Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

HVCcomp
In een uitgebreide memo heeft HVC de deelnemende gemeenten bij het afvalbedrijf geïnformeerd over
de mogelijke gevolgen van de afvalcrisis in Amsterdam. Voor de deelnemend gemeenten - waaronder Purmerend- zijn die er niet.


Hieronder de memo.
Op 26 juli heeft u van ons (HVC) bijgaand memo “Situatie AEB – afvalbranche” ontvangen, 
waarin wij u informeren over de situatie bij AEB en de effecten daarvan op HVC. 
Nadien zijn door enkele  gemeenten nieuwe vragen gesteld, waarvan wij de beantwoording graag met alle
aandeelhouders delen.  
In hoeverre heeft HVC last van de huidige situatie bij AEB? 
HVC heeft hiervan geen last, anders dan dat vanzelfsprekend ook wij deze situatie, die hoge  maatschappelijke kosten met zich meebrengt, betreuren. De situatie bij AEB heeft evenmin
invloed op de verwerking van het huishoudelijk afval van onze  aandeelhouders. Wel tracht
HVC een bijdrage te leveren aan het oplossen van de problemen bij AEB.  Zo kunnen
afvalleveranciers aan AEB waarmee ook HVC een contract heeft, nu tijdelijk bedrijfsafval
dat normaal naar AEB gaat (deels) bij HVC laten verwerken. Dit Nederlands bedrijfsafval 
komt inde  plaats van het importafval dat deze leveranciers aan HVC aanbieden. 
Als HVC afval van AEB verwerkt, tegen welke tarieven vindt de verwerking daarvan
dan plaats?
 
Voor dit afval geldt het uniforme tarief dat HVC in rekening brengt aan alle (langjarige)
aanbieders van Nederlands bedrijfsafval.  
Heeft de importbeperking effect op HVC? 
Nederlandse bedrijven hebben afval uit het VK gecontracteerd om een optimale bezetting
van decapaciteit van de Nederlandse afvalenergiecentrales te realiseren. HVC maakt
daarvan in relatiefgeringe mate gebruik. HVC verwerkte vorig jaar voor de benutting van
circa 6% van haar  verbrandingscapaciteit importafval uit het VK. 
Nu de verwerking door AEB voor een belangrijk deel  langdurig is uitgevallen, is er sprake 
van een overaanbod aan afval. De Vereniging Afvalbedrijven  (VA) waarvanook HVC lid is, 
heeft daarom aan de Staatssecretaris gevraagd om importbeperkingen  door te voeren, 
om te voorkomen dat Nederlands afval moet wordt gestort.  
Wordt er nu bedrijfsafval en slib gestort?
Het stilleggen van vier van de zes ovens heeft er toe geleid dat AEB niet alleen minder 
brandbaarbedrijfsafval kan verwerken, maar dat ook het verbranden van zuiveringsslib afkomstig
van hetWaterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) niet meer mogelijk is. Wij hebben uit de
media vernomen  dat onder voorwaarden ontheffing is gevraagd en verleend door de Omgevingsdiensten 
om tijdelijk  afval te storten op diverse locaties van Afvalzorg in Nederland en
dat waterschap AGV intensief zoekt naar al dan niet tijdelijke opslaglocaties voor het 
vrijkomende slib.
Speelt HVC nog een rol bij het storten? 
Neen. HVC is niet betrokken bij stortactiviteiten.   
Kan HVC in een gelijke situatie geraken als AEB?
In het memo “Situatie AEB – afvalbranche” van 26 juli jl. wordt ingegaan op de veiligheid en
bedrijfsvoering van HVC. Zoals daarin toegelicht, is de bedrijfsvoering gericht op veiligheid,  continuïteit en een maximale beschikbaarheid van de installaties. Deze worden daarvoor adequaat 
onderhouden. HVC heeft daarmee de basis goed op orde. De vraag is verder of los van de technische 
staat van de installaties - waar nu de huidige problemen van AEB met name mee samenhangen-  zich bij HVC omvangrijke incidenten of calamiteiten kunnen voordoen.  Ons veiligheidsbeleid is 
erop gericht de kans daarop zo klein mogelijk te laten zijn, maar dergelijke  situaties zijn echter nimmer volledig uit te sluiten. 
Wordt bij een calamiteit dan een beroep gedaan op garantstellingen van de
aandeelhouders?
Mocht zich onverhoopt een calamiteit zoals een brand of explosie voordoen, 
waardoor plotseling de verwerking van afval geheel of gedeeltelijk komt stil te liggen, dan wordt de directe
en indirecteschade minus het eigen risico afgedekt door de verzekering. HVC heeft hiermee ervaring, 
toen ten gevolge van brand in 2013 de turbine
generator van de bioenergiecentrale moest worden  vervangen, waardoor gedurende een lange periode geen inkomsten uit energielevering konden worden verkregen.    
Heeft de Brexit nog consequenties voor HVC?
HVC is de afgelopen jaren minder importafval gaan verwerken door de aantrekkende economie inNederland. 
Het VK heeft inmiddels aangegeven dat alle verleende goedkeuringen voor de export van  afval naar de EU 
met een looptijd eindigend na de Brexitdatum hun geldigheid na de Brexit  behouden.

foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Burgemeester stelt upgrade Coffeeshopbeleid voor

Het coffeeshopbeleid van de gemeente Purmerend, de Nota Coffeeshops 1997 Purmerend, is voor het eers...

