Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

Raadszaal2HA
Het onverwacht schenden van coalitieafspraken door het CDA tijdens de vergadering van Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) heeft er voor gezorgd dat coalitiepartijen Stadspartij, VVD en AOV de samenwerking met coalitiepartner CDA per direct hebben verbroken.
De oorzaak daarvan is dat de fractie van coalitiepartij CDA bij de vaststelling van de agenda in de vergadering van SOB plotseling voorstelde om de bespreking over de ontwikkeling van locatie Post NL en de Schapenmarkt van de agenda te halen. Er was duidelijk sprake van een goed voorbereide actie om de coalitiepartners een hak te zetten. Inmiddels hebben ex-wethouder Eveline Tijmstra en een CDA woordvoerder dat ook toegegeven.
Besluitvormingsproces gesaboteerd

Er wordt over dit soort voorstellen in commissievergaderingen hoofdelijk en niet gewogen gestemd. Het aantal aanwezige commissieleden bepaalt dus wat wordt behandeld en niet een gewogen meerderheid van de raadspartijen. Er zijn meer oppositiepartijen dan coalitiepartijen en de vertegenwoordigers waren van deze partijen dan ook deze avond in de meerderheid. Dus was de uitslag, ondanks dat twee oppositiepartijen (PvdA en Trots) wel voor bespreking waren, al bij voorbaat voorspelbaar.
Het CDA stelde voor het agendapunt van de agenda te halen met als doel het proces van besluitvorming te saboteren. Met een nipte meerderheid van 13 tegen 12 stemmen hebben de aanwezige commissieleden (op voorstel van het CDA dus) het punt van de agenda gehaald.
Vertrouwen in CDA per direct opgezegd
De drie overige coalitiepartijen waren op zijn zachts gezegd ontstemd over de stiekeme handelswijze van coalitiepartner CDA. Die lak bleek te hebben aan bestaande samenwerkingsafspraken. Een partner die een dergelijke streek uithaalt maakt zich uiteraard direct onbetrouwbaar voor verdere samenwerking, die is dan ook per direct beëindigd.
Blijkens recente reacties van het CDA geeft men er daar blijk van voor dergelijk laakbaar gedrag geen moreel kompas te hebben. Hetgeen onvoorstelbaar lijkt maar realiteit is. Dit soort gedrag van een partij is niet bevorderlijke voor het terugwinnen van het vertrouwen van de inwoners in de politiek.
De situatie
Het CDA is tegen het voorstel voor ontwikkeling van dit gebied met hoogbouw, dat was al bekend en aanvaard. Het CDA stelde nu voor de bespreking over het onderwerp uit te stellen tot na de verkiezingen. Een onzin argument omdat het voorstel dat zou worden behandeld slechts een stap in een proces behelst, waarin politieke partijen nu juist wensen en bedenkingen tegen het plan zouden kunnen laten horen zonder zich er bij vervolgstappen (bestemmingsplan) op vast te leggen.
Het CDA heeft zich niet alleen al onbetrouwbaar getoond maar ook het democratische proces op deze wijze volledig de nek omgedraaid. Dit om electorale redenen t.b.v. de komende gemeenteraadsverkiezingen.
In de commissie, die een adviserende rol heeft naar de gemeenteraadsvergadering, wordt op het democratisch wijze het overleg gevoerd om partijen een kans te geven om wensen en bedenkingen kenbaar te maken tegen -in dit geval- een voornemen van het college waar naar hun mening rekening mee zou moeten worden gehouden.  Daarna volgt -eveneens in dit geval- later de behandeling van het bestemmingsplan waarbij de gemeenteraad (zonder last) van-buiten-naar-binnen werkend definitief een besluit neemt over de vorm van het plan met onder andere de vaststelling van de bouwhoogte.
Stadspartij wil duidelijkheid over bouwproces niet uitstellen
De Stadspartij wil de voorgenomen investeringen in de stad niet vertragen. De roep om woningen is groot en vertragingen over hoe dat het beste kan worden opgelost  zijn voor de Stadspartij dan ook niet acceptabel. De Stadspartij zal er dan ook alles aan doen dat deze vertraging ongedaan wordt gemaakt.
Er is al zeer veel belangstelling voor de woningen die op die op de locaties gebouwd zouden kunnen worden. Maar ook de vijftig sociale huurwoningen op Kop West die ontwikkelaar Snippe projecten b.v. zou gaan bouwen staan op deze wijze op zeer losse schroeven.
Wat de gevolgen voor de toekomst zijn voor de ontwikkeling van de  woningbouw in Purmerend zal moeten blijken. Nu we de crisis definitief achter ons hebben gelaten is de belangstelling van projectontwikkelaars voor bouwprojecten in Purmerend toegenomen. Om deze belangstelling ook in de toekomst te blijven houden is betrouwbaarheid een van de belangrijkste onderdelen van het proces. Daarbij horen geen achterbakse politieke spelletjes maar een betrouwbare overheid die zich inzet voor zijn inwoners en ondernemers zodat Purmerend een fijne stad blijft om in te wonen en te werken.

foto: Stadspartij

 


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

REURING FESTIVAL 2019

Van 27 t/m 30 juni kun je weer een fantastisch programma verwachten in het Leeghwaterpark en de binn...

