Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

Pilotaardgas
De provincie Noord-Holland wil in 2050 energieneutraal en circulair zijn. In heel Noord-Holland komen steeds meer duurzame initiatieven van de grond maar om de ambities echt waar te kunnen maken is versnelling noodzakelijk.
De provincie Noord-Holland heeft ECN gevraagd een onderzoek te doen naar het huidige energieverbruik in Noord-Holland. Het rapport “Staat van de energietransitie” geeft verschillende sectoren in Noord-Holland inzicht in het energieverbruik, de voortgang van de C02 emissiereductie en energiebesparing. Over vier jaar wordt het onderzoek opnieuw uitgevoerd om inzicht te houden in de voortgang. Om helder te krijgen wat er tot 2050 nodig is aan energietransitie heeft de provincie een Routeplanner opgesteld.
Meer productie van duurzame energie
De eerste “Staat van de energietransitie” laat zien dat het totale finale energieverbruik de laatste jaren nauwelijks is veranderd. Er is een uitzondering voor de gebouwde omgeving waar, door besparende maatregelen, het gasverbruik is afgenomen. Het energieverbruik bedraagt inclusief het finale verbruik van Tata Steel, ongeveer 250 petajoule (PJ) per jaar. Hiervan wordt ca. 13 PJ duurzaam opgewekt. De productie van duurzame energie in Noord-Holland is in de periode 2010-2015 met ruim 5 PJ gestegen. Dat is een toename van meer dan 60% ten opzichte van 2010. Het tempo van deze groei is vergelijkbaar met die van Nederland in totaal. De grootste bijdrage komt nu van wind op land en van duurzame warmte. De grootste groei wordt waargenomen bij zonnestroom, groen gas en geothermie.
Veel duurzame initiatieven
Energieneutraal in 2050. Om dit te bereiken zet de provincie samen met veel andere organisaties al in op energiebesparing (gebouwde omgeving, glastuinbouw en industrie), duurzame opwekking (zon, wind, biomassavergassing en geothermie), regionale warmtenetten, slim netbeheer en innovatie. De verwachting is dat veel initiatieven de komende jaren hun vruchten moeten gaan afwerpen. Denk bijvoorbeeld aan het concentratiebeleid voor de glastuinbouw, het Programma ‘Verduurzaming bestaande woningvoorraad in Noord-Holland’ en inspanningen op het gebied van circulariteit van grondstoffen en reststromen. Ook speelt duurzaamheid een belangrijke rol bij de aanbesteding van het openbaar vervoer.
Goede ruimtelijke keuzes maken
De routeplanner brengt in kaart wat er tot 2050 nodig is aan energietransitie. De totale verwachte energievraag kan bij voldoende inspanning van alle betrokken partijen in 2050 tussen de 160 en 200 PJ uitkomen. Uit studies blijkt dat bij maximale inspanning in hooguit de helft voorzien kan worden op het grondgebied van Noord-Holland. Om de resterende energievraag in te vullen, moeten er keuzes gemaakt worden tussen import van biomassa, inzet van wind-op-land en inzet van zonneweides/ zonne-opstellingen.
Gedeputeerde Duurzaamheid Jack van der Hoek: ”Technisch is er al veel mogelijk maar wij moeten de ruimtelijke keuzes voor 2050 op korte termijn maken, gezien de relaties die de energietransitie heeft met verstedelijking, mobiliteit en economie. Daarom is de Routeplanner een belangrijke bouwsteen voor de Omgevingsvisie.”

afbeelding: raadsstukken aardgasloos


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Parkeerbeleid binnenstad en problemen Markerkade

Door diverse woningbouwprojecten in en om de binnenstad zullen er parkeerplaatsen verdwijnen. De rui...

Maandag 17 juni openbare bijeenkomst klankbordgroep fusie raadsleden Beemster en Purmerend

De gemeenten Beemster en Purmerend hebben het voornemen om per 1 januari 2022 bestuurlijk te fuseren...

