Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

Pilotaardgas
We zijn nu bijna één jaar verder en er is veel vooruitgang geboekt. Hoog tijd om onze ervaringen met u te delen. Zo vangt wethouder Paul van Meekeren zijn voortgangsbericht over het project aan.


Hieronder in verkorte vorm zijn bericht.
Rode draad van de aanpak
De rode draad van de aanpak in de pilotwijk is de actieve betrokkenheid van de bewoners. De gesprekken van vandaag gaan over overlast door de werkzaamheden, de energietransitie, en zelfs over onderwerpen die niets te maken hebben met het gasvrij worden. Deze laagdrempeligheid is één van de succesfactoren van de aanpak.
"Vooroefenen" in de gasvrijwoning Gasinjetstraat 74.
Vorig najaar is gestart met het "vooroefenen" in de gasvrijwoning. Hiervoor is toestemming gegeven door de eigenaar van de woning en afgesproken is de aanpassingen ook met de verhuurder te bespreken. Eerste test was het ophangen van de afleverset in de meterkast, het warmtenet in de voortuin aanleggen en het binnenbrengen van de buizen in de woning. Dit "vooroefenen" heeft veel opgeleverd.
Uitvoering
In maart dit jaar is gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. Het riool en het waternet worden vervangen, het elektriciteitsnet is vernieuwd, er ligt een tijdelijk gasnet en het warmtenet wordt aangelegd. Tegelijkertijd zijn in de woningen die gasvrij worden aanpassingen gedaan om elektrisch te kunnen koken en zijn stijgleidingen aan de gevel gebracht. Voor de aanpassing van de woningen hebben de bewoners te kennen gegeven hiervoor een collectief te willen hebben. Om dit collectief aan te sturen is een technisch projectleider aangenomen. Hij is het aanspreekpunt voor bewoners, beantwoordt hun vragen en verzorgt de planning van de werkzaamheden.
Stand van zaken
Eerder is aangegeven dat 62% van de eigenaar/bewoners de intentie had om hun woning aardgasvrij te (laten) maken. De meeste hiervan hadden de intentie aan te sluiten op het warmtenet. Het college toont zich te kunnen melden dat inmiddels 94% van de 95 woningen, al dan niet in collectief verband, van het gas af gaan. Waarbij ook grote particuliere verhuurders in de wijk zijn meegegaan met het collectief.
Het grootste deel van de woningen wordt aangepast via het collectief en sluit aan op het warmtenet. Er zijn 8 bewoners die aansluiten op het warmtenet, en geen gebruik maken van het collectief. Ook de eigenaren die hun woning niet aansluiten op het warmtenet, en wel gasvrij worden, verrichten zelf de aanpassingen. 6 woningen blijven aangesloten op het gasnet.
Financiering
Het ziet er op dit moment naar uit dat de aanpassingen aan de woningen verricht kunnen worden binnen het budget dat u hiervoor beschikbaar is.
Het ministerie van BZK heeft geld beschikbaar gesteld aan de gemeente Purmerend om de pilot op te schalen naar een proeftuin. Hiervoor ontvangt de gemeente Purmerend een bedrag van €6,9 miljoen De provincie Noord Holland verleent de gemeente Purmerend subsidie voor de aansturing van het collectief en voor de communicatie-activiteiten. De provincie heeft besloten het maximale bedrag (€200.000) te subsidiëren.
Looptijd subsidie verordening dient te worden verlengd
Op 28 juni 2018 is de 'Bijzondere subsidieverordening energietransitie pilotwijk Purmerend 2018' vastgesteld. Deze verordening vervalt van rechtswege op 1 januari 2020. Het is wenselijk dat deze verordening een langere doorlooptijd krijgt, omdat de uitvoering van de pilot langer zal duren. Binnenkort ontvangt de raad hiervoor een raadsvoorstel.
Eerste aansluiting op warmtenet
Vandaag - 9 oktober- brengt de minister van BZK, mevrouw Ollongren, een bezoek aan de pilot en proeftuin in Purmerend. Zij zal dan de eerste woningen (symbolisch) aansluiten op het warmtenet.

gebiedskaart raadsstukken


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Stadspartij wil halvering parkeerdek voormalige V&D opheffen

De parkeerdruk in de binnenstad neemt nu en zeker in de toekomst alleen maar toe. Dit met name door ...

