Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

WoningbouwHA1
De stikstofproblematiek is omvangrijk en complex. In een bericht aan de gemeenteraad gaat wethouder Van Meekeren in op de huidige problematiek. Met name gaat hij in op de invloed hiervan op bouwprojecten en hoe hiermee wordt omgegaan.
Wat is het probleem
Voor activiteiten die mogelijk een aanmerkelijk negatief effect hebben op de instandhoudingsdoelen van de zogenaamde Natura-2000 gebieden is toestemming (vergunning) nodig van de provincie. Dit is geregeld in de Wet Natuurbescherming. Tot voor kort konden activiteiten, die een geringe stikstofdioxine neerslag op stikstofgevoelige Natura-2000 gebieden hadden, onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) gewoon doorgang vinden. Door een uitspraak van de Raad van State is dit niet meer mogelijk.

Gevolg is dat bij de beoordeling van vergunningaanvragen voor bouwen en afwijken van het bestemmingsplan op het onderdeel stikstof deze systematiek niet langer gebruikt kan worden en is het noodzakelijk geworden om op andere wijze vergunningaanvragen te beoordelen op het onderdeel stikstof.
Oplossingsrichting
Om de ontstane knelpunten op te lossen is een (landelijk) Adviescollege onder leiding van Remkes opgericht dat met korte en lange termijn adviezen is gekomen. Het adviescollege oordeelde dat reductie van emissies en deposities van stikstof noodzakelijk is en versneld natuurherstel plaats moet vinden om ervoor te zorgen dat de gerezen knelpunten kunnen worden opgelost en toestemmingverlening weer tot stand kan komen. Voor de korte termijn heeft het Adviescollege voorgesteld maatregelen te treffen bij de veehouderijen, mobiliteit, industrie en de bouwsector. Ten aanzien van de toestemmingsverlening heeft het Adviescollege aan Rijk en provincies voorgesteld om beleid te formuleren, zodat vergunningverlening weer kan plaats vinden.
Beleidsregels provincie
De provincie Noord-Holland heeft deze beleidsregels op 8 oktober 2019 vastgesteld. Als er geen sprake is van stikstofdepositie, heeft een initiatiefnemer geen vergunning nodig in het kader van de Wet Natuurbescherming. Aanvullend bieden aanpassingen binnen of buiten een project of locatie (intern en extern salderen) om een vergunningaanvraag te onderbouwen. De beleidsregels zijn in alle provincies gelijk. Onder druk van de agrarische sector hebben enkele provincies de beleidsregels weer ingetrokken. Dat geldt niet voor de beleidsregels van de provincie Noord-Holland.
Op 13 november heeft het kabinet enkele maatregelen gepresenteerd die het Adviescollege heeft geadviseerd. Zo zal de natuur versneld hersteld en versterkt worden om zo nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. De maximumsnelheid op autosnelwegen overdag wordt verlaagd naar 100 kilometer per uur, de ammoniakuitstoot via veevoer wordt verlaagd en de bestaande warme saneringsregeling voor de varkenshouderij wordt uitgebreid. Op korte termijn wordt gewerkt aan een register waarin stikstofruimte wordt vastgelegd, hoeveel er wordt uitgegeven en hoeveel er resteert voor woningbouw- en infrastructurele projecten. Er wordt hiervoor een spoedwet voorbereid welke door de Eerste Kamer en Tweede Kamer moet worden goedgekeurd. Het is op dit moment niet duidelijk wat deze maatregelen gaan betekenen voor het toestemmingsstelsel voor projecten binnen de gemeente Purmerend. De ontwikkelingen op dit gebied worden nauwlettend in de gaten gehouden.
Purmerendse situatie
De dichtstbijzijnde stikstofgevoelige Natura-2000 gebieden voor Purmerend zijn Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder en llperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske (zie voor ligging de kaart in de bijlage). Deze gebieden bevinden zich op ruim 2,5 kilometer afstand van de gemeente Purmerend. Zoals in het begin is aangegeven, is de stikstofproblematiek complex. Of een Natura-2000 gebied last heeft van stikstof hangt niet alleen af van de afstand, maar ook van andere factoren. Daarom is er ook niet een algemene richtlijn bij welk aantal woningen of type bedrijven er sprake is van stikstofdepositie op een Natura-2000 gebied. Het betreft maatwerk en dient per geval bepaald te worden. Hierbij dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de aanleg- en gebruiksfase.
• Aanlegfase
De stikstofuitstoot in de aanlegfase hangt af van de inzet van het aantal en soort machines, de bouwperiode en situering van de activiteit.
• Gebruiksfase
De uitstoot in de gebruiksfase hangt af van het aantal woningen, de emissies die gerelateerd zijn aan de bedrijfsvoering en de locatie van de emissies ten opzichte van stikstofgevoelige gebieden.
In Purmerend hebben we wat betreft de gebruiksfase bij woningbouw het voordeel dat alles gasloos wordt gebouwd. Hier verwacht de wethouder ook weinig knelpunten. In de aanlegfase bij woningbouw is de hoeveelheid in te zetten materieel met veel uitstoot in een beperkt tijdsbestek een punt van aandacht. Er dient in een vroeg stadium, in de projectvoorbereiding beoordeeld te worden of hier sprake is van mogelijke neerslag. Bij eventuele neerslag kunnen er nog aanpassingen gemaakt worden in de aanlegfase dan wel het uitvoeren van een ecologische voortoets. Een ecologische voortoets houdt in dat er een specifieke onderbouwing wordt gegeven waarom de stikstoftoename geen aanmerkelijk negatief effect heeft op de Natura 2000-gebieden.
De huidige werkwijze is nu dat bij elke activiteit van enig omvang (niet bijvoorbeeld een dakkapel, een verbouw van een woning en vergunningsvrij bouwen) een berekening wordt gevraagd naar stikstofdioxine neerslag. Daarbij dient rekening te worden gehouden met zowel de aanleg- als de gebruiksfase. Dit is in lijn met de door het Rijk en provincie aangegeven werkwijze.
Vanzelfsprekend volgt de gemeente Purmerend de ontwikkelingen op dit dossier nauwgezet.

Foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Provincie start vervanging openbare verlichting door ledverlichting

De provincie Noord-Holland vervangt in 2020 ruim de helft van haar openbare verlichting door ledverl...

Aandeel betaalbare huur- en koopwoningen daalt in Regio Amsterdam

De mogelijkheden voor het vinden van betaalbare woonruimte in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn...

Milieudefensie: houtmisbruik dreigt

Nederland moet geen biomassacentrales meer bouwen, omdat onvoldoende brandstof beschikbaar is. Dat c...

Uitreiking Oorkondes Materialenpaspoort aan o.a. Beemster en Purmerend

Wethouders Mario Hegger (Purmerend) en Jos Dings (Beemster) ontvangen de oorkonde uit handen van wet...

Overeenkomst voor 57 sociale huurwoningen aan Gorslaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft afspraken gemaakt met Pakhuis Real Estate voor het ...

Noord-Hollandsch kanaal 200 jaar

Verborgen in het landschap van Noord-Holland ligt een verkeersader van 80 kilometer. De aanleg hierv...

Sterke groei inwoners in gemeenten rondom Amsterdam

Het aantal inwoners van de Metropoolregio Amsterdam is in 2019 met bijna 30.000 gegroeid tot 2.480.3...

Tijdelijke modelwoning langs Statenpad

Vanaf vrijdag 31 januari tot vrijdag 31 juli staat er een modelwoning van de tijdelijke woonunits la...

Schetsontwerp bekend voor natuur- en wandelbos in kom A7

Een plek om te wandelen en spelen in de natuur, dat moet het natuur-, recreatie- en wandelbos in de ...

Helm hardloop route wordt in maart 2020 geopend

Mario Hegger en Roald HelmBegin 2018 heeft het CDA een initiatiefvoorstel ingediend voor de aanleg v...

20.000 extra laadpunten in 3 provincies

20.000 nieuwe publieke laadpunten voor elektrische auto’s in de provincies Noord-Holland, Flevolan...

Biomassacentrales splijtzwam in samenleving

Het kabinet investeert de komende jaren flink in biomassacentrales die met hout worden gestookt. In ...
Economie Nieuws

Economie Artikelen

Onze regio is volop in beweging en staat voor veel uitdagingen

De jaarlijkse editie van de rapportage Metropoolregio Amsterdam in cijfers is verschenen. In deze ra...

Samenwerking ondernemers Purmerend Centrum net onvoldoende voor BIZ

De peiling naar een draagvlak voor een bedrijveninvesteringszone (BIZ) in het centrum onder de onder...

Stikstofproblematiek nader uitgelegd door wethouder Van Meekeren

De stikstofproblematiek is omvangrijk en complex. In een bericht aan de gemeenteraad gaat wethouder ...

Geen nieuwe bedrijfsverzamelgebouwen op Baanstee-Noord

Het college van B&W besloten in te stemmen met het advies om geen nieuwe ontwikkeling van bedrij...

Proefproject wonen en werken op bedrijventerrein De Koog

In Purmerend is een flink tekort aan woningen. Het is dan ook een goede zaak om alle mogelijkheden v...

College verleent omgevingsvergunning biomassacentrale

Het college heeft de Raad geïnformeerd over het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen...

Vragen Stadspartij over voortgang vertraagde pilot aardgasvrij

In zijn voortgangsbericht van 1 oktober 2019 doet wethouder Van Meekeren schriftelijk verslag van de...

Provincie zoekt locaties voor uitbreiding elektriciteitsnetwerk

De provincie Noord-Holland gaat inventariseren wat het meest geschikte tracé is voor nieuwe elektri...

Minder leegstand kantoren en veel meer banen

De leegstand van kantoren in Noord-Holland is in 2018 gedaald van 12,7% naar 11,9%. Ook zijn er meer...

Stadspartij ziet overname door HVC van Amsterdamse vuilverbrander (AEB niet zitten

Het Afval Energie Bedrijf (AEB) Amsterdam is de laatste tijd negatief in het nieuws. Door wanbeleid ...

Minister Schouten: extra steun voor streek- en regioproducten

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de waardering voor Nederlandse ...

Sporthal De Koogmolen voor e-sports

Het Regio College en de Purmerendse Scholen Groep (PSG) vertrekken deze zomer uit het schoolgebouw a...