Pilotaardgas
De provincie Noord-Holland wil in 2050 energieneutraal en circulair zijn. In heel Noord-Holland komen steeds meer duurzame initiatieven van de grond maar om de ambities echt waar te kunnen maken is versnelling noodzakelijk.
De provincie Noord-Holland heeft ECN gevraagd een onderzoek te doen naar het huidige energieverbruik in Noord-Holland. Het rapport “Staat van de energietransitie” geeft verschillende sectoren in Noord-Holland inzicht in het energieverbruik, de voortgang van de C02 emissiereductie en energiebesparing. Over vier jaar wordt het onderzoek opnieuw uitgevoerd om inzicht te houden in de voortgang. Om helder te krijgen wat er tot 2050 nodig is aan energietransitie heeft de provincie een Routeplanner opgesteld.
Meer productie van duurzame energie
De eerste “Staat van de energietransitie” laat zien dat het totale finale energieverbruik de laatste jaren nauwelijks is veranderd. Er is een uitzondering voor de gebouwde omgeving waar, door besparende maatregelen, het gasverbruik is afgenomen. Het energieverbruik bedraagt inclusief het finale verbruik van Tata Steel, ongeveer 250 petajoule (PJ) per jaar. Hiervan wordt ca. 13 PJ duurzaam opgewekt. De productie van duurzame energie in Noord-Holland is in de periode 2010-2015 met ruim 5 PJ gestegen. Dat is een toename van meer dan 60% ten opzichte van 2010. Het tempo van deze groei is vergelijkbaar met die van Nederland in totaal. De grootste bijdrage komt nu van wind op land en van duurzame warmte. De grootste groei wordt waargenomen bij zonnestroom, groen gas en geothermie.
Veel duurzame initiatieven
Energieneutraal in 2050. Om dit te bereiken zet de provincie samen met veel andere organisaties al in op energiebesparing (gebouwde omgeving, glastuinbouw en industrie), duurzame opwekking (zon, wind, biomassavergassing en geothermie), regionale warmtenetten, slim netbeheer en innovatie. De verwachting is dat veel initiatieven de komende jaren hun vruchten moeten gaan afwerpen. Denk bijvoorbeeld aan het concentratiebeleid voor de glastuinbouw, het Programma ‘Verduurzaming bestaande woningvoorraad in Noord-Holland’ en inspanningen op het gebied van circulariteit van grondstoffen en reststromen. Ook speelt duurzaamheid een belangrijke rol bij de aanbesteding van het openbaar vervoer.
Goede ruimtelijke keuzes maken
De routeplanner brengt in kaart wat er tot 2050 nodig is aan energietransitie. De totale verwachte energievraag kan bij voldoende inspanning van alle betrokken partijen in 2050 tussen de 160 en 200 PJ uitkomen. Uit studies blijkt dat bij maximale inspanning in hooguit de helft voorzien kan worden op het grondgebied van Noord-Holland. Om de resterende energievraag in te vullen, moeten er keuzes gemaakt worden tussen import van biomassa, inzet van wind-op-land en inzet van zonneweides/ zonne-opstellingen.
Gedeputeerde Duurzaamheid Jack van der Hoek: ”Technisch is er al veel mogelijk maar wij moeten de ruimtelijke keuzes voor 2050 op korte termijn maken, gezien de relaties die de energietransitie heeft met verstedelijking, mobiliteit en economie. Daarom is de Routeplanner een belangrijke bouwsteen voor de Omgevingsvisie.”

afbeelding: raadsstukken aardgasloosNieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Stadspartij blijft de grootste partij in Purmerend

In de eerste plaats bedankt de Stadspartij alle stemmers op de partij en het vertrouwen in de partij...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Geen bodemverontreiniging door kunstgrasvelden

Na de uitzending van Zembla, waarin eventuele bodemverontreiniging door kunstgrasvelden aan de orde ...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Stadspartij: ‘Purmerend fijne leefstad’

Ook de komende jaren zal Purmerend zich moeten blijven profileren...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Noord/Zuidlijn gaat rijden op 22 juli 2018

Ook diverse bussen en trams krijgen een andere route Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Ams...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Stadspartij presenteert verkiezingsprogramma 2018-2022

Afgelopen week presenteerde de Stadspartij het VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022. Op onze...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Gemeente Purmerend investeert zelf in ruim 100 tijdelijke woningen

Door het ontbreken van voldoende aanbod aan betaalbare woonruimte en...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Initiatiefvoorstel CDA voor aanleg ‘Helm-route’

Sporten en bewegen is belangrijk. Het zorgt voor ontspanning en vormt een belangrijk onderdeel van e...