Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

HVCcomp
In een uitgebreide memo heeft HVC de deelnemende gemeenten bij het afvalbedrijf geïnformeerd over
de mogelijke gevolgen van de afvalcrisis in Amsterdam. Voor de deelnemend gemeenten - waaronder Purmerend- zijn die er niet.


Hieronder de memo.
Op 26 juli heeft u van ons (HVC) bijgaand memo “Situatie AEB – afvalbranche” ontvangen, 
waarin wij u informeren over de situatie bij AEB en de effecten daarvan op HVC. 
Nadien zijn door enkele  gemeenten nieuwe vragen gesteld, waarvan wij de beantwoording graag met alle
aandeelhouders delen.  
In hoeverre heeft HVC last van de huidige situatie bij AEB? 
HVC heeft hiervan geen last, anders dan dat vanzelfsprekend ook wij deze situatie, die hoge  maatschappelijke kosten met zich meebrengt, betreuren. De situatie bij AEB heeft evenmin
invloed op de verwerking van het huishoudelijk afval van onze  aandeelhouders. Wel tracht
HVC een bijdrage te leveren aan het oplossen van de problemen bij AEB.  Zo kunnen
afvalleveranciers aan AEB waarmee ook HVC een contract heeft, nu tijdelijk bedrijfsafval
dat normaal naar AEB gaat (deels) bij HVC laten verwerken. Dit Nederlands bedrijfsafval 
komt inde  plaats van het importafval dat deze leveranciers aan HVC aanbieden. 
Als HVC afval van AEB verwerkt, tegen welke tarieven vindt de verwerking daarvan
dan plaats?
 
Voor dit afval geldt het uniforme tarief dat HVC in rekening brengt aan alle (langjarige)
aanbieders van Nederlands bedrijfsafval.  
Heeft de importbeperking effect op HVC? 
Nederlandse bedrijven hebben afval uit het VK gecontracteerd om een optimale bezetting
van decapaciteit van de Nederlandse afvalenergiecentrales te realiseren. HVC maakt
daarvan in relatiefgeringe mate gebruik. HVC verwerkte vorig jaar voor de benutting van
circa 6% van haar  verbrandingscapaciteit importafval uit het VK. 
Nu de verwerking door AEB voor een belangrijk deel  langdurig is uitgevallen, is er sprake 
van een overaanbod aan afval. De Vereniging Afvalbedrijven  (VA) waarvanook HVC lid is, 
heeft daarom aan de Staatssecretaris gevraagd om importbeperkingen  door te voeren, 
om te voorkomen dat Nederlands afval moet wordt gestort.  
Wordt er nu bedrijfsafval en slib gestort?
Het stilleggen van vier van de zes ovens heeft er toe geleid dat AEB niet alleen minder 
brandbaarbedrijfsafval kan verwerken, maar dat ook het verbranden van zuiveringsslib afkomstig
van hetWaterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) niet meer mogelijk is. Wij hebben uit de
media vernomen  dat onder voorwaarden ontheffing is gevraagd en verleend door de Omgevingsdiensten 
om tijdelijk  afval te storten op diverse locaties van Afvalzorg in Nederland en
dat waterschap AGV intensief zoekt naar al dan niet tijdelijke opslaglocaties voor het 
vrijkomende slib.
Speelt HVC nog een rol bij het storten? 
Neen. HVC is niet betrokken bij stortactiviteiten.   
Kan HVC in een gelijke situatie geraken als AEB?
In het memo “Situatie AEB – afvalbranche” van 26 juli jl. wordt ingegaan op de veiligheid en
bedrijfsvoering van HVC. Zoals daarin toegelicht, is de bedrijfsvoering gericht op veiligheid,  continuïteit en een maximale beschikbaarheid van de installaties. Deze worden daarvoor adequaat 
onderhouden. HVC heeft daarmee de basis goed op orde. De vraag is verder of los van de technische 
staat van de installaties - waar nu de huidige problemen van AEB met name mee samenhangen-  zich bij HVC omvangrijke incidenten of calamiteiten kunnen voordoen.  Ons veiligheidsbeleid is 
erop gericht de kans daarop zo klein mogelijk te laten zijn, maar dergelijke  situaties zijn echter nimmer volledig uit te sluiten. 
Wordt bij een calamiteit dan een beroep gedaan op garantstellingen van de
aandeelhouders?
Mocht zich onverhoopt een calamiteit zoals een brand of explosie voordoen, 
waardoor plotseling de verwerking van afval geheel of gedeeltelijk komt stil te liggen, dan wordt de directe
en indirecteschade minus het eigen risico afgedekt door de verzekering. HVC heeft hiermee ervaring, 
toen ten gevolge van brand in 2013 de turbine
generator van de bioenergiecentrale moest worden  vervangen, waardoor gedurende een lange periode geen inkomsten uit energielevering konden worden verkregen.    
Heeft de Brexit nog consequenties voor HVC?
HVC is de afgelopen jaren minder importafval gaan verwerken door de aantrekkende economie inNederland. 
Het VK heeft inmiddels aangegeven dat alle verleende goedkeuringen voor de export van  afval naar de EU 
met een looptijd eindigend na de Brexitdatum hun geldigheid na de Brexit  behouden.

foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Aantal huishoudens en woningbehoefte Noord-Holland blijft groeien

De bevolking van Noord-Holland groeit en blijft de komende tijd verder groeien. Volgens de verwachti...

