Afvalsch15
Elk jaar wordt in opdracht van de afdeling Uitvoering een sorteeranalyse van het restafval van de gemeente Purmerend uitgevoerd. ln deze analyse wordt de vergelijking gemaakt tussen de hoeveelheden gescheiden ingezameld afval en het ingezamelde restafval. Ook wordt een analyse van de samenstelling van het restafval gemaakt.
Meten is weten
Jaarlijks wordt gemeten hoeveel afval er in Purmerend ingezameld wordt. Dit betreft zowel de gescheiden inzameling als de inzameling van restafval. Beschreven wordt hoe de verdeling is tussen de gescheiden inzameling en de inzameling van restafval. Ook wordt de vergelijking gemaakt met de inzamelresultaten van de afgelopen jaren en met het landelijk gemiddelde van gemeenten met dezelfde stedelijkheid en karakter als Purmerend.

Van elke afvalstroom wordt beschreven hoeveel er van deze afvalstoom nog in het restafval aanwezig is. Zo wordt een beeld geschetst van de samenstelling van het afval van de gemeente Purmerend en wordt aangegeven op welke punten de gescheiden afvalinzameling verbeterd kan worden.
2016 was anders

De jaarlijkse afvalmonitor heeft deze keer een extra lading. Het is deze afvalmonitor die inzage biedt in de resultaten die behaald zijn met de nieuwe wijze van inzamelen. De maatregelen uit het Verbeterplan Afvalscheiding Laagbouw zijn in 2016 gerealiseerd. De afvalmonitor laat zien welk resultaat met de maatregelen bereikt is.

De belangrijkste conclusies

Uit de Afvalmonitor kunnen de volgende conclusies getrokken worden:
  • Purmerend heeft over 2016 een afvalscheidingspercentage van 57% gerealiseerd. ln 2015 was dit 45%. Purmerend is goed op weg naar het behalen van 60% afvalscheiding in 2018
  • Het restafval in Purmerend per inwoner is gedaald van 290 kilo (gemiddeld over de hele gemeente) naar 220 kilo. Het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten met dezelfde stedelijkheid is 197 kilo per inwoner.
  • De samenstelling van het restafval laat zien dat er met name minder gft en papier in het restafval zit, plastic/lege pakken/blik is flink gedaald met 9 kilo per inwoner.
  • De samenstelling van het restafval laat ook zien dat er nog steeds verbetering van de gescheiden inzameling mogelijk is. De focus zal, met het vervolgplan Toekomstbestendig Afvalbeheer Purmerend, de komende jaren liggen op het verder verminderen van het restafval.
    Wethouder Mario Hegger heeft niets dan lof voor de bewoners: ‘Zij hebben het werk gedaan en dat loont. Dit jaar is de afvalstoffenheffing namelijk al 20 euro lager. Als we zo doorgaan, gaan we de doelstelling van 60% gescheiden afval in 2018 zeker halen.’

Uit de oude doos, kliko perikelen 2009

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Kadernota: College bereikt veel ambities uit coalitieakkoord

De kaderbrief 2018-2021 is het uitgangspunt voor de begroting van de gemeente Purmerend die dit naja...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Motie over gelden gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB)

Als je in de gemeenteraad een motie indient namens je...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Rioolvervangingswerkzaamheden in pauzestand vanwege plannen met uitbannen aardgas

Purmerend ondertekende de Green Deal met het Rijk ter realisering van aardgasvrije wijken. Het komt ...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Oorsprong en tradities Hemelvaartsdag

Op de veertigste dag van de Wederopstanding van Jezus vindt...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Fietspaden langs Waterlandlaan en de Purmersteenweg in 2018 op de schop

Op dit moment nemen de fietspaden langs de Waterlandlaan en de Purmersteenweg een prominente plaats ...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Mario Hegger gekozen tot lijsttrekker STADSPARTIJ

Mario Hegger (foto) is gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

'Teveel bureaucratie bij aannemen mensen met arbeidsbeperking'

Ondernemers willen minder bureaucratie bij het aan het werk helpen...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Mensenrechten noodzakelijk voor een effectieve armoedeaanpak

2,5 miljoen Nederlanders laaggeletterd, arm en ongezond Voor een effectieve aanpak van armoede is ...