Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

AfvalcontainerHA
Jaarlijks wordt gemeten hoeveel afval er in Purmerend ingezameld wordt. Dit betreft zowel de gescheiden inzameling als de inzameling van restafval. Beschreven wordt hoe de verdeling is tussen de gescheiden inzameling en de inzameling van restafval. Ook wordt de vergelijking gemaakt met de inzamelresultaten van de afgelopen. Daarnaast  wat het het landelijk gemiddelde is van gemeenten met dezelfde stedelijkheid en karakter als Purmerend.
Van de primaire stromen wordt beschreven hoeveel er van deze afvalstroom nog in het restafval aanwezig is. Zo wordt een beeld geschetst van de samenstelling van het afval van de gemeente Purmerend en wordt aangegeven op welke punten de gescheiden afvalinzameling verbeterd kan worden.
Meting 2017, de resultaten
De ontwikkelingen binnen de afvalmarkt vorig jaar hebben ertoe geleid dat in 2017 geen nieuwe maatregelen ter bevordering van de afvalscheiding zijn doorgevoerd. De belangrijkste hiervan is het uitblijven van de resultaten van de evaluatie van het Dossier Verpakkingen, welke bepalend zijn voor de vergoedingen van de gescheiden inzameling van plastic/blik/drankpakken. Ook de opkomst van het nascheiden van plastic/blik/drankpakken uit het restafval van de hoogbouw speelt een rol. De eerste resultaten hiervan zijn bekend, maar nog niet veelbelovend. Daarnaast zien we een aantrekkende economie. Als de economie groeit, groeit ook de hoeveelheid afval die we produceren. Over 2017 is er een stabilisatie van de totale hoeveelheid afval te zien, wat in de huidige economische omstandigheden een positief punt is.
De belangrijkeste conclusies
  • Uit de Afvalmonitor kunnen de volgende conclusies getrokken worden: Het afvalscheidingspercentage in Purmerend stabiliseert op het niveau van 2016, namelijk 57%.
  • Het restafval in Purmerend per inwoner in 2017 bedraagt 221 kilo. Hiermee zit Purmerend 32 kilo boven het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten met dezelfde stedelijkheid.
  • De hoeveelheden gescheiden ingezameld gft afval en plastic/blik/drankpakken zijn gestegen t.o.v. 2016. Papier, textiel en glas blijven nagenoeg op gelijk niveau.
  • De samenstelling van het restafval laat zien dat er nog steeds verbetering van de gescheiden inzameling mogelijk is. Er zit nog steeds veel gft en plastic/blik/drankpakken in het restafval. De aandelen glas en textiel zijn gedaald. 
  • Van het restafval is ca. 17% te definiëren als ‘echt restafval’, de overige 83% bestaat uit herbruikbare componenten.
  • Purmerend loopt wat betreft afvalscheidingspercentage in de pas met de overige sterk stedelijke gemeenten in Nederland (die behaalden 56% in 2016).
Toekomstbestendig Afvalbeheer Purmerend

De maatregelen bij de laagbouw die per 2016 doorgevoerd zijn, hebben tot een aanzienlijke verbetering van de afvalscheiding geleid. Het is daarom zeker niet vreemd dat deze lijn nu afvlakt.  De afvalmarkt is volop in beweging en dat genereert berichtgeving vanuit diverse partijen die soms onvolledig is en tot verwarring leidt. Gezien de aandacht voor met name plastic/blik/drankpakken in de media is het goed om te zien dat de gescheiden hoeveelheden over 2017 toch weer gestegen zijn.
Met de weg die is ingeslagen blijven dus resultaten behaald worden. De maatregelen uit de vervolgnotitie “Toekomstbestendig afvalbeheer Purmerend” gaan verder op deze weg. Voor 2018 is dat, in afwachting van de ontwikkelingen in het Dossier Verpakkingen, in elk geval de pilot Hoogbouw.
Resultaten 
De behaalde resultaten van de afgelopen drie jaar op een rijtje, te beginnen met de gescheiden inzameling:
Zoals uit de afvalmetingen duidelijk wordt, loopt de gescheiden inzameling gestaag op, ondanks dat de hoeveelheid afval per inwoner niet daalt. Purmerend blijft nog wat achter op de gescheiden inzameling wat betreft gft en pmd afval, maar de stijgende lijn is er. De 60% afvalscheiding voor 2018 uit het coalitieakkoord is binnen handbereik.
De samenstelling van het restafval in Purmerend laat ook zien dat het afvalscheidingspercentage nog verder omhoog kan. 
Zoals de onderzoeksrsultaten laten zien bevat het restafval nog een groot deel herbruikbare componenten. Met extra aandacht voor het scheiden van gft afval en pmd afval én de inzet van de pilot afvalscheiding hoogbouw wordt ingezet op het verkleinen van dit deel herbruikbare componenten in het restafval. (Pmd-afval staat voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken.)
De verwachting is dat de komende jaren deze strijgende lijn verder gevolg kan worden.

foto: Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Parkeerbeleid binnenstad en problemen Markerkade

Door diverse woningbouwprojecten in en om de binnenstad zullen er parkeerplaatsen verdwijnen. De rui...

