Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

Afvalsch15
ln 2016 is voor de laagbouw in Purmerend de inzamelfrequentie van het restafval aangepast naar eens per twee weken en is de gescheiden inzameling van gft en plastic, blik en pak geïntensiveerd. De evaluatie over de eerste vier maanden werken met de nieuwe inzamelfrequentie van het huishoudelijk restafval laten een gemengd beeld zien
De belangrijkste punten uit de evaluatie
De sorteeranalyses over 2016 laten een gestegen afvalscheidingspercentage zien, in 2016 is een afvalscheidingspercentage van 57% gerealiseerd. Het is het streven om deze stijgende lijn voort te zetten. De evaluatie over de eerste helft van dit jaar laat zien dat de gescheiden stromen nog steeds toenemen. De stijging is wel minder steil dan vorig jaar. Het restafval vertoont meer fluctuaties maar neemt nog steeds af.
Reacties van bewoners laten zien dat de laagbouw nog vol in de verandering naar het aangepaste inzamelschema zit. Bewoners hebben nog steeds moeite hun afvalscheiding uit te voeren, veel restafvalcontainers zitten nog overvol.
Deze constatering heeft geleid tot het uitschrijven van een digitale enquête over de ontwikkelingen in de afvalinzameling, hoe bewoners hier tegenaan kijken en wat bewoners allemaal weten over afvalscheiding en -verwerking;
Resultaten enquete
De resultaten van de enquête waren zodanig dat besloten is de volgorde van realisatie van de maatregelen te wijzigen. De focus zal de tweede helft van 2017 en de eerste helft 2018 liggen op de informatievoorziening en bewustwording van de bewoners, afvalscheiding in de hoogbouw en het centrum en een voorzichtige kijk naar de volgende aanpassing van de afvalinzameling laagbouw.
Evaluatie afvalinzameling januari - mei 2017
Hoe staat het met de inzamelresultaten, wetende dat veel bewoners nog moeite hebben om hun afval te scheiden?
ln de eerste helft van 2017 is er een gelijk verloop zichtbaar als in de eerste helft van 2016. Ook is te zien dat in 2017 nog steeds een stijging is in het ingezamelde gescheiden afval, al zijn er per maand grotere fluctuaties. Het restafval blijft laag, het schommelt wel wat in de eerste maanden maar de dalende lijn blijft zichtbaar. Voor de volledigheid moet nog vermeld worden dat er in 2017 meer woonhuisaansluitingen verantwoordelijk zijn voor de genoemde hoeveelheden atval dan in 2016.
Van buiten naar binnen
De bewoners van met name de laagbouw in Purmerend zitten nog in de overgang van de tweewekelijkse restafvalinzameling. De vragen die zij hierover blijven stellen waren voor het college aanleiding genoeg om hier eens wat dieper op in te gaan.
Enerzijds worden de hoeveelheid plastic, blik en pak steeds groter en anderzijds zijn er signalen van de bewoners om deze inzameling makkelijker te maken, bijvoorbeeld door het inzetten van een container voor plastic, blik en pak aan huis.
Het college wilde graag weten hoe onze bewoners tegenover een volgende verandering zouden staan. Hiertoe is er een digitale enquête opgesteld en voorgelegd aan alle bewoners van Purmerend.

De resultaten van deze enquête
  • Ongeveer 85% is tevreden over de totale inzameling;
  • Ongeveer 1 op 5 denkt nog steeds dat alles op de hoop komt na inzamelen; -
  • Afval op zich is niet boeiend, een gemakkelijke manier om ervan af te komen wel;
  • Diftar is geen favoriete oplossing, maar teveel betalen ook niet! –
  • Laagbouw blijft kritisch, de inzamelfrequentie blijft hot item;
  • Hoogbouw met inpandig heeft vooral last van stank en dumping in de containerruimtes;
  • PMD afval is ook hot, vooral door het grote volume en de volle containers;
  • Hoogbouw geeft aan dat zij ook graag PMD containers bij hun complex willen;
  • Een groot aandeel van de hoogbouw-invullers geeft aan gft afval apart te willen houden.
Wat erg opmerkelijk was, was het meest gegeven antwoord op de vraag waarom iemand zijn afvalscheidde: "omdat het moet", al dan niet aangevuld met "van de gemeente". Zeer weinig respondenten verwezen hier naar het milieu of de toekomst voor hun [klein]kinderen.
De enquête laat vooral zien dat de Purmerenders nog volop in de overgang zitten naar anders omgaan met hun restafval. Veel bewoners zijn nog niet gewend aan de tweewekelijkse inzameling of zien afval scheiden als gedoe en niet als gemak. Dit aangevuld met het feit dat veel bewoners nog denken dat alles op de hoop eindigt, vraagt om te beginnen met maatregelen die vooral in de informerende en communicatieve sfeer liggen.
Pilot omgekeerd inzamelen uitgesteld
De pilot omgekeerd inzamelen, die in principe gepland staat voor het najaar 2017, gaat even in de wacht tot 2018. Wanneer er geen draagvlak voor een nieuwe verandering is, wordt het uitvoeren van een dergelijke pilot eerder veel gedoe en discussie met onwillige bewoners tegen hoge kosten, dan een goed onderzoek naar de verdere verbetering van de afvalscheiding.
Er wordt door het college een voorstel uitgewerkt hoe de bewoners meer bewust gemaakt kunnen worden van de nut en noodzaak van afvalscheiding.
Hoogbouw gaat verder, panel praat mee
Parallel hieraan gaat het college wel met de hoogbouw aan de slag. Bij de enquête is een oproep gedaan aan hoogbouw bewoners om plaats te nemen in een hoogbouw-panel (waar overigens ook bewoners uit het centrum of uit laagbouw met verzamel containers in kunnen zitten). De aanpak van de hoogbouw ligt ook in het verlengde van een landelijke onderzoek dat loopt naar afvalscheiding in hoogbouw.
Voor het panel zijn er 42 aanmeldingen ontvangen. Deze bewoners worden uitgenodigd om met vertegenwoordigers van het college aan tafel te gaan zítten om de afvalscheiding mogelijkheden voor hun woonsituatie te bespreken. Gezocht wordt naar manieren om ook voor deze bewoners, die nu alles ongescheiden in een verzamel container gooien, het scheiden van afval gemakkelijk te maken.
Tenslotte gaat het college ook het gesprek aan met een kleine groep, steeds terugkomende melders die minder positief zijn. Met als doel om te kunnen achterhalen waar deze negatieve houding vandaan komt en wat de gemeente zou kunnen doen om dit te verbeteren.