Minister grijpt in op tariefstelling warmtebedrijven

Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer geinformeerd over onderzoek naar de tarieven die warmtebedrijv...

Nieuwe cijfers Waarstaatjegemeente cultuur, sport, onderwijs

Gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente heeft een nieuw dashboard over cultuur en sport. Daari...

Bomen in Purmerend in nood

Purmerend wordt geconfronteerd met grote problemen in het bomenbestand. Sinds 1960 is de stad enorm ...

Groenonderhoud 2020 Wheermolen en Weidevenne anders georganiseerd

Wethouder Tijmstra heeft middels een brief de raad geïnformeerd over wijziging in de uitvoering van...

Provincie start vervanging openbare verlichting door ledverlichting

De provincie Noord-Holland vervangt in 2020 ruim de helft van haar openbare verlichting door ledverl...

Aandeel betaalbare huur- en koopwoningen daalt in Regio Amsterdam

De mogelijkheden voor het vinden van betaalbare woonruimte in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn...

Milieudefensie: houtmisbruik dreigt

Nederland moet geen biomassacentrales meer bouwen, omdat onvoldoende brandstof beschikbaar is. Dat c...

Uitreiking Oorkondes Materialenpaspoort aan o.a. Beemster en Purmerend

Wethouders Mario Hegger (Purmerend) en Jos Dings (Beemster) ontvangen de oorkonde uit handen van wet...

Overeenkomst voor 57 sociale huurwoningen aan Gorslaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft afspraken gemaakt met Pakhuis Real Estate voor het ...

Noord-Hollandsch kanaal 200 jaar

Verborgen in het landschap van Noord-Holland ligt een verkeersader van 80 kilometer. De aanleg hierv...

Sterke groei inwoners in gemeenten rondom Amsterdam

Het aantal inwoners van de Metropoolregio Amsterdam is in 2019 met bijna 30.000 gegroeid tot 2.480.3...
Milieu Nieuws

Milieu Artikelen

Groenonderhoud 2020 Wheermolen en Weidevenne anders georganiseerd

Wethouder Tijmstra heeft middels een brief de raad geïnformeerd over wijziging in de uitvoering van...

Milieudefensie: houtmisbruik dreigt

Nederland moet geen biomassacentrales meer bouwen, omdat onvoldoende brandstof beschikbaar is. Dat c...

Uitreiking Oorkondes Materialenpaspoort aan o.a. Beemster en Purmerend

Wethouders Mario Hegger (Purmerend) en Jos Dings (Beemster) ontvangen de oorkonde uit handen van wet...

Aardgasvrij maken van wijken is intensief proces

Wijken van het aardgas halen is een zeer intensief proces met bewoners en gebouweigenaren, waarvoor ...

Gemeenteraad Edam-Volendam unaniem tegen bouw 2de biomassacentrale Purmerend

In de raadsvergadering van Edam-Volendam is op 19 december jl. unaniem een motie aangenomen tegen de...

Eerste waterstoftankstation in Amsterdamse haven

Holthausen Energy Points (HEP) gaat het eerste waterstoftankstation in de Amsterdamse haven bouwen. ...

Kerstbomen en vuurwerkafval inleveren

Ook dit jaar is er weer een inleveractie voor kerstbomen en vuurwerkafval. Op donderdag 2 januari 20...

Gewijzigde inzameldagen Purmerend en Beemster tijdens feestdagen

Tijdens de feestdagen wordt er geen afval opgehaald en is de milieustraat gesloten. Hieronder lee...

Start proeven Agrarisch Natuurbeheer

De provincie Noord-Holland, verschillende natuurorganisaties, agrarische collectieven en LTO-Noord o...

Ook netbeheerders willen dwang tegen gasklever

Al eerder werd er op deze website melding van gemaakt dat Purmerend onderzoekt of het de verplichtin...

Eerste Kamer stopt nieuwe subsidies voor bijstook biomassa in kolencentrales

De Eerste Kamer heeft 12 november 2019 in grote meerderheid een voorstel van de Partij voor de Diere...

Eindrapport toekomstbestendigheid milieustraat niet eerder dan ergens eerste kwartaal 2020 gereed

Eind vorig jaar is het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de milieustraat afgerond. Het ond...