Vergunningverlening projecten (stikstofproblematiek) komt weer op gang

De vergunningverlening voor projecten die door de stikstofuitspraak tijdelijk stil liggen, komt in e...

Planning parkeermaatregelen binnenstad en uitbreiding parkeerregulering, stand van zaken

Per 1 september zijn het parkeerverwijssysteem en de parkeerregulering ingevoerd.Voor de historische...

Stadspartij ziet overname door HVC van Amsterdamse vuilverbrander (AEB niet zitten

Het Afval Energie Bedrijf (AEB) Amsterdam is de laatste tijd negatief in het nieuws. Door wanbeleid ...

Inwoners beslissen mee over de inrichting van de stad

De openbare ruimte is niet alleen een zaak van de gemeente, maar ook van de samenleving: gemeente, b...

De scholen zijn weer begonnen. Zet de leerkrachten eens in het zonnetje

Enthousiaste leerkrachten zijn ongetwijfeld al tijdens hun vakantie gestart met de voorbereidingen v...

Stand van zaken en doelen woningbouw gepresenteerd in Woningmonitor 2019

Purmerend maakt werk van het bouwen van woningen. Er staan vele woningbouwprojecten in de stijgers. ...

Melkwegbrug vanaf vandaag dicht voor fietsers

Vanwege een defect van een uniek onderdeel in de Melkwegbrug is deze vanaf maandag 9 september afges...

Ohoebruno is klaar met zijn onderzoek naar de klimaatperikelen

“Zo beste Meander dat was me wel zo uitgebreid een hele uitzoekerij met dat klimaatgedoe”. Dat z...

Ontbreken informatie op verpakkingen staat recycling in de weg

De afvalstroom van verpakkingen in Nederland is onnodig groot en complex. Dat maakt goede recycling ...

Aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) in "Stationsgebied en Waterlandlaan

Groter beeld In verband de ontwikkeling van het gebied "Stationsgebied en Waterlandlaan Deelgebied...

5 miljoen voor laadpalen van de toekomst

Slimme laadpalen in 21 Nederlandse gemeenten.Een stabieler elektriciteitsnet, groene stroom beter be...
Milieu Nieuws

Milieu Artikelen

Vergunningverlening projecten (stikstofproblematiek) komt weer op gang

De vergunningverlening voor projecten die door de stikstofuitspraak tijdelijk stil liggen, komt in e...

Ontbreken informatie op verpakkingen staat recycling in de weg

De afvalstroom van verpakkingen in Nederland is onnodig groot en complex. Dat maakt goede recycling ...

5 miljoen voor laadpalen van de toekomst

Slimme laadpalen in 21 Nederlandse gemeenten.Een stabieler elektriciteitsnet, groene stroom beter be...

Afvalcrisis Amsterdam niet van invloed op afvalverwerker (HVC) Purmerend

In een uitgebreide memo heeft HVC de deelnemende gemeenten bij het afvalbedrijf geïnformeerd over d...

Publieksconsultatie Klimaatplan en INEK van start

Het kabinet start een publieksconsultatie over de uitvoering van het Klimaatplan, dat beschrijft hoe...

Purmerend zoekt energiecoaches

Samen met de vier woningcorporaties in de stad en de huurdersorganisaties zoekt gemeente Purmerend e...

HVC gemeenten gaan voor bij de verwerking van afval

HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders waaronder Purmerend (4...

De milieustraat is vernieuwd

Bezoekers van de milieustraat zien vanaf 2 augustus nog duidelijker waar ze hun afval kwijt kunnen. ...

Start procedure afwijking bestemingsplan ten behoeve van vestiging biowarmtecentrale op Baanstee-Noo...

Stadsverwarming Purmerend B.V. (SVP) verzorgt voor ruim 26.000 huishoudens de stadsverwarming in Pur...

Reactie Commissie m.e.r. op onderzoek Investico in de media

De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage is bij wet ingesteld om advies te geven o...

Einde aan wegwerpplastic in Caribisch Nederland

Caribisch Nederland doet het gebruik van wegwerpplastic in de ban. Saba, Sint Eustatius en Bonaire t...

Vraagtekens bij vangacties ganzen door provincie Noord Holland

Begin mei ontving het college een brief van de provincie Noord-Holland met het onderwerp: ‘Vangact...