foto: Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

REURING FESTIVAL 2019

Van 27 t/m 30 juni kun je weer een fantastisch programma verwachten in het Leeghwaterpark en de binn...

Drank- en Horecawet wordt Alcoholwet: wat gaat veranderen?

De evaluatie van de Drank- en Horecawet en het Nationaal Preventieakkoord hebben een aantal wijzigin...

Purmerend biedt ruimte aan ongeveer 250 woningen op acht locaties in de stad

De gemeente bezit een aantal stukken grond. Er is onderzocht welke van deze eigen gronden ingezet ku...

Het klotst

Ik ben in Amsterdam opgegroeid met de herinnering aan de aan brugleuningen gebonden verkiezingsborde...

Purmerend werkt tekort van bijna 5 miljoen voor 2019 bijna weg

Purmerend vernam in januari dat de gemeente  onverwacht een forse bedrag minder uitgekeerd kree...

Verkeershinder op snelweg A7 bij Purmerend in juni en juli 2019

Op de snelweg A7 bij Purmerend zal vanaf vrijdagavond 21 juni 2019 gedurende 4 weekenden sprake zijn...

Wonen en parkeren bij Deen Wageweg?

Het college heeft besloten in te stemmen met het sluiten van een intentieovereenkomst met Deen Vastg...

Kabinet gaat kleinschalige verbranding biomassa bekijken

Het kabinet zal als onderdeel van de evaluatie van de Investeringssubsidie duurzame energie kritisch...

Parkeerbeleid binnenstad en problemen Markerkade

Door diverse woningbouwprojecten in en om de binnenstad zullen er parkeerplaatsen verdwijnen. De rui...

Maandag 17 juni openbare bijeenkomst klankbordgroep fusie raadsleden Beemster en Purmerend

De gemeenten Beemster en Purmerend hebben het voornemen om per 1 januari 2022 bestuurlijk te fuseren...

Inspraak programma van eisen OV Zaanstreek-Waterland: reageren uiterlijk 14 juli!

Op 29 mei heeft het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam het ontwerp Programma van Eisen ...

Stand van zaken zorgaanbod Dijklander ziekenhuis

Wethouder Rotgans heeft de gemeenteraad een uitgebreide notitie gestuurd over de stand van zaken m.b...
Milieu Nieuws

Milieu Artikelen

Invoering pasjessysteem voor toegang werf milieustraat

De milieustraat van Purmerend is toegankelijk voor huishoudens uit de gemeenten Purmerend, Beemster ...

Kabinet gaat kleinschalige verbranding biomassa bekijken

Het kabinet zal als onderdeel van de evaluatie van de Investeringssubsidie duurzame energie kritisch...

Priknick actie Rotaryclub Purmerend nuttig en leuk

Zaterdag 1 juni jongstleden organiseerde de Rotaryclub Purmerend een actie om gezamenlijk zwerfafval...

Grote Purmerendse Priknick

Op zaterdag 1 juni gaat heel Purmerend priknicken. Deze bijzondere dag wordt mogelijk gemaakt door v...

Effecten van sluiting drie extra kolencentrales

Het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) berekende recent dat zonder aanvullende beleidsmaatregele...

Noord-Holland gaat 24 uur per dag insecten tellen met cameraval

Provincie Noord-Holland is de eerste afnemer van een door Naturalis gelanceerde automatische insecte...

Nibud: Huiseigenaren wachten met verduurzamen op overheid

43 procent van de Nederlandse huiseigenaren is niet van plan om binnen nu en vijf jaar de woning te ...

‘Stadsverwarming verliest draagkracht onder huurders’

Huurders Vereniging InterWhere voerde een enquête uit onder haar leden in Purmerend die al op stads...

D66 stelt vragen over de herkomst van de verstookte houtsnippers door de Stadsverwarming

De afgelopen weken zijn er veel berichten over het kappen van bomen door onder andere Natuurmonument...

Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers

De droge zomer van 2018 heeft het Nederlandse waterbeheer flink op de proef gesteld. De door ministe...

Greenpeace dreigt met stap naar rechter vanwege bijstoken biomassa door kolencentrales

Amsterdam, 24 april 2019 – Greenpeace Nederland heeft drie kolenbedrijven, RWE, Uniper en Engie, a...

Oproep Natuur & Milieu: stop boskap voor energie-opwek

Hout uit bossen hoort niet thuis in een energiecentrale. Nieuwe subsidies voor hout als duurzame ene...