StadverwHA
Concreet wordt het geld ingezet voor het probleem van de bodemdaling in veenweidegebieden, handhaving in natuur- en in stiltegebieden, projecten op het gebied van bereikbaarheid en in de versterking van de regionale duurzame economie door de aanleg van CO2-leidingen. 
Provinciale Staten hebben op 6 november 2017 in een motie gevraagd financiële mogelijkheden te zoeken voor nieuwe initiatieven om zo in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in Noord-Holland. De extra initiatieven komen boven op de plannen uit het coalitieakkoord Ruimte voor Groei. Met deze impuls willen Gedeputeerde Staten invulling geven aan de motie.
Investeringen
Om de natuur in Noord-Holland te verbeteren stellen Gedeputeerde Staten voor extra te investeren in de gezonde leefomgeving, door onder andere geluidoverlast en de bodemdaling van de veenweidegebieden te verminderen. Daarnaast willen Gedeputeerde Staten een landschapsfonds opzetten dat de kwaliteit van natuur, recreatie en landschap, de zogenoemde groene infrastructuur, verbetert.
Door extra te investeren in de Duinpolderweg wordt de bereikbaarheid verbeterd en de overlast door geluid en luchtverontreiniging verminderd. Verder nemen Gedeputeerde Staten extra maatregelen om de productiecapaciteit voor woningen te verhogen, zodat de noodzakelijke huizen ook daadwerkelijk gebouwd kunnen worden. Ten slotte stellen Gedeputeerde Staten voor geld beschikbaar te stellen voor de restauratie van Rijksmonumenten. Provincies zijn sinds 2012 verantwoordelijk voor de restauraties van Rijksmonumenten die niet als woonhuis zijn gebouwd. Het gaat hier onder meer over agrarisch-, industrieel en religieus erfgoed. Noord-Holland kent 14.000 Rijksmonumenten. 
Duurzame economie en energietransitie
Gedeputeerde Staten willen ook een financiële injectie geven aan de verduurzaming van de provinciale economie en initiatieven op het gebied van energietransitie. In Noord-Holland gaat het om projecten zoals geothermie en warmtenetten, het Solar Lab in Petten, de Green Deal CO2 voorziening voor de glastuinbouw en klimaatadaptatie. Daarnaast maakt Noord-Holland zich in de lopende onderhandelingen met het Rijk over het zogenaamde bestuursakkoord sterk voor nog meer investeringen om de overgang naar een energieneutraal en klimaatbestendig Nederland te versnellen.

foto: StadspartijNieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Samengaan Beemster en Purmerend in impasse

Op 24 april jl. heeft het college van Purmerend besloten een voorstel aan de gemeenteraad voor te le...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Kabinet gaat geld voor onderwijsachterstanden beter verdelen

Het geld dat gemeenten en scholen krijgen om risico's op...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Geen bodemverontreiniging door kunstgrasvelden

Na de uitzending van Zembla, waarin eventuele bodemverontreiniging door kunstgrasvelden aan de orde ...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Dijk rond Marken wordt veiliger en aantrekkelijker

Op en rond de omringdijk van Marken wordt het zwemstrand,...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Noord/Zuidlijn gaat rijden op 22 juli 2018

Ook diverse bussen en trams krijgen een andere route Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Ams...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Stadspartij presenteert verkiezingsprogramma 2018-2022

Afgelopen week presenteerde de Stadspartij het VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022. Op onze...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Purmerendse ouderen gaan eenzaamheid te lijf met microfoons en iPads

Purmerend start met het project BuurtBLIK. Dit project koppelt het...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Kom zwemmen in Noord-Hollands water

Op dinsdag 1 mei 2018 is de officiële start van het zwemseizoen in Noord-Holland. Op de ruim 150 off...