Drank- en Horecawet wordt Alcoholwet: wat gaat veranderen?

De evaluatie van de Drank- en Horecawet en het Nationaal Preventieakkoord hebben een aantal wijzigin...

Purmerend biedt ruimte aan ongeveer 250 woningen op acht locaties in de stad

De gemeente bezit een aantal stukken grond. Er is onderzocht welke van deze eigen gronden ingezet ku...

Het klotst

Ik ben in Amsterdam opgegroeid met de herinnering aan de aan brugleuningen gebonden verkiezingsborde...

Purmerend werkt tekort van bijna 5 miljoen voor 2019 bijna weg

Purmerend vernam in januari dat de gemeente  onverwacht een forse bedrag minder uitgekeerd kree...

Verkeershinder op snelweg A7 bij Purmerend in juni en juli 2019

Op de snelweg A7 bij Purmerend zal vanaf vrijdagavond 21 juni 2019 gedurende 4 weekenden sprake zijn...

Wonen en parkeren bij Deen Wageweg?

Het college heeft besloten in te stemmen met het sluiten van een intentieovereenkomst met Deen Vastg...

Kabinet gaat kleinschalige verbranding biomassa bekijken

Het kabinet zal als onderdeel van de evaluatie van de Investeringssubsidie duurzame energie kritisch...

Parkeerbeleid binnenstad en problemen Markerkade

Door diverse woningbouwprojecten in en om de binnenstad zullen er parkeerplaatsen verdwijnen. De rui...

Maandag 17 juni openbare bijeenkomst klankbordgroep fusie raadsleden Beemster en Purmerend

De gemeenten Beemster en Purmerend hebben het voornemen om per 1 januari 2022 bestuurlijk te fuseren...

Inspraak programma van eisen OV Zaanstreek-Waterland: reageren uiterlijk 14 juli!

Op 29 mei heeft het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam het ontwerp Programma van Eisen ...

Stand van zaken zorgaanbod Dijklander ziekenhuis

Wethouder Rotgans heeft de gemeenteraad een uitgebreide notitie gestuurd over de stand van zaken m.b...
Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening Artikelen

Wonen en parkeren bij Deen Wageweg?

Het college heeft besloten in te stemmen met het sluiten van een intentieovereenkomst met Deen Vastg...

Parkeerbeleid binnenstad en problemen Markerkade

Door diverse woningbouwprojecten in en om de binnenstad zullen er parkeerplaatsen verdwijnen. De rui...

Onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA) weer van start

Zo’n 160.000 huishoudens in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) ontvangen dit voorjaar een vragenlij...

Denk mee over toekomst stationsgebied en Waterlandlaan

De gemeente roept inwoners op om hun ideeën te delen over de kansen in het stationsgebied en langs ...

Werkzaamheden in de startblokken voor verduurzaming 105 woningen aan Merwedestraat

Intermaris zet in op energiezuinig en betaalbaar wonen. De woningcorporatie heeft zich voor 2020 gem...

Nader onderzoek naar grondwaterstand risicogebieden en maatregelen

Helana Aslander van de Stadspartij stelde nadere vragen over het grondwaterplan van Purmerend. Kernv...

‘MijnGemeente app’ beschikbaar voor inwoners Purmerend

Een losse stoeptegel, kapotte lantaarnpaal, zwerfafval of overhangend groen zijn niet alleen vervele...

Stadspartij stelt (vervolg) vragen zorgplicht gemeente voor funderingen

In antwoord op eerdere vragen van Helana Aslander van de Stadspartij geeft het college aan dat in de...

Starterslening wegens succes verlengd

Ruim een jaar geleden besloot de gemeenteraad met de starterslening van start te gaan. Hiervoor werd...

Natuur en Van der Valk hotel samen in kom A7

Naar aanleiding van het coalitieakkoord is onderzoek gedaan naar mogelijke alternatieve locaties voo...

Funderingsproblematiek ook in Purmerend?

Directeur Dick de Jong van het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) heeft, naar aanlei...

Brede landelijke coalitie aan de slag voor beter werkende woningmarkt

Het sneller bouwen van meer woningen, het beter benutten van de bestaande woningvoorraad en het zorg...