aardgasloos
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in 2017 een nulmeting laten uitvoeren die inzicht moet geven in de huidige stand van zaken wat betreft aardgasloze nieuwbouw. Deze nulmeting is middels een enquête onder alle gemeenten uitgevoerd.


De uitkomsten van deze enquête zijn aangevuld met kwalitatief onderzoek, te weten een telefonisch interview onder de grootste Nederlandse gemeenten (G4 plus Groningen en Eindhoven), waaruit inzicht verkregen is over mogelijke knelpunten bij de invoering van aardgasloze nieuwbouw, het proces en de meerkosten. 
In totaal hebben 212 gemeenten de enquête ingevuld (56% van het totaal).
Er zijn in het afgelopen jaar (2017) in Nederland ruim 62.000 nieuwe woningen gebouwd. In totaal geeft 35% van de geënquêteerde gemeenten aan het afgelopen jaar aardgasloze woningen te hebben opgeleverd. Van belang is dat een kwart hiervan heeft aangegeven niet in staat te zijn) op korte termijn het aantal of aandeel aardgasloos te achterhalen. Het werkelijke aantal gemeenten alwaar in 2017 aardgasloze woningen zijn opgeleverd, kan dus hoger liggen. Ook uit de telefonische gesprekken is gebleken dat de kennis over bouwen zonder aardgasaansluiting binnen gemeenten veelal wel aanwezig is (op projectniveau), maar dat dit nog niet centraal geregistreerd wordt. 
Van de gemeenten die de aantallen woningen zonder aardgasaansluiting wel bijhouden, varieerde het aandeel opgeleverde woningen zonder aardgasaansluiting sterk. Sommige gemeenten, zoals Purmerend en Almere, leverden het afgelopen jaar bijna 100% van de nieuwbouw aardgasloos op (met name door stadsverwarming). Voor andere gemeenten geldt dat ‘slechts’ een of enkele gro(o)t(e) nieuwbouwproject(en) zonder aardgas is/zijn opgeleverd in 2017. Alles bij elkaar opgeteld zien we dat, van de gemeenten die nieuwbouw van woningen zonder aardgasaansluiting registreren, in 2017 37% aardgasloos is opgeleverd.

foto: NOM alliantie UtrechtNieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Samengaan Beemster en Purmerend in impasse

Op 24 april jl. heeft het college van Purmerend besloten een voorstel aan de gemeenteraad voor te le...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Kabinet gaat geld voor onderwijsachterstanden beter verdelen

Het geld dat gemeenten en scholen krijgen om risico's op...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Geen bodemverontreiniging door kunstgrasvelden

Na de uitzending van Zembla, waarin eventuele bodemverontreiniging door kunstgrasvelden aan de orde ...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Dijk rond Marken wordt veiliger en aantrekkelijker

Op en rond de omringdijk van Marken wordt het zwemstrand,...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Noord/Zuidlijn gaat rijden op 22 juli 2018

Ook diverse bussen en trams krijgen een andere route Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Ams...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Stadspartij presenteert verkiezingsprogramma 2018-2022

Afgelopen week presenteerde de Stadspartij het VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022. Op onze...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Purmerendse ouderen gaan eenzaamheid te lijf met microfoons en iPads

Purmerend start met het project BuurtBLIK. Dit project koppelt het...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Kom zwemmen in Noord-Hollands water

Op dinsdag 1 mei 2018 is de officiële start van het zwemseizoen in Noord-Holland. Op de ruim 150 off...