Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

StadverwHA
Het college heeft de Raad geïnformeerd over het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen van een biowarmtecentrale (BMC) t.b.v. de Stadsverwarming (SVP).
De Coöperatie Mobilisation for the environment U.A. (hierna: MOB) heeft een zienswijze op het ontwerpbesluit ingediend. Er zijn geen andere zienswijzen ontvangen.
De zienswijze van MOB richt zich tegen de vormvrije m.e.r.-beoordeling (vormvrije milieueffectrapportage), de emissienormen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer, de vergunningvoorschriften, de vergunning op grond van de Wet natuurbescherming en de ruimtelijke onderbouwing horende bij het ontwerpbesluit.

Na beantwoording van de zienswijze van MOB heeft het college besloten om de omgevingsvergunning zonder wijzigingen op het ontwerpbesluit te verlenen.
Het is zeer aannemelