Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

Weidegebied
Een van de afspraken uit het Klimaatakkoord is dat regionale overheden gezamenlijk een Regionale Energiestrategie (RES) vaststellen.
Nederland is opgedeeld in 30 RES-regio's. Purmerend ligt in de regio Noord Holland Zuid (NHZ).

In de RES wordt de opgave (per regio) uitgewerkt van 'duurzame electriciteit opwek' en 'aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving'.
Eerste stap om te komen tot een RES is het vaststellen van de “Startnotitie RES NHZ samen op zoek naar kansen voor de regio".
In de deelregio Zaanstreek Waterland is de afspraak gemaakt dat deze Startnotitie ter vaststelling aan de gemeenteraden wordt aangeboden. Het college vraagt de raad akkoord te gaan met de Startnotitie. In de Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer is deze startnotitie gisterenavond behandeld.
In de Regionale Energiestrategie NHZ worden - kort gezegd - keuzes gemaakt waar in de regio -zonnepanelen-parken en windmolens geplaatst worden, zoveel mogelijk maatschappelijk gedragen.
De Stadspartij vindt het merkwaardig dat het bestaan en duurzaam gebruik van Groen Gas in het geheel niet wordt genoemd. Dit terwijl onze provincie (en 7 anderen) hier binnenkort op overschakelt.

Voortschrijdend inzicht niet aan de orde
De Stadspartij vindt het jammer dat nu alleen nog aan de orde is waar we de windmolens en de zonnepanelen neerzetten. Interessant zou zeker ook een zijn discussie over wat wel en niet werkt als het om het terugdringen van de CO2 uitstoot gaat.
Voortschrijdend inzicht toont ons nu al heel andere beeld dan toen we al onze kaarten op zon, wind en biomassa gingen zetten.

In het algemeen is het raadsvoorstel, naar de mening van de Stadspartij, een mogelijk antwoord op de gestelde vraag m.b.t. de startnotitie.
Risico’s
De in de concept RES genoemde kans voor Purmerend: Het regionaal uitbreiden van het warmtenet, bijvoorbeeld naar de Zuidoostbeemster, bevat wel een risico.
Zowel een direct kostenrisico, zie de historie en de financiële staat van onze stadsverwarming, en een toekomstig technische en financieel risico .
Het Planbureau voor de Leefomgeving en de Sociaal Economische Raad gaat onderzoek doen naar de voor- en nadelen van biomassa voor het klimaat. Allerminst moet worden uitgesloten dat het verbranden van planten, dieren en bomen voor ‘groene’ brandstof de toets der kritiek niet zal kunnen doorstaan. Ook in de stikstof-commissie Remkes wordt het stoppen van de miljarden subsidies voor biomassa genoemd.
Het uitschakelen van biomassa heeft gevolgen voor de dan bestaande en de verdere plannen met hout gestookte warmtecentrales.
Helaas staat daarover niets in het risico register. De Stadspartij vindt dan ook dat het zeker niet zou misstaan dat hiertoe een opmerking wordt opgenomen.
Evenmin staat er iets in over de milieuschade die het afval van windmolens en zonnepanelen nu al veroorzaken.
Wie draait op voor die kosten, zo vraagt de Stadspartij zich af.

foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Proefproject wonen en werken op bedrijventerrein De Koog

In Purmerend is een flink tekort aan woningen. Het is dan ook een goede zaak om alle mogelijkheden v...

De OV-coach voor gehandicapten ook in de regio

De OV coach is in 2018 in 2018 is het project OV coach in Amsterdam gestart. Doel van het project is...

College doet Leefbaarheidstoets bij aanvraag onttrekken woonruimte

Het college heeft beleidsregels vastgesteld voor onttrekking, samenvoeging, omzetting en woningvormi...

Purmerend onderzoekt de verplichte afsluiting van het gasnet

Binnenlands Bestuur bericht dat Purmerend kijkt naar de mogelijkheden om bewoners verplicht van het ...

Programmabegroting 2020-2023 vastgesteld

De gemeenteraad heeft de programmabegroting 2020-2023 vastgesteld, maar wel komt er een onafhankelij...

Deel parkeergarage Eggert gesloten vanwege onveiligheid hellingbaan

Op basis van een voorlopige conclusies uit een standaardcontrole heeft eigenaar Wereldhave van het E...

Van krijtje naar digipen

 Toen ik van school kwam was er werkeloosheid onder leerkrachten. Echter kreeg ik, omdat ik de ...

Algemene beschouwingen Stadspartij bij de begroting 2020 - 2023

Hieronder de bijdrage van de Stadspartij zoals ingesproken door fractievoorzitter Bert Meulenberg ...

College verleent omgevingsvergunning biomassacentrale

Het college heeft de Raad geïnformeerd over het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen...

Stadspartij stelt vragen over defecte straatverlichting omgeving treinstation Overwhere

De openbare straatverlichting is in een groot gedeelte van de Doplaan in Overwhere defect. Ook brand...

Experiment met voorrang woningzoekenden met economische of maatschappelijke binding

Wethouder Kroese heeft de raad geïnformeerd over de aanvraag voor een experiment met betrekking tot...

Zaterdag 2 november 2019 Landelijke Natuurwerkdag opent in Purmerend

Zaterdag 2 november 2019 is het Landelijke Natuurwerkdag, de grootste groene vrijwilligersactie van ...
Milieu Nieuws

Milieu Artikelen

Purmerend onderzoekt de verplichte afsluiting van het gasnet

Binnenlands Bestuur bericht dat Purmerend kijkt naar de mogelijkheden om bewoners verplicht van het ...

Provincie Noord-Holland steekt 4,5 miljoen euro in zonne-energie

De provincie Noord-Holland investeert € 4,5 miljoen in zonne-energieprojecten. Dit geld wordt in d...

Proefproject gescheiden inzameling gft en etensresten bij hoogbouw van start

In de notitie Toekomstbestendig afvalbeheer Purmerend is één van de voorgestelde maatregelen een p...

Waar komen de windmolens en zonneparken in onze omgeving

Een van de afspraken uit het Klimaatakkoord is dat regionale overheden gezamenlijk een Regionale Ene...

Voortgang Pilot Aardgasvrij Purmerend

We zijn nu bijna één jaar verder en er is veel vooruitgang geboekt. Hoog tijd om onze ervaringen m...

HVC stopt verder onderzoek naar onderbrengen AEB

Afgelopen weken hebben gemeente Amsterdam, AEB en HVC overleg gevoerd over de publieke voorkeursrout...

Provincie investeert ruim 230 miljoen euro in biodiversiteit

Om de biodiversiteit in Noord-Holland te verbeteren investeert de provincie de komende jaren ruim ...

Vergunningverlening projecten (stikstofproblematiek) komt weer op gang

De vergunningverlening voor projecten die door de stikstofuitspraak tijdelijk stil liggen, komt in e...

Ontbreken informatie op verpakkingen staat recycling in de weg

De afvalstroom van verpakkingen in Nederland is onnodig groot en complex. Dat maakt goede recycling ...

5 miljoen voor laadpalen van de toekomst

Slimme laadpalen in 21 Nederlandse gemeenten.Een stabieler elektriciteitsnet, groene stroom beter be...

Afvalcrisis Amsterdam niet van invloed op afvalverwerker (HVC) Purmerend

In een uitgebreide memo heeft HVC de deelnemende gemeenten bij het afvalbedrijf geïnformeerd over d...

Publieksconsultatie Klimaatplan en INEK van start

Het kabinet start een publieksconsultatie over de uitvoering van het Klimaatplan, dat beschrijft hoe...