Hogere lichtmasten voor FC Purmerend

FC Purmerend heeft een aanvraag bij de gemeente ingediend om zes lichtmasten te plaatsen op hun spro...

Geen nieuwe bedrijfsverzamelgebouwen op Baanstee-Noord

Het college van B&W besloten in te stemmen met het advies om geen nieuwe ontwikkeling van bedrij...

Steekproef VEH: 'Ozb en afvalheffing landelijk volgend jaar gemiddeld fors hoger'

De Vereniging Eigen Huis (VEH) deed een representatieve steekpoef onder 113 gemeenten. De gecombinee...

Niemandsland zet je helaas aan het denken

Zo, Zwarte Piet en Sinterklaas zijn weer voor een jaartje terug in hun sprookjesboek. Nu verkeren we...

Uitvoeringskompas voor een goed bereikbare en OV-rijke Amsterdamse regio in 2030

Een schaalsprong is nodig om het Openbaar Vervoer aanbod in onze regio in de komende jaren te waarbo...

Omnibusenquête 2019: Purmerend krijgt een 7,7 van haar inwoners

Het is prettig wonen in Purmerend. Driekwart van onze inwoners wil hier dan ook blijven wonen (in 20...

Start proeven Agrarisch Natuurbeheer

De provincie Noord-Holland, verschillende natuurorganisaties, agrarische collectieven en LTO-Noord o...

Pilot werk/woongebied voor deel bedrijventerrein De Koog

De komende twee jaar wordt in een deel van het bedrijventerrein De Koog geëxperimenteerd met een ve...

Parkeerdruk op binnenstad wordt ontlast

Er zijn op het moment veel bouwactiviteiten gaande in de binnenstad en directe omgeving hiervan. Dat...

Aanpak bodemdalingen: onderzoek en maatregelen

De provincie Noord-Holland onderschrijft de conclusie van het rapport-Veerman ‘Haren kost geen tij...

Ook netbeheerders willen dwang tegen gasklever

Al eerder werd er op deze website melding van gemaakt dat Purmerend onderzoekt of het de verplichtin...
Milieu Nieuws

Milieu Artikelen

Start proeven Agrarisch Natuurbeheer

De provincie Noord-Holland, verschillende natuurorganisaties, agrarische collectieven en LTO-Noord o...

Ook netbeheerders willen dwang tegen gasklever

Al eerder werd er op deze website melding van gemaakt dat Purmerend onderzoekt of het de verplichtin...

Eerste Kamer stopt nieuwe subsidies voor bijstook biomassa in kolencentrales

De Eerste Kamer heeft 12 november 2019 in grote meerderheid een voorstel van de Partij voor de Diere...

Eindrapport toekomstbestendigheid milieustraat niet eerder dan ergens eerste kwartaal 2020 gereed

Eind vorig jaar is het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de milieustraat afgerond. Het ond...

Purmerend onderzoekt de verplichte afsluiting van het gasnet

Binnenlands Bestuur bericht dat Purmerend kijkt naar de mogelijkheden om bewoners verplicht van het ...

Provincie Noord-Holland steekt 4,5 miljoen euro in zonne-energie

De provincie Noord-Holland investeert € 4,5 miljoen in zonne-energieprojecten. Dit geld wordt in d...

Proefproject gescheiden inzameling gft en etensresten bij hoogbouw van start

In de notitie Toekomstbestendig afvalbeheer Purmerend is één van de voorgestelde maatregelen een p...

Waar komen de windmolens en zonneparken in onze omgeving

Een van de afspraken uit het Klimaatakkoord is dat regionale overheden gezamenlijk een Regionale Ene...

Voortgang Pilot Aardgasvrij Purmerend

We zijn nu bijna één jaar verder en er is veel vooruitgang geboekt. Hoog tijd om onze ervaringen m...

HVC stopt verder onderzoek naar onderbrengen AEB

Afgelopen weken hebben gemeente Amsterdam, AEB en HVC overleg gevoerd over de publieke voorkeursrout...

Provincie investeert ruim 230 miljoen euro in biodiversiteit

Om de biodiversiteit in Noord-Holland te verbeteren investeert de provincie de komende jaren ruim ...

Vergunningverlening projecten (stikstofproblematiek) komt weer op gang

De vergunningverlening voor projecten die door de stikstofuitspraak tijdelijk stil liggen, komt in e...