Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

McDonaldFCK
In het coalitieakkoord van mei 2018 is de ambitie opgenomen om 200 tijdelijke woningen te realiseren in Purmerend. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor akkoord te gaan met het realiseren van 108 tijdelijke woningen aan de Verzetslaan en om de locatie Westerweg 69 voor nu te laten vervallen. Zo bouwt Purmerend in totaal 200 tijdelijke woningen.
De locatie Verzetslaan is geschikt om 108 tijdelijke woningen op te bouwen. Tezamen met de woningen aan de Kanaaldijk (20 woningen), Etserstraat (28 woningen) en Karekietpark (44 woningen) is het totaal aantal tijdelijke woningen dan 200. De locatie Westerweg 69, die nog niet definitief kan worden aangewezen als locatie voor tijdelijke woningen vanwege de aanwezige natuurwaarden, kan dan voor nu komen te vervallen.
 
Wethouder Thijs Kroese: “Met het toevoegen van deze ruim 100 tijdelijke woningen geven we een boost aan de mogelijkheden die we hebben om mensen die tijdelijk en moet spoed een woning nodig hebben te helpen. Daar ben ik er erg blij mee.”
Locatie
Op de locatie kunnen 108 tijdelijke woningen worden gerealiseerd in 3 bouwlagen en verdeeld over drie bouwblokken. De opzet is zodanig dat er voldoende mate van woon- en leefkwaliteit wordt geborgd. Rondom de woningen worden 76 parkeerplaatsen (inclusief ontsluiting) gerealiseerd. Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd door een nieuwe bomenrij. Groen staat ook binnen de rest van het plangebied centraal. Zo vindt het parkeren onder meer plaats op grasstenen.
Beheer
Het beheer van de woningen wordt georganiseerd door de gemeente en een beheerder. Deze beheerder wordt op dit moment gezocht voor alle locaties. Het gaat om:
  • financieel / administratief / commercieel beheer;
  • technisch beheer;
  • sociaal beheer.
De beheerder gaat zorg dragen voor bijvoorbeeld de huurovereenkomsten, maar ook voor de schoonmaak en is aanspreekpunt voor omwonenden, huurders en zorgpartijen (indien betrokken).
Financiën
Om de tijdelijke woningen aan de Verzetslaan te kunnen bouwen is een investeringskrediet van € 7 miljoen nodig (bestaande uit kosten van bouw- en woonrijp maken, plankosten en de aanschafkosten van de tijdelijke woningen). Dat bedrag kan voor € 2,4 miljoen worden gedekt door het krediet voor de Westerweg 69 hiervoor te bestemmen. Voor het overige bedrag (€ 4,6 miljoen) is een aanvullend krediet nodig. De totale investering bedraagt dan € 14,1 miljoen (voor 200 woningen verdeeld over vier locaties).
Besluitvorming
Het college van Burgemeester en Wethouders vraagt aan de gemeenteraad om het besluit over te nemen. De eerste stap is een vergadering van de Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) op woensdag 4 september. Donderdag 26 september neemt de gemeenteraad een definitief besluit.
 
Voordat er gebouwd kan worden, moet de gemeente een Omgevingsvergunning aanvragen om tijdelijk van het huidige bestemmingsplan te kunnen afwijken.
Ontwikkelingen
Behalve de komst van de tijdelijke woningen speelt er meer in het gebied. In maart van dit jaar heeft de gemeente een overeenkomst getekend met de eigenaar van de grond tegenover McDonald’s, tussen de Jaagweg en het Oudelandsdijkje, om te onderzoeken of op die plek nog zo’n 200 permanente woningen kunnen komen. Deze plannen worden de komende tijd uitgewerkt. Naar aanleiding van alle ontwikkelingen onderzoekt de gemeente welke kansen hier nog meer liggen en wat er verder past in het gebied.

foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

NS en gemeente Purmerend worden het eens over grondaankoop voor parkeerterrein Stationsweg

De plannen van het college om een perceel grond gelegen aan het eind van de Stationsstraat van NS-Va...

