Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

Afvalsch15
In het collegeprogramma is afgesproken dat de inwoners gestimuleerd dienen te worden om hun afval beter te scheiden. En dat het doel is dat 60% van het afval gescheiden wordt. Dat is beter voor het milieu en niet duurder voor de inwoners. In een raadsvoorstel stelt het college voor om te kiezen voor het apart ophalen van GFT afval d.m.v. een extra mini- container en het verminderen van het ophalen van restafval om dit doel te bereiken. In de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van 20 mei wordt het onderwerp besproken.

Afval is al enige tijd voor het overgrote deel geen "vuilnis" meer maar grondstof. Door het zo veel mogelijk gescheiden inzamelen van de verschillende afvalstromen is een hoog niveau van hergebruik mogelijk en kan de inzet van natuurlijke grondstoffen beperkt worden. Afval scheiden levert dus een hoge en vooral positieve bijdrage aan ons milieu. In vergelijking met andere gemeenten met een gelijke stedelijkheid doet Purmerend het minder goed als het gaat om afvalscheiding. 

Milieu en kostenkant
Naast het milieu is er ook de kostenkant van de afvalinzameling. Elke ton restafval die naar de verbrandingsinstallatie gaat, wordt tegen het hoogste tarief afgerekend. Met ingang van dit jaar wordt vanuit het Rijk de verbranding ook nog extra belast met verbrandingsbelasting van € 13 per ton. Om de verwerkingskosten in de hand te houden moet de hoeveelheid restafval die verbrand wordt naar beneden. Wanneer Purmerend op de huidige wijze doorgaat, zullen deze kosten de komende jaren alleen maar hoger worden en zal de afvalstoffenheffing voor de burgers elk jaar moeten stijgen.

Ter illustratie; een ton restafval kost aan verwerking € 81,80. Hierbij komen als extra kosten € 14,62 voor overslag en transport en de door het Rijk opgelegde verbrandingsbelasting van € 13,00. Totaal kost het verwerken van een ton restafval € 109,42.

Een ton gft-afval kost aan verwerking € 47,00, met als extra kosten € 9,40 voor overslag en transport. Totaal kost een ton gft-afval € 56,40. Elke ton gft-afval die niet verbrand wordt, levert dus € 53,02 besparing op.

Verminderen restafval levert bewoners geld op
Het gelijk houden van de afvalstoffenheffing, of zelfs het verlagen van de afvalstoffenheffing in de komende jaren, kan alleen gerealiseerd worden als de hoeveelheid restafval die verbrand wordt omlaag gaat. Het verminderen van de hoeveelheid restafval wordt gerealiseerd door de afvalscheiding te verbeteren.

Het verbeteren van de afvalscheiding in Purmerend vraagt om een trendbreuk. Zowel in het aanbiedgedrag van de bewoners als in de systemen die voor het aanbieden van afval ingezet worden. Hierbij staat het gemak van de bewoner voorop. Samengevat komt het erop neer dat een uitgebreid en laagdrempelig systeem van afvalinzameling dient te worden aangeboden, tegen maatschappelijk verantwoorde lagere kosten, waarbij publieksvriendelijkheid [service], effectieve afvalscheiding en minimalisering hoeveelheid restafval [milieu] centraal staan.

Wat is nu realiseerbaar
In eerste instantie ligt hierbij de focus op de laagbouw. Verbetermogelijkheden voor hoogbouw en gestapelde bouw alsmede overige maatregelen die een bijdrage leveren aan de verhoging van de afvalscheiding worden beschreven in een Purmerend-breed afvalbeheerplan dat na het zomerreces van 2015 gereed zal zijn.

