid onze regio in 2040

In het Bestuurlijk Overleg MIRT is een aantal belangrijke besluiten genomen over het programma ...

Onderzoek naar herontwikkeling golfbaan verlengd

Al enige tijd onderzoeken gemeente, BurgGolf en gebiedsontwikkelaar BPD of het mogelijk is om de gol...

Doorstroming bewoning bevorderen druppel op de gloeiende plaat

Onderdeel van het aanpakken van de woningnood is het bevorderen van de doorstroming. Één van de do...

Pilot werk/woongebied voor deel bedrijventerrein De Koog

De komende twee jaar wordt in een deel van het bedrijventerrein De Koog geëxperimenteerd met een ve...

Experiment met voorrang woningzoekenden met economische of maatschappelijke binding

Wethouder Kroese heeft de raad geïnformeerd over de aanvraag voor een experiment met betrekking tot...

Doelstelling nieuwe woningen in 2018 gehaald

Het doel om in 2018 75.000 nieuwe woningen te realiseren is gehaald. In totaal zijn er 79.585 n...

70 Sociale huurwoningen langs de Dopsloot in besluitvorming

Het bestemmingsplan Dopsloot 2019 maakt het mogelijk drie appartementengebouwen met in totaal 70 soc...