lepelaar
De provincie Noord-Holland investeert veel in haar natuur. Om nauwkeuriger te weten hoe het met de natuur in Noord-Holland is gesteld is er een monitoringsprogramma ontwikkeld om dit te meten. Belangrijkste conclusie is dat de sterke neergang van de biodiversiteit van vóór 1990 is gestopt. De otter is weer gesignaleerd, de das is weer een vaste inwoner van de provincie en we zien steeds meer lepelaars.
Gedeputeerde Natuur, Adnan Tekin: "De cijfers laten zien dat de sterke neergang is gestopt en dat is een pluim voor iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Maar dat is geen reden om achterover te leunen want we zijn er nog lang niet. Soorten van kwetsbare natuurgebieden gaan achteruit, in het agrarisch gebied komt er minder ruimte voor natuur, en in de stad verdwijnen de overhoekjes en ruige plekjes waardoor vogels nestgelegenheid verliezen. Met onze provinciale aanpak werken we effectief en dat blijkt ook uit het evaluatierapport van het Planbureau voor de Leefomgeving. Daarom gaan we door met het aanleggen van het Natuurnetwerk, met het investeren in onze natuurgebieden, en met het beschermen van biodiversiteit."
Het ontwikkelen van het Natuurnetwerk Nederland is een belangrijk onderdeel van het provinciaal natuurbeleid. Doel is om zoveel mogelijk natuurgebieden met elkaar te verbinden. Zo kunnen dieren zich veilig van het ene naar het andere gebied verplaatsen, krijgen (zeldzame) dieren een groter aaneengesloten leefgebied, kunnen ze beter voedsel en soortgenoten vinden en stijgen hun overlevingskansen. Ook planten kunnen zich verspreiden. Dankzij natuurverbindingen en beschermingsmaatregelen voor bedreigde plant- en diersoorten en een schoner milieu zijn de slechtvalk, lepelaar, ooievaar, raaf, boommarter en eekhoorn in Noord-Holland teruggekeerd of groeit hun populatie weer.
Het rapport Biodiversiteit in Noord-Holland is gemaakt op basis van berekeningen van het CBS. Deze informatie maakt deel uit van een samenhangend monitoring systeem voor het natuurbeleid zoals dat is afgesproken in het Natuurpact (2014). In dit kader worden naast de biodiversiteit ook Natura2000 doelen en SNL (subsidie natuur en landschapsbeheer) gebieden gemonitord. Daarnaast is ook de ontwikkeling van de natuur in specifieke projecten zoals ecoducten en verbindingszones opgenomen in het rapport. Dit rapport is de eerste in een reeks waarin we de vrijgekomen monitoringgegevens publiceren. Veel vrijwilligers en professionals zijn betrokken bij de monitoring van allerlei aspecten van de natuur in de provincie. De conclusies van de monitoring gebruikt de provincie Noord-Holland voor de aanscherping van haar beleid, en bij de ontwikkeling van nieuw beleid.

Uit de oude doos, kliko perikelen 2009

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Raad van State: Paal en perk aan ‘volksdemocratie’

Initiatieven om de burgerbetrokkenheid te vergroten zijn zeker op lokaal niveau nodig en wenselijk a...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Motie over gelden gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB)

Als je in de gemeenteraad een motie indient namens je...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Jacht op gevaarlijke en pittige plantjes geopend!

Net als op andere plekken in Nederland komen planten als de reuzenberenklauw en de Japanse duizendkn...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Mario Hegger: “Iedereen moet Plan Stadspromotie en Citymarketing dragen….”

Daarbij is de geschiedenis van Purmerend van groot belang. Dat...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Tijdelijke brug voor veilige voetgangersoversteek over N235 bij Ilpendam

De provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam laten samen met de gemeenten Waterland, Purm...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Stadspartijlid Raoul Soest geïnterviewd door Petra de Boer

Ik ontmoet Raoul in zijn woning in de wijk Overwhere. Raoul...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Minder mantelzorgers vragen ondersteuning

Het aantal mensen dat mantelzorg krijgt, is fors toegenomen. Mantelzorgers...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Hans Wessels in gesprek met Ed Vredeling

Ik ben onderweg naar de gepensioneerde Ed Vredeling. En als het goed is dan tref ik hem bij één van ...