Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

Waar staan we voor.

De Stadspartij is een democratische politieke partij, die voor de belangen van alle inwoners van Purmerend opkomt. Samenwerking met bewoners, andere overheden, partijen, organisaties, verenigingen en bedrijven zal altijd bezien worden met als uitgangspunt: ”is dit in het belang van de inwoners van Purmerend?”. Links-rechts-tegenstellingen bestaan daarbij voor ons niet. De lokale politiek is van en voor de Purmerenders. Dat betekent dat de invloed van de inwoners op te nemen besluiten waarmee zij te maken krijgen tastbaar en zichtbaar dient te zijn.

 

Wat willen we.

In dit verkiezingsprogramma wordt aangegeven wat de inwoners van de Stadspartij qua grondhouding kunnen verwachten. Het verkiezingsprogramma bestaat uit een algemeen deel met speerpunten en een bijlage (alleen digitaal) waarin te lezen valt wat de Stadspartij zoal meer beoogt.

Purmerend is, net als andere gemeenten in de regio Waterland, de afgelopen decennia van een stad met een dorps karakter snel uitgegroeid naar een volwaardige stad. Onze tijd wordt -mede daardoor- gekenmerkt door behoefte aan meer ruimte voor maatschappelijk initiatief, burgerzin en saamhorigheid. De Stadspartij staat daarbij midden tussen de mensen, en onderstreept daarbij de volgende principes:

1. De Purmerendse samenleving staat centraal. Dit zonder het belang van het individu daarbij uit het oog te verliezen. Een goede communicatie is hierbij van essentieel belang.

2. We leven samen in onze gemeente en hebben de verantwoordelijkheid om het zo te houden en te verbeteren.

3. Iedereen kan daaraan zijn deel bijdragen en moet daartoe desgewenst ook de gelegenheid krijgen.

4. Een degelijke economie is de basis om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen.

5. Fatsoen staat voorop: naar elkaar toe, in je buurt en naar de gemeenschap toe.

6. De (lokale) politiek dient eerlijk, beschaafd, rechtvaardig, betrouwbaar, integer en invoelend te zijn en zich in dienst te stellen van het algemeen belang.

7. Voor de toekomst van onze kinderen moeten we ons ook richten op de lange termijnen, niet alleen de korte termijn.

Een groot deel van de onderwerpen dat door de gemeenteraad wordt behandeld heeft niets met ideologie of levensbeschouwing te maken. Voor het onderhouden van groen, wegen, speeltuinen of riolering heb je geen ideologie nodig. Wel een praktische en neutrale instelling. Dit betekent ook met gezond verstand er naar streven dat er samenhang is tussen welvaart en welzijn. Dit moet zichtbaar zijn in de kwaliteit van het onderhoud, sociaal beleid, welzijnswerk, recreatie, onderwijs, kunst en cultuur en een veilige leefomgeving. Beleid is in onze opvatting pas effectief als het goed wordt uitgevoerd.

Centraal daarbij staat dat het gemeentebestuur, dat wil zeggen de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders, er is voor de inwoners van Purmerend en niet andersom. Datzelfde geldt voor de ambtelijke ondersteuning.

Ons uitgangspunt is dat de Stadspartij elke dag openstaat voor de opvattingen en meningen van de bevolking en niet ééns in de vier jaar. De centrale vraag die wij ons stellen is altijd: voor wie doen wij het? Het antwoord is uiteraard: voor de inwoners van Purmerend!

 

 

De uitgangspunten voor de komende jaren

De Stadspartij doet wat zij zegt en zegt wat zij doet. Wij doen geen loze beloftes die wij toch niet kunnen waarmaken.

Wij streven naar de situatie dat inwoners zelf zoveel mogelijk in staat zijn in hun buurt en in het algemeen uit te maken wat goed voor hen is. Het als vanzelfsprekend van ‘buiten naar binnen werken’ door bestuur en ambtelijke ondersteuning is daarbij een grondbeginsel van de Stadspartij.
De effectieve communicatie met de inwoners zal dan ook voortdurend grote aandacht hebben en daar waar nodig verbeterd moeten worden. Het verhaal van de inwoner moet in de politiek klinken. Tegelijkertijd dient het verhaal van de politiek bij de inwoners bekend te zijn.
Onze vertegenwoordigers streven er dan ook voortdurend naar om de werelden van het politieke bestuur en de inwoners bij elkaar te brengen.
Traditionele maar ook moderne en meer aansluitende manieren van voorlichting en communicatie dienen daartoe effectief te worden gebruikt.

Ook dienen alle inwoners van Purmerend te kunnen rekenen op een gelijke behandeling. Onderscheid naar herkomst is er wat de Stadspartij betreft niet.

 

De stad in ontwikkeling

Purmerend is van oudsher het bruisende hart van de regio Waterland. Door de eeuwen heen is Purmerend altijd de stad geweest waar alles samenkomt: handel, ontmoeting en wonen. De aanduiding ‘Marktstad’ siert ons dan ook niet voor niets. Het accent heeft in de naoorlogse periode gelegen in het zijn van overloopgebied voor Amsterdamse inwoners.
Als de Weidevenne ‘af’ is, is de bevolking van Purmerend in de afgelopen vijftig jaar van 10.000 naar meer dan 80.000 inwoners gegroeid. Het vrije oppervlak van Purmerend is daardoor ondertussen beperkt. Een zeer belangrijk aspect zal dan ook het beheer van de openbare ruimte zijn.

