SportFlevostraatSpurd
Na de uitzending van Zembla, waarin eventuele bodemverontreiniging door kunstgrasvelden aan de orde is gesteld, heeft Purmerend, vooruitlopend op het landelijke onderzoek van het RIVM, zelf een bodemonderzoek door een deskundig bureau (Kwinfra) uit laten uitvoeren. Dit ook met het oog op de vervanging van de toplaag van een aantal kunstgrasvelden in 2018. 
Er is verkennend bodemonderzoek uitgevoerd naar de chemische kwaliteit van de bodem bij 2 kunstgrasvelden in Purmerend, namelijk op het oudste kunstgrasveld (voetbalveld Savannestraat 51, aangelegd in 2004) en een recent aangelegd kunstgrasveld(rugbyveld Van IJsendijkstraat 367, aangelegd in 2015). Hieruit blijkt dat de bodem onder de constructies niet is verontreinigd.
Oftewel: het gebruik van rubbergranulaat op de onderzochte kunstgrasvelden heeft geen nadelige invloed op de kwaliteit van de onderliggende bodem. 
 Het onderzoek geeft wel een aantal aandachtspunten mee:
  • In de constructie van het oudste kunstgrasveld is wel sprake van een lichte verhoging van zink. Aangezien het zand van de constructie laag voor de toepassing niet is onderzocht, is niet vast te stellen of er een relatie is met het aangebrachte rubber. Omdat de constructie geen onderdeel uitmaakt van de bodem is de Wet bodembescherming niet van toepassing.
  • In de bermen naast het kunstgrasveld ligt ook rubbergranulaat verspreid. Mogelijk heeft dit een lichte verontreiniging veroorzaakt, maar dat is uit dit onderzoek niet vast te stellen wegens het ontbreken van een 0-meting.
Met Spurd is besproken om maatregelen te nemen om deze verspreiding te voorkomen. Het gaat dan niet om een enkele korrel, maar wel om de concentraties die zich veelal in de directe omgeving van het veld bevinden.   Spurd adviseert de gemeente om het onderzoek van RIVM in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nu af te wachten. Op basis van dit onderzoek kan bepaald worden of  verdere maatregelen genomen moeten worden. De resultaten van het onderzoek door RIVM wordt medio 2018 verwacht.

foto: SpurdUit de oude doos, kliko perikelen 2009

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Gemeenteraad Beemster besluit op 9 januari over bestuurlijke fusie Beemster met Purmerend

Het college van burgemeester en wethouders Beemster stelt de gemeenteraad van Beemster voor om bestu...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Geen bodemverontreiniging door kunstgrasvelden

Na de uitzending van Zembla, waarin eventuele bodemverontreiniging door kunstgrasvelden aan de orde ...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Daling kantorenleegstand zet door

De kantorenleegstand in Nederland is in het afgelopen jaar gedaald...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Spitsbusbaan op de Jaagweg (N235) tussen Purmerend en Ilpendam officieel geopend

De spitsbusbaan op de Jaagweg (N235) tussen de Verzetslaan in Purmerend en Ilpendam is op 12 januari...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Druk bezochte Jubileum/Nieuwjaars bijeenkomst Stadspartij

Zaterdag 13 januari vierde de Stadspartij voor de leden, tegelijk...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Zorgaanbieder Virenze overgenomen door Parnassia

In december werd bekend dat Virenze failliet is gegaan. Deze...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Overzicht verleende subsidies en sponsoring evenementen 2017

Portefeuillehouder Don Bijl heeft volgens afspraak met de Raad een overzicht verstrekt van de verlee...