Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

HVCcomp
HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders waaronder Purmerend (44 gemeenten en 6 waterschappen uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Friesland). De gemeenten en waterschappen zijn rechtstreeks aandeelhouder of via een gemeenschappelijke regeling.
Aan de deelnemende gemeenten –waaronder Purmerend - zond HVC het volgende bericht.
'Aan: bestuurders HVC       26 juli 2019
De afgelopen dagen/weken is er in de media aandacht voor onze collega het afvalenergiebedrijf AEB Amsterdam. Vorige week werd bekend dat het Afvalenergiebedrijf meer dan de helft van de ovens (4 van de 6) stil zet vanwege veiligheidsproblemen. Doel hiervan is een groot verbeterprogramma te kunnen doorvoeren. We laten het aan AEB om uitspraken te doen over hun eigen situatie, maar we merken dat er vragen leven rondom de situatie bij AEB en de consequenties die dit heeft.
Wat is er aan de hand bij AEB? AEB staat sinds 2018 onder verscherpt toezicht van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied omdat AEB naar de mening van de Omgevingsdienst onvoldoende zorgde voor verbeteringen na een reeks branden. Met name de snelheid waarmee de verbeteringen worden doorgevoerd, was onvoldoende.
Op welke manier heeft dat met HVC te maken? Er kan nu door AEB veel minder afval verwerkt worden dan normaal, maar de (totale) hoeveelheid afval is niet minder geworden. Dit betekent dat een deel van de 600 afvalvoertuigen die dagelijks bij AEB aankomen ergens anders naartoe moeten. Er zijn in Nederland 11 afvalenergiecentrales dus er moet nu gekeken worden hoe we dit in Nederland oplossen met elkaar.
Het besluit van AEB zal niet alleen gevolgen hebben voor de afvalverbranding in Nederland, want andere afvalenergiecentrales moeten dit opvangen, maar heeft ook consequenties voor de slibverbranding in Nederland, want dat doet AEB ook.
Wat betekent de situatie bij AEB voor de afvalbranche? De Vereniging Afvalbedrijven en haar leden (HVC is ook lid van de Vereniging Afvalbedrijven) willen zich inspannen om AEB Amsterdam een oplossing aan te reiken om de afzet van hun afvalstromen zo veel mogelijk te helpen verwerken. Bijvoorbeeld door tijdelijke buffercapaciteit te creëren en/of door importafval tegen te houden. Het is nu belangrijk dat AEB Amsterdam en de gemeente Amsterdam bevestigen dat deze hulp ook kan worden betaald.
HVC biedt helpende hand, maar HVC-gemeenten gaan voor In de afgelopen weken hebben gemeenten en bedrijven die aanleverden bij AEB verschillende scenario’s in kaart gebracht om te garanderen dat het afval van straat gehaald kan blijven worden. Dit probleem gaat zich naar verwachting de komende weken daadwerkelijk manifesteren. Waar we kunnen bieden we de helpende hand, maar HVC-gemeenten hebben bij ons altijd voorrang. Voor de bij HVC aangesloten gemeenten verandert er dus niets met betrekking tot de verwerking van het restafval.
Onderhoudsbeleid gericht op beschikbaarheid en veiligheid onder de aandacht bij HVC Een betrouwbare bedrijfsvoering en een zo laag mogelijke milieubelasting zijn samen met aandacht voor veiligheid bij HVC belangrijke onderdelen van een solide bedrijfsvoering. We anticiperen daarbij op steeds veranderende omstandigheden, afvalstromen en verwerkingstechnieken.
HVC hanteert een onderhoudsbeleid dat gericht is op beschikbaarheid van de installaties. We regelen het preventief onderhoud zo in dat we zo min mogelijk storingen hebben en dat we de tijd tussen twee onderhoudsstops kunnen maximaliseren. Dit houdt in dat we een onderhoudsinterval van ruim 2,5 jaar hebben. De processen in de afvalenergiecentrales (AEC’s), maar ook in de andere installaties, worden continu gemonitord, hierdoor zijn we altijd goed op de hoogte van de technische staat van onze installaties. Uiteraard zijn ongelukken en incidenten nooit uit te sluiten, maar HVC heeft de basis goed op orde.'

foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Proefproject wonen en werken op bedrijventerrein De Koog

In Purmerend is een flink tekort aan woningen. Het is dan ook een goede zaak om alle mogelijkheden v...