Maandag 17 juni openbare bijeenkomst klankbordgroep fusie raadsleden Beemster en Purmerend

De gemeenten Beemster en Purmerend hebben het voornemen om per 1 januari 2022 bestuurlijk te fuseren...

Inspraak programma van eisen OV Zaanstreek-Waterland: reageren uiterlijk 14 juli!

Op 29 mei heeft het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam het ontwerp Programma van Eisen ...

Stand van zaken zorgaanbod Dijklander ziekenhuis

Wethouder Rotgans heeft de gemeenteraad een uitgebreide notitie gestuurd over de stand van zaken m.b...

Nationale ombudsman positief over wetsvoorstel wijziging gemeentelijke schuldhulpverlening

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, waardeert hetwetsvoorstel Wijziging gemeentelijke schul...

Het aantal senioren in Purmerend groeit gestaag

Door deze groei ontstaat er ook steeds meer behoeft aan zorg en begeleiding.Ook neemt het percentage...

Verkeersveiligheid Westerweg – Wherevogels

In 2017 nam de raad een motie aan over de oversteek van de Purmerenderweg voor voetbalvereniging Whe...

Priknick actie Rotaryclub Purmerend nuttig en leuk

Zaterdag 1 juni jongstleden organiseerde de Rotaryclub Purmerend een actie om gezamenlijk zwerfafval...

Voortzetting fonds voor starterslening

Starters op de woningmarkt kunnen sinds april 2018 weer gebruik maken van de Startersregeling. De...

Sporthal De Koogmolen voor e-sports

Het Regio College en de Purmerendse Scholen Groep (PSG) vertrekken deze zomer uit het schoolgebouw a...

Planvorming gestart openbaar busvervoer Zaanstreek/Waterland vanaf december 2021

De OV-concessies voor het openbare busvervoer in Zaanstreek en Waterland lopen in december 2021 af. ...

Nieuwigheden

1 juni, de eerste zomerse dag van het jaar kondigt zich aan. Zeker geen toeval op deze dag is de ver...
Milieu Nieuws

Milieu Artikelen

Kabinet gaat kleinschalige verbranding biomassa bekijken

Het kabinet zal als onderdeel van de evaluatie van de Investeringssubsidie duurzame energie kritisch...

Priknick actie Rotaryclub Purmerend nuttig en leuk

Zaterdag 1 juni jongstleden organiseerde de Rotaryclub Purmerend een actie om gezamenlijk zwerfafval...

Grote Purmerendse Priknick

Op zaterdag 1 juni gaat heel Purmerend priknicken. Deze bijzondere dag wordt mogelijk gemaakt door v...

Effecten van sluiting drie extra kolencentrales

Het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) berekende recent dat zonder aanvullende beleidsmaatregele...

Noord-Holland gaat 24 uur per dag insecten tellen met cameraval

Provincie Noord-Holland is de eerste afnemer van een door Naturalis gelanceerde automatische insecte...

Nibud: Huiseigenaren wachten met verduurzamen op overheid

43 procent van de Nederlandse huiseigenaren is niet van plan om binnen nu en vijf jaar de woning te ...

‘Stadsverwarming verliest draagkracht onder huurders’

Huurders Vereniging InterWhere voerde een enquête uit onder haar leden in Purmerend die al op stads...

D66 stelt vragen over de herkomst van de verstookte houtsnippers door de Stadsverwarming

De afgelopen weken zijn er veel berichten over het kappen van bomen door onder andere Natuurmonument...

Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers

De droge zomer van 2018 heeft het Nederlandse waterbeheer flink op de proef gesteld. De door ministe...

Greenpeace dreigt met stap naar rechter vanwege bijstoken biomassa door kolencentrales

Amsterdam, 24 april 2019 – Greenpeace Nederland heeft drie kolenbedrijven, RWE, Uniper en Engie, a...

Oproep Natuur & Milieu: stop boskap voor energie-opwek

Hout uit bossen hoort niet thuis in een energiecentrale. Nieuwe subsidies voor hout als duurzame ene...

Inspecties NVWA op verbod gewasbescherming buiten de landbouw

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat controleren op het verbod van gebruik van gew...