Wagenweg wordt 30-km zone

De vertraagde werkzaamheden om van de Wagenweg een 30-km zone te maken nemen op maandag 21 oktober e...

Bezint eer ge begint

Het populairst in de media is thans de onrust en de hier en daar zelfs waarneembare paniek over het ...

APV wijziging met betrekking tot gebruik, bezit en verkoop lachgas

Lachgas wordt in toenemende mate gebruikt door (Purmerendse) jongeren als partydrug. Dit kan naast h...

Proefproject gescheiden inzameling gft en etensresten bij hoogbouw van start

In de notitie Toekomstbestendig afvalbeheer Purmerend is één van de voorgestelde maatregelen een p...

Dementie neemt toe

Steeds meer mensen in Nederland krijgen dementie. Dementie is een verzamelnaam voor meer dan vijftig...

Provincie zoekt locaties voor uitbreiding elektriciteitsnetwerk

De provincie Noord-Holland gaat inventariseren wat het meest geschikte tracé is voor nieuwe elektri...

Waar komen de windmolens en zonneparken in onze omgeving

Een van de afspraken uit het Klimaatakkoord is dat regionale overheden gezamenlijk een Regionale Ene...

70 Sociale huurwoningen langs de Dopsloot in besluitvorming

Het bestemmingsplan Dopsloot 2019 maakt het mogelijk drie appartementengebouwen met in totaal 70 soc...

Voorgang Pilot Aardgasvrij Purmerend

We zijn nu bijna één jaar verder en er is veel vooruitgang geboekt. Hoog tijd om onze ervaringen m...

HVC stopt verder onderzoek naar onderbrengen AEB

Afgelopen weken hebben gemeente Amsterdam, AEB en HVC overleg gevoerd over de publieke voorkeursrout...

AMBULANTE ZORG IN WATERLAND

Een inspiratieochtend , georganiseerd door de Gemeente Purmerend werd gehouden in P3 op donderdag 26...
Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening Artikelen

Geen bebouwing Westerdraay. Bouwvlak Luitje Broekemastraat gehalveerd

Westerdraay De gemeenteraad heeft in grote meerderheid besloten dat er geen woningbouw wordt ontwi...

Nieuw bouwplan PostNL locatie kan in uitvoering

Het college heeft overeenstemming bereikt met Snippe Projecten BV over een nieuw bouwplan voor de lo...

Aantal huishoudens en woningbehoefte Noord-Holland blijft groeien

De bevolking van Noord-Holland groeit en blijft de komende tijd verder groeien. Volgens de verwachti...

Inwoners beslissen mee over de inrichting van de stad

De openbare ruimte is niet alleen een zaak van de gemeente, maar ook van de samenleving: gemeente, b...

Stand van zaken en doelen woningbouw gepresenteerd in Woningmonitor 2019

Purmerend maakt werk van het bouwen van woningen. Er staan vele woningbouwprojecten in de stijgers. ...

Aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) in "Stationsgebied en Waterlandlaan

Groter beeld In verband de ontwikkeling van het gebied "Stationsgebied en Waterlandlaan Deelgebied...

Plan voor 460 woningen langs spoor in Wagenweggebied

Op dinsdag 27 augustus heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met een intentieov...

Bebouwen van Westerdraay is geen goed idee volgens omwonenden

In een brief aan de gemeenteraad hebben de bewoners aan de Westerdraay (Overwheerspolderdijk) hun be...

Bouwen Luitje Broekemastraat is een absurd idee stellen bewoners

Wij stellen dat bouwen op de locatie Luitje Broekemstraat 35 een absurd idee is dat bovendien indrui...

Colleges Waterland, Edam en Purmerend zoeken samenwerking naar gezamenlijke belangen De Purmer

In onze regio wordt intensief samengewerkt als onderdeel van de deelregio MRA. In regionaal verband ...

Groen licht voor De Looiers

De Raad van State heeft 31 juli uitspraak gedaan over de ontwikkeling van twee woongebouwen op de lo...

108 tijdelijke woningen aan de Verzetslaan

In het coalitieakkoord van mei 2018 is de ambitie opgenomen om 200 tijdelijke woningen te realiseren...