De OV-coach voor gehandicapten ook in de regio

De OV coach is in 2018 in 2018 is het project OV coach in Amsterdam gestart. Doel van het project is...

College doet Leefbaarheidstoets bij aanvraag onttrekken woonruimte

Het college heeft beleidsregels vastgesteld voor onttrekking, samenvoeging, omzetting en woningvormi...

Purmerend onderzoekt de verplichte afsluiting van het gasnet

Binnenlands Bestuur bericht dat Purmerend kijkt naar de mogelijkheden om bewoners verplicht van het ...

Programmabegroting 2020-2023 vastgesteld

De gemeenteraad heeft de programmabegroting 2020-2023 vastgesteld, maar wel komt er een onafhankelij...

Deel parkeergarage Eggert gesloten vanwege onveiligheid hellingbaan

Op basis van een voorlopige conclusies uit een standaardcontrole heeft eigenaar Wereldhave van het E...

Van krijtje naar digipen

 Toen ik van school kwam was er werkeloosheid onder leerkrachten. Echter kreeg ik, omdat ik de ...

Algemene beschouwingen Stadspartij bij de begroting 2020 - 2023

Hieronder de bijdrage van de Stadspartij zoals ingesproken door fractievoorzitter Bert Meulenberg ...

College verleent omgevingsvergunning biomassacentrale

Het college heeft de Raad geïnformeerd over het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen...

Stadspartij stelt vragen over defecte straatverlichting omgeving treinstation Overwhere

De openbare straatverlichting is in een groot gedeelte van de Doplaan in Overwhere defect. Ook brand...

Experiment met voorrang woningzoekenden met economische of maatschappelijke binding

Wethouder Kroese heeft de raad geïnformeerd over de aanvraag voor een experiment met betrekking tot...

Zaterdag 2 november 2019 Landelijke Natuurwerkdag opent in Purmerend

Zaterdag 2 november 2019 is het Landelijke Natuurwerkdag, de grootste groene vrijwilligersactie van ...
Milieu Nieuws

Milieu Artikelen

Purmerend onderzoekt de verplichte afsluiting van het gasnet

Binnenlands Bestuur bericht dat Purmerend kijkt naar de mogelijkheden om bewoners verplicht van het ...

Provincie Noord-Holland steekt 4,5 miljoen euro in zonne-energie

De provincie Noord-Holland investeert € 4,5 miljoen in zonne-energieprojecten. Dit geld wordt in d...

Proefproject gescheiden inzameling gft en etensresten bij hoogbouw van start

In de notitie Toekomstbestendig afvalbeheer Purmerend is één van de voorgestelde maatregelen een p...

Waar komen de windmolens en zonneparken in onze omgeving

Een van de afspraken uit het Klimaatakkoord is dat regionale overheden gezamenlijk een Regionale Ene...

Voortgang Pilot Aardgasvrij Purmerend

We zijn nu bijna één jaar verder en er is veel vooruitgang geboekt. Hoog tijd om onze ervaringen m...

HVC stopt verder onderzoek naar onderbrengen AEB

Afgelopen weken hebben gemeente Amsterdam, AEB en HVC overleg gevoerd over de publieke voorkeursrout...

Provincie investeert ruim 230 miljoen euro in biodiversiteit

Om de biodiversiteit in Noord-Holland te verbeteren investeert de provincie de komende jaren ruim ...

Vergunningverlening projecten (stikstofproblematiek) komt weer op gang

De vergunningverlening voor projecten die door de stikstofuitspraak tijdelijk stil liggen, komt in e...

Ontbreken informatie op verpakkingen staat recycling in de weg

De afvalstroom van verpakkingen in Nederland is onnodig groot en complex. Dat maakt goede recycling ...

5 miljoen voor laadpalen van de toekomst

Slimme laadpalen in 21 Nederlandse gemeenten.Een stabieler elektriciteitsnet, groene stroom beter be...

Afvalcrisis Amsterdam niet van invloed op afvalverwerker (HVC) Purmerend

In een uitgebreide memo heeft HVC de deelnemende gemeenten bij het afvalbedrijf geïnformeerd over d...

Publieksconsultatie Klimaatplan en INEK van start

Het kabinet start een publieksconsultatie over de uitvoering van het Klimaatplan, dat beschrijft hoe...