Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

De speerpunten Stadspartij voor de raadsperiode 2018-2022

● Het van ‘buiten naar binnen werken’ door de gemeentelijke instanties zal worden voortgezet en verder uitgewerkt. De gemeente en andere organisaties in de stad zoeken zo in brede zin de verbinding in de stad. Dat betekent niet denken in organisatiestructuren maar vanuit de positie van de mensen, gebruikers, cliënten, klanten etc. De Stadspartij wil bewerkstelligen dat primair vanuit de omstandigheden en leefomgeving van de mensen wordt gedacht.

Een buurtschouw dient elk jaar plaats te vinden door bewoners, wijkmanager en wijkagent.

Het team Handhaving en Toezicht dient te worden uitgebreid.

Het ingezette woningbouwprogramma moet daadkrachtig worden voortgezet. De bouwproductie dient waar mogelijk te worden opgevoerd en moet gericht zijn op alle bewonersgroepen. Bouwen, bouwen, bouwen is het motto.

30% van de te bouwen woningen dient sociale woningen te zijn.

Purmerend dient een groene uitstraling te houden, waarbinnen bebouwing zeker mogelijk is.

Investeren in groen met meer passende beplanting waardoor minder onderhoud nodig is. Bij kinderspeelplaatsen dient gepast groen te zijn geplant.

● Ook de komende jaren zal Purmerend zich moeten blijven profileren om te laten zien dat het een vitale en levendige stad is. Inwoners mogen trots zijn op hun stad. Dat kan door te investeren in een levendige binnenstad waarbij beleving en ontmoeting een belangrijk element is. Het historisch verhaal van de droogmakerij en Leeghwater geeft kans om Purmerend over de gehele wereld te promoten.

Purmerend zal een stad zijn waar senioren zich goed op hun gemak voelen en waar de kwaliteit van wonen en leven op een goed peil blijft staan.

Hotelvoorzieningen en andere horeca creëren blijft een belangrijk punt voor het scheppen van werkgelegenheid in een groeiende stad.

● Veel bedrijven hebben zich al in Purmerend gevestigd, meer is mogelijk. Vooral op de Baanstee-Noord. Om meer bedrijven naar Purmerend te halen blijft de promotie van Purmerend als hoofdstad van Waterland, dichtbij Amsterdam, een sterk gegeven om zich te vestigen.

Een technische Mbo/Hbo-opleiding dient in Purmerend te worden gevestigd.

● Scholen dienen zich weer te gaan houden aan het scholenconvenant met de gemeente en politie. Bijvoorbeeld om de leefomgeving in en buiten de scholen veiliger te maken, het voorkomen van drugsgebruik en handel, groepsgeweld en radicalisering.

Ieder kind verlaat het basisonderwijs met een zwemdiploma

Door het blijven investeren in de stad zal de welvaart in brede zin toenemen. Denk hierbij aan het scheppen van banen en het mogelijk maken van cultuur en sportevenementen. Door de genoemde activiteiten zal de sociale verbinding en samenhang in de stad verder verbeteren. Ook gevoelens van eenzaamheid bij inwoners zal er door afnemen.

Het aantal bijstandsgerechtigden dient te worden verminderd. Hierdoor moeten er meer passende banen komen en dus ook ondernemers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen.

De preventie van het armoedebeleid blijft voortdurend aandacht en zorg vergen.

Het Waterlandziekenhuis dient zijn zorgfunctie op volwaardig stadsniveau voor Purmerend te behouden.

● Purmerend heeft in diverse disciplines topsporters. Die moeten vaak elders trainen en overige faciliteiten halen. De Stadspartij wil juist dat Purmerend topsporters helpt. Purmerend heeft mede dankzij de Stadspartij, veel gedaan aan investeringen in de breedtesport, zowel in accommodaties als door de inzet van de sportstichting Spurd. De basis om te gaan investeren in topsport is er dus.

Hard rijden en asociaal rijgedrag is een veelgehoorde klacht. Zeker in woonwijken is dit niet acceptabel. Aanpassingen aan de infrastructuur kunnen daarbij helpen dit te voorkomen. Initiatief van bewoners om gedrag te veranderen zullen moeten worden ondersteund. Tevens dient op uitbreiding van de bevoegdheden van de gemeentelijke toezichthouders te worden ingezet.

Purmerend is onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam. Dat vergt investeringen. Dit is van groot belang om de bereikbaarheid, de zorg en de economie te bevorderen.

Fietspaden en de aanleg van fietsroutes dienen verder te worden verbeterd.

De rechtstreekse treinverbinding naar Amsterdam Centraal dient te worden hersteld.

De Noord/Zuidlijn dient te worden doorgetrokken naar Purmerend.

Het in gebruik nemen van de Noord/Zuidlijn mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van het reizigersvervoer vanuit Purmerend.

Alle wijken in Purmerend dienen goed ontsloten te zijn door openbaar vervoer.

Purmerend aardgasvrij maken is een belangrijke bestuurlijke opgave.

 

Bijlage verkiezingsprogramma met daarin een beeld van wat de Stadspartij zoal beoogt voor de inwoners en de stad. (PDF)


 • Purmerend, een fijne stad om in te leven
  Met veel evenementen zoals de Poortersfeesten
  De Kermis!!
  De vele markten
  Veel plezier op de Koemarkt
  De open dag bij de brandweer
  Slider
 • Waar staan we voor?
 • Speerpunten Stadspartij Raadsperiode 2018-2022
 • Partijprogramma PDF
 • Hoofdstuk1: Veiligheid en overlast
 • Hoofdstuk 2: Wonen, woonomgeving en stedelijke vernieuwing
 • Hoofdstuk 3: Economie
 • Hoofdstuk 4: Seniorenbeleid
 • Hoofdstuk 5: Welzijn & Zorg
 • Hoofdstuk 6: Sport
 • Hoofdstuk 7: Bestuur en financiën
 • Hoofdstuk 8: Verkeer en bereikbaarheid
 • Hoofdstuk 9: Duurzaamheid, milieu en klimaat
 • Hoofdstuk 10: Communicatie en Burgerparticipatie
Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur nieuws

College Purmerend voorzichtig positief gestemd over het meerjarenperspectief begroting

Na de bekendmaking eerder dit jaar dat er een structureel tekort ontstond van ruim 5 miljoen, heeft ...

Noord-Holland helpt Zaanstad met bestrijding ondermijning

De provincie Noord-Holland draagt € 50.000 bij aan een proef in Zaanstad om ondermijning van de ov...

Hond aangelijnd? Dat is een presentje waard

Voor honden en hun baasjes zijn er in gemeente Purmerend regels. Dat is nodig, want er wonen in Purm...

In 2027 meer dan 100.000 inwoners in Purmerend

Recent is de bevolkingsprognose Purmerend 2019-2034 gepubliceerd. Deze prognose geeft een beeld van ...

Colleges Beemster en Purmerend stellen herindelingsontwerp fusie vast

Vanaf 1 januari 2022 bundelen de droogmakerij en de marktstad hun krachten en gaan verder als één ...

Purmerend werkt tekort van bijna 5 miljoen voor 2019 bijna weg

Purmerend vernam in januari dat de gemeente  onverwacht een forse bedrag minder uitgekeerd kree...

Maandag 17 juni openbare bijeenkomst klankbordgroep fusie raadsleden Beemster en Purmerend

De gemeenten Beemster en Purmerend hebben het voornemen om per 1 januari 2022 bestuurlijk te fuseren...

Purmerend stelt harde voorwaarden aan fusie Purmerend met buurgemeente Beemster

Purmerend stelt harde voorwaarden aan fusie Purmerend met buurgemeente Beemster   Nadat ...

Jaarrekening 2017 van Purmerend stemt tot tevredenheid

In de gemeenteraadsvergadering van 28 juni 2018 biedt het college de jaarstukken aan over 2017. In 2...

Samengaan Beemster en Purmerend in impasse

Op 24 april jl. heeft het college van Purmerend besloten een voorstel aan de gemeenteraad voor te le...

Op 1 mei overleed ons erelid Simon Slagt

Vanaf de oprichting was Simon betrokken bij de Stadspartij. Hij vervulde jarenlang de functies van p...

Informatiebijeenkomst voorgenomen fusie Purmerend Beemster

Het college stelt aan de gemeenteraad van Purmerend voor te fuseren met gemeente Beemster. Voordat d...