Ons beeld van de ontwikkeling is dat Purmerend een combinatie is van een levendige binnenstad en plezierig wonen. De binnenstad is een bruisend stadscentrum met een aantrekkelijk straatbeeld. Een stad waarin wonen en werken plaats kan vinden en ruimte is voor ondernemerschap, activiteiten en evenementen. In de woonwijken is veel ruimte voor rust, recreatie en groen. Elke wijk heeft basisvoorzieningen op het gebied van zorg en winkelen.

We zijn een toekomstbestendige stad, waar jong en oud zich thuis voelen. Dat betekent dat Purmerend aantrekkelijk is voor nieuwe inwoners en dat bestaande inwoners hier plezierig ouder kunnen worden. We spelen daarop in met een afwisselend en kwalitatief goed woningaanbod, goede voorzieningen (zoals onderwijs, winkels, sport) en werkgelegenheid. We ondersteunen daarmee de stedelijke ontwikkeling en groei van de regio Amsterdam. Inwoners, ondernemers, overheid, onderwijs en maatschappelijke partijen trekken samen op in netwerken bij het realiseren van ambities voor de stad.

Een leefstad waar het prettig wonen is, betekent ook aandacht voor de sociale verbanden in buurten en wijken met genoeg (speel)ruimte voor kinderen en jongeren. Geen bouwdichtheid hanteren waardoor in een overvolle, volgepakte buurt parkeerproblemen, onleefbaarheid en criminaliteit zullen toenemen. Wij vragen wederom aan onze trouwe kiezers en potentiële nieuwe kiezers hun steun om ook de komende raadsperiode (2018-2022) onze politieke rol van volksvertegenwoordiger en bestuurder te kunnen blijven waarmaken.

Onze speerpunten


 • Purmerend, een fijne stad om in te leven
  Met veel evenementen zoals de Poortersfeesten
  De Kermis!!
  De vele markten
  Veel plezier op de Koemarkt
  De open dag bij de brandweer
  Slider
 • Waar staan we voor?
 • Speerpunten Stadspartij Raadsperiode 2018-2022
 • Partijprogramma PDF
 • Hoofdstuk1: Veiligheid en overlast
 • Hoofdstuk 2: Wonen, woonomgeving en stedelijke vernieuwing
 • Hoofdstuk 3: Economie
 • Hoofdstuk 4: Seniorenbeleid
 • Hoofdstuk 5: Welzijn & Zorg
 • Hoofdstuk 6: Sport
 • Hoofdstuk 7: Bestuur en financiën
 • Hoofdstuk 8: Verkeer en bereikbaarheid
 • Hoofdstuk 9: Duurzaamheid, milieu en klimaat
 • Hoofdstuk 10: Communicatie en Burgerparticipatie
Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur nieuws

College Purmerend voorzichtig positief gestemd over het meerjarenperspectief begroting

Na de bekendmaking eerder dit jaar dat er een structureel tekort ontstond van ruim 5 miljoen, heeft ...

Noord-Holland helpt Zaanstad met bestrijding ondermijning

De provincie Noord-Holland draagt € 50.000 bij aan een proef in Zaanstad om ondermijning van de ov...

Hond aangelijnd? Dat is een presentje waard

Voor honden en hun baasjes zijn er in gemeente Purmerend regels. Dat is nodig, want er wonen in Purm...

In 2027 meer dan 100.000 inwoners in Purmerend

Recent is de bevolkingsprognose Purmerend 2019-2034 gepubliceerd. Deze prognose geeft een beeld van ...

Colleges Beemster en Purmerend stellen herindelingsontwerp fusie vast

Vanaf 1 januari 2022 bundelen de droogmakerij en de marktstad hun krachten en gaan verder als één ...

Purmerend werkt tekort van bijna 5 miljoen voor 2019 bijna weg

Purmerend vernam in januari dat de gemeente  onverwacht een forse bedrag minder uitgekeerd kree...

Maandag 17 juni openbare bijeenkomst klankbordgroep fusie raadsleden Beemster en Purmerend

De gemeenten Beemster en Purmerend hebben het voornemen om per 1 januari 2022 bestuurlijk te fuseren...

Purmerend stelt harde voorwaarden aan fusie Purmerend met buurgemeente Beemster

Purmerend stelt harde voorwaarden aan fusie Purmerend met buurgemeente Beemster   Nadat ...

Jaarrekening 2017 van Purmerend stemt tot tevredenheid

In de gemeenteraadsvergadering van 28 juni 2018 biedt het college de jaarstukken aan over 2017. In 2...

Samengaan Beemster en Purmerend in impasse

Op 24 april jl. heeft het college van Purmerend besloten een voorstel aan de gemeenteraad voor te le...

Op 1 mei overleed ons erelid Simon Slagt

Vanaf de oprichting was Simon betrokken bij de Stadspartij. Hij vervulde jarenlang de functies van p...

Informatiebijeenkomst voorgenomen fusie Purmerend Beemster

Het college stelt aan de gemeenteraad van Purmerend voor te fuseren met gemeente Beemster. Voordat d...