Inspraak programma van eisen OV Zaanstreek-Waterland: reageren uiterlijk 14 juli!

Op 29 mei heeft het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam het ontwerp Programma van Eisen ...

Stand van zaken zorgaanbod Dijklander ziekenhuis

Wethouder Rotgans heeft de gemeenteraad een uitgebreide notitie gestuurd over de stand van zaken m.b...

Nationale ombudsman positief over wetsvoorstel wijziging gemeentelijke schuldhulpverlening

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, waardeert hetwetsvoorstel Wijziging gemeentelijke schul...

Het aantal senioren in Purmerend groeit gestaag

Door deze groei ontstaat er ook steeds meer behoeft aan zorg en begeleiding.Ook neemt het percentage...

Verkeersveiligheid Westerweg – Wherevogels

In 2017 nam de raad een motie aan over de oversteek van de Purmerenderweg voor voetbalvereniging Whe...

Priknick actie Rotaryclub Purmerend nuttig en leuk

Zaterdag 1 juni jongstleden organiseerde de Rotaryclub Purmerend een actie om gezamenlijk zwerfafval...

Voortzetting fonds voor starterslening

Starters op de woningmarkt kunnen sinds april 2018 weer gebruik maken van de Startersregeling. De...

Sporthal De Koogmolen voor e-sports

Het Regio College en de Purmerendse Scholen Groep (PSG) vertrekken deze zomer uit het schoolgebouw a...

Planvorming gestart openbaar busvervoer Zaanstreek/Waterland vanaf december 2021

De OV-concessies voor het openbare busvervoer in Zaanstreek en Waterland lopen in december 2021 af. ...

Nieuwigheden

1 juni, de eerste zomerse dag van het jaar kondigt zich aan. Zeker geen toeval op deze dag is de ver...
Milieu Nieuws

Milieu Artikelen

Kabinet gaat kleinschalige verbranding biomassa bekijken

Het kabinet zal als onderdeel van de evaluatie van de Investeringssubsidie duurzame energie kritisch...

Priknick actie Rotaryclub Purmerend nuttig en leuk

Zaterdag 1 juni jongstleden organiseerde de Rotaryclub Purmerend een actie om gezamenlijk zwerfafval...

Grote Purmerendse Priknick

Op zaterdag 1 juni gaat heel Purmerend priknicken. Deze bijzondere dag wordt mogelijk gemaakt door v...

Effecten van sluiting drie extra kolencentrales

Het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) berekende recent dat zonder aanvullende beleidsmaatregele...

Noord-Holland gaat 24 uur per dag insecten tellen met cameraval

Provincie Noord-Holland is de eerste afnemer van een door Naturalis gelanceerde automatische insecte...

Nibud: Huiseigenaren wachten met verduurzamen op overheid

43 procent van de Nederlandse huiseigenaren is niet van plan om binnen nu en vijf jaar de woning te ...

‘Stadsverwarming verliest draagkracht onder huurders’

Huurders Vereniging InterWhere voerde een enquête uit onder haar leden in Purmerend die al op stads...

D66 stelt vragen over de herkomst van de verstookte houtsnippers door de Stadsverwarming

De afgelopen weken zijn er veel berichten over het kappen van bomen door onder andere Natuurmonument...

Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers

De droge zomer van 2018 heeft het Nederlandse waterbeheer flink op de proef gesteld. De door ministe...

Greenpeace dreigt met stap naar rechter vanwege bijstoken biomassa door kolencentrales

Amsterdam, 24 april 2019 – Greenpeace Nederland heeft drie kolenbedrijven, RWE, Uniper en Engie, a...

Oproep Natuur & Milieu: stop boskap voor energie-opwek

Hout uit bossen hoort niet thuis in een energiecentrale. Nieuwe subsidies voor hout als duurzame ene...

Inspecties NVWA op verbod gewasbescherming buiten de landbouw

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat controleren op het verbod van gebruik van gew...