Oplossingsrichtingen die het college aangeeft

Er zijn vier scenario's met verschillende ambitieniveaus uitgewerkt die toepasbaar zijn. Het gaat om de volgende vier mogelijkheden:

  • Scenario 0: niets veranderen. [Scenario 0 is eveneens het referentiescenario];
  • Scenario 1: stimuleren van afvalscheiding door inzet van communicatie;
  • Scenario 2: inzet communicatie, restafval 1x per 2 weken ophalen, gft-afval bijna wekelijks ophalen [43 keer per jaar] en extra voorzieningen voor kunststof afval en drankenkartons, extra container voor GFT, restafval 1x per 2 weken ;
  • Scenario 3: inzet communicatie, restafval 1x per 3 weken ophalen, gft-afval bijna wekelijks ophalen [43 keer per jaar] en extra voorzieningen voor kunststof afval en drankenkartons.

Voor scenario 2 geldt dus dat hierbij elk huishouden een gft-container krijgt, die zij slechts onder vermelding van argumenten kunnen teruggeven (zogenaamd facultatief verplicht).

In de toelichting bij collegevoorstel wordt genoemd dat door het beschikbaar stellen van goede alternatieven om bewoners hun afval gescheiden aan te laten bieden, zoals een gft-container en extra voorzieningen voor kunststof afval en drankenkartons, de restafvalcontainer voldoende ruimte biedt voor het restafval dat een huishouden elke twee weken heeft.

De conclusie van deze nota is dat scenario 2 een realistisch scenario is dat succesvol uitvoerbaar is. De verlaging van de inzamelfrequentie van restafval naar 1x per 2 weken is een voor de bewoners acceptabele eerste stap, die enerzijds leidt tot substantiële verbetering van het scheidingspercentage en anderzijds tot lagere kosten dan in het referentiescenario.

Financiële consequenties
Het aanpassen van de afvalinzameling heeft financiële consequenties voor de afvalstoffenheffing. Het invoeren van scenario 2 zal op termijn leiden tot een daling van de afvalstoffenheffing. De daling wordt bij scenario 2 ingeschat op € 11 per huishouden per jaar, hier is de extra kapitaalslast als gevolg van de investeringen al in verwerkt [voor scenario 2 is dit een extra kapitaalslast van € 1 per inwoner per jaar voor de aanschaf van containers].

De financiële voordelen die behaald kunnen worden liggen vooral op het vlak van de verwerkingskosten. Door meer afval gescheiden in te zamelen, gaat de hoeveelheid restafval die naar de afvalverbranding gaat omlaag. De verwerking van restafval kent de hoogste verwerkingskosten, dus hoe minder afval verbrand wordt, hoe lager de verwerkingskosten worden.

Communicatie
De bewoners van Purmerend spelen een belangrijke rol in het verandertraject van de afvalinzameling. Zo worden er interviews met bewoners georganiseerd en is er een bewonersonderzoek gehouden om het draagvlak voor de aanpassingen in de afvalinzameling te onderzoeken. De voorlopige resultaten van dit onderzoek liggen in lijn van het onderzoek van 2012 en onderschrijven de voorgestelde keuze van de notitie, zo stelt het college. De communicatiecampagne begeleidt het volledige traject met diverse activiteiten en uitingen. In de bijlagen van de notitie is de communicatiecampagne uitgebreid beschreven.

Gewenningsperiode
Elke verandering heeft tijd nodig. Het college gaat dan ook uit van een gewenningsperiode: “er zal altijd sprake zijn van enige "gewenningsproblematiek".
De verwachting is dat de gewenningsperiode twee tot drie maanden zal zijn. In deze periode wordt soepel omgegaan met de nieuwe inzamelsystematiek en worden bijvoorbeeld op de verkeerde ophaaldag aangeboden minicontainers toch opgehaald. Via publicaties en zo nodig persoonlijke benadering worden de bewoners gewezen op de juiste ophaaldagen en -frequentie.


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Parkeerbeleid binnenstad en problemen Markerkade

Door diverse woningbouwprojecten in en om de binnenstad zullen er parkeerplaatsen verdwijnen. De rui...

Maandag 17 juni openbare bijeenkomst klankbordgroep fusie raadsleden Beemster en Purmerend

De gemeenten Beemster en Purmerend hebben het voornemen om per 1 januari 2022 bestuurlijk te fuseren...

Inspraak programma van eisen OV Zaanstreek-Waterland: reageren uiterlijk 14 juli!

Op 29 mei heeft het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam het ontwerp Programma van Eisen ...

Stand van zaken zorgaanbod Dijklander ziekenhuis

Wethouder Rotgans heeft de gemeenteraad een uitgebreide notitie gestuurd over de stand van zaken m.b...

Nationale ombudsman positief over wetsvoorstel wijziging gemeentelijke schuldhulpverlening

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, waardeert hetwetsvoorstel Wijziging gemeentelijke schul...

Het aantal senioren in Purmerend groeit gestaag

Door deze groei ontstaat er ook steeds meer behoeft aan zorg en begeleiding.Ook neemt het percentage...

Verkeersveiligheid Westerweg – Wherevogels

In 2017 nam de raad een motie aan over de oversteek van de Purmerenderweg voor voetbalvereniging Whe...

Priknick actie Rotaryclub Purmerend nuttig en leuk

Zaterdag 1 juni jongstleden organiseerde de Rotaryclub Purmerend een actie om gezamenlijk zwerfafval...

Voortzetting fonds voor starterslening

Starters op de woningmarkt kunnen sinds april 2018 weer gebruik maken van de Startersregeling. De...

Sporthal De Koogmolen voor e-sports

Het Regio College en de Purmerendse Scholen Groep (PSG) vertrekken deze zomer uit het schoolgebouw a...

Planvorming gestart openbaar busvervoer Zaanstreek/Waterland vanaf december 2021

De OV-concessies voor het openbare busvervoer in Zaanstreek en Waterland lopen in december 2021 af. ...

Nieuwigheden

1 juni, de eerste zomerse dag van het jaar kondigt zich aan. Zeker geen toeval op deze dag is de ver...
Milieu Nieuws

Milieu Artikelen

Kabinet gaat kleinschalige verbranding biomassa bekijken

Het kabinet zal als onderdeel van de evaluatie van de Investeringssubsidie duurzame energie kritisch...

Priknick actie Rotaryclub Purmerend nuttig en leuk

Zaterdag 1 juni jongstleden organiseerde de Rotaryclub Purmerend een actie om gezamenlijk zwerfafval...

Grote Purmerendse Priknick

Op zaterdag 1 juni gaat heel Purmerend priknicken. Deze bijzondere dag wordt mogelijk gemaakt door v...

Effecten van sluiting drie extra kolencentrales

Het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) berekende recent dat zonder aanvullende beleidsmaatregele...

Noord-Holland gaat 24 uur per dag insecten tellen met cameraval

Provincie Noord-Holland is de eerste afnemer van een door Naturalis gelanceerde automatische insecte...

Nibud: Huiseigenaren wachten met verduurzamen op overheid

43 procent van de Nederlandse huiseigenaren is niet van plan om binnen nu en vijf jaar de woning te ...

‘Stadsverwarming verliest draagkracht onder huurders’

Huurders Vereniging InterWhere voerde een enquête uit onder haar leden in Purmerend die al op stads...

D66 stelt vragen over de herkomst van de verstookte houtsnippers door de Stadsverwarming

De afgelopen weken zijn er veel berichten over het kappen van bomen door onder andere Natuurmonument...

Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers

De droge zomer van 2018 heeft het Nederlandse waterbeheer flink op de proef gesteld. De door ministe...

Greenpeace dreigt met stap naar rechter vanwege bijstoken biomassa door kolencentrales

Amsterdam, 24 april 2019 – Greenpeace Nederland heeft drie kolenbedrijven, RWE, Uniper en Engie, a...

Oproep Natuur & Milieu: stop boskap voor energie-opwek

Hout uit bossen hoort niet thuis in een energiecentrale. Nieuwe subsidies voor hout als duurzame ene...

Inspecties NVWA op verbod gewasbescherming buiten de landbouw

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat controleren op het verbod van gebruik van gew...