Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

StadverwHA
Stadsverwarming Purmerend B.V. (SVP) verzorgt voor ruim 26.000 huishoudens de stadsverwarming in Purmerend. SVP heeft het voornemen om een nieuwe biowarmtecentrale te bouwen om te kunnen voorzien in de groeiende vraag naar duurzame warmte in Purmerend.


Naast de huidige biowarmtecentrale op de Baanstee Oost, voorzien twee aardgasgestookte hulpwarmtecentrales de inwoners van Purmerend van warmte. De te realiseren biowarmtecentrale zal een toevoeging zijn op de bestaande centrales. Het doel is om te kunnen voldoen aan de leveringsplicht voor levering van warmte aan nieuwe klanten als gevolg van zowel nieuwbouw als de transitie van aardgas naar aardgasvrije woningen. Daarnaast zal de nieuwe BWC het gebruik van aardgas bij piekbelasting verder terugdringen.
Het college heeft overwogen dat het algemeen belang is gediend met de komst van een tweede centrale. Deze draagt bij aan de gemeentelijke ambities op het gebied van duurzaamheid en de energietransitie en zorgt voor werkgelegenheid. Daarom vindt het college het verantwoord om op de twee genoemde punten van het bestemmingsplan af te wijken. De procedure om af te kunnen wijken van het bestemmingsplan is derhalve gestart.
PAS-problematiek
Naast de omgevingsvergunning voor het bouwen die de gemeente verleent, heeft de Stadsverwarming ook een omgevingsvergunning op grond van de Wet natuurbescherming nodig. Deze laatste vergunning is op 6 mei jl. verleend door de provincie Noord-Holland met toepassing van de PAS (Programma Aanpak Stikstof).

PAS in strijd met Europese recht

Op 29 mei heeft de Raad van State uitgesproken dat het PAS in strijd is met het Europese recht. Hiermee is het PAS buiten werking gesteld, met als gevolg dat het bij lopende aanvragen en projecten in het hele land de vraag is of deze doorgang kunnen vinden. Door het al verlenen van de provinciale vergunning op 6 mei is de nieuwe BWC geen lopende aanvraag meer en ontkomt hiermee aan stopzetten van de procedure.
Vanuit de raad zijn door de Stadspartij technische vragen over deze problematiek gesteld, deze zijn op 18 juli jl. beantwoord. Lees hier voor een verder toelichting op de beantwoording van de vragen.

Beroep milieuorganisatie

Een milieuorganisatie heeft beroep bij de rechtbank ingesteld tegen de provinciale vergunning. Dit staat verder los van de gemeentelijke omgevingsvergunning, waarvoor een procedure doorlopen wordt die los staat van de vergunning van de provincie.

foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Proefproject wonen en werken op bedrijventerrein De Koog

In Purmerend is een flink tekort aan woningen. Het is dan ook een goede zaak om alle mogelijkheden v...

De OV-coach voor gehandicapten ook in de regio

De OV coach is in 2018 in 2018 is het project OV coach in Amsterdam gestart. Doel van het project is...

College doet Leefbaarheidstoets bij aanvraag onttrekken woonruimte

Het college heeft beleidsregels vastgesteld voor onttrekking, samenvoeging, omzetting en woningvormi...

Purmerend onderzoekt de verplichte afsluiting van het gasnet

Binnenlands Bestuur bericht dat Purmerend kijkt naar de mogelijkheden om bewoners verplicht van het ...

Programmabegroting 2020-2023 vastgesteld

De gemeenteraad heeft de programmabegroting 2020-2023 vastgesteld, maar wel komt er een onafhankelij...

Deel parkeergarage Eggert gesloten vanwege onveiligheid hellingbaan

Op basis van een voorlopige conclusies uit een standaardcontrole heeft eigenaar Wereldhave van het E...

Van krijtje naar digipen

 Toen ik van school kwam was er werkeloosheid onder leerkrachten. Echter kreeg ik, omdat ik de ...

Algemene beschouwingen Stadspartij bij de begroting 2020 - 2023

Hieronder de bijdrage van de Stadspartij zoals ingesproken door fractievoorzitter Bert Meulenberg ...

College verleent omgevingsvergunning biomassacentrale

Het college heeft de Raad geïnformeerd over het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen...

Stadspartij stelt vragen over defecte straatverlichting omgeving treinstation Overwhere

De openbare straatverlichting is in een groot gedeelte van de Doplaan in Overwhere defect. Ook brand...

Experiment met voorrang woningzoekenden met economische of maatschappelijke binding

Wethouder Kroese heeft de raad geïnformeerd over de aanvraag voor een experiment met betrekking tot...

Zaterdag 2 november 2019 Landelijke Natuurwerkdag opent in Purmerend

Zaterdag 2 november 2019 is het Landelijke Natuurwerkdag, de grootste groene vrijwilligersactie van ...
Milieu Nieuws

Milieu Artikelen

Purmerend onderzoekt de verplichte afsluiting van het gasnet

Binnenlands Bestuur bericht dat Purmerend kijkt naar de mogelijkheden om bewoners verplicht van het ...

Provincie Noord-Holland steekt 4,5 miljoen euro in zonne-energie

De provincie Noord-Holland investeert € 4,5 miljoen in zonne-energieprojecten. Dit geld wordt in d...

Proefproject gescheiden inzameling gft en etensresten bij hoogbouw van start

In de notitie Toekomstbestendig afvalbeheer Purmerend is één van de voorgestelde maatregelen een p...

Waar komen de windmolens en zonneparken in onze omgeving

Een van de afspraken uit het Klimaatakkoord is dat regionale overheden gezamenlijk een Regionale Ene...

Voortgang Pilot Aardgasvrij Purmerend

We zijn nu bijna één jaar verder en er is veel vooruitgang geboekt. Hoog tijd om onze ervaringen m...

HVC stopt verder onderzoek naar onderbrengen AEB

Afgelopen weken hebben gemeente Amsterdam, AEB en HVC overleg gevoerd over de publieke voorkeursrout...

Provincie investeert ruim 230 miljoen euro in biodiversiteit

Om de biodiversiteit in Noord-Holland te verbeteren investeert de provincie de komende jaren ruim ...

Vergunningverlening projecten (stikstofproblematiek) komt weer op gang

De vergunningverlening voor projecten die door de stikstofuitspraak tijdelijk stil liggen, komt in e...

Ontbreken informatie op verpakkingen staat recycling in de weg

De afvalstroom van verpakkingen in Nederland is onnodig groot en complex. Dat maakt goede recycling ...

5 miljoen voor laadpalen van de toekomst

Slimme laadpalen in 21 Nederlandse gemeenten.Een stabieler elektriciteitsnet, groene stroom beter be...

Afvalcrisis Amsterdam niet van invloed op afvalverwerker (HVC) Purmerend

In een uitgebreide memo heeft HVC de deelnemende gemeenten bij het afvalbedrijf geïnformeerd over d...

Publieksconsultatie Klimaatplan en INEK van start

Het kabinet start een publieksconsultatie over de uitvoering van het Klimaatplan, dat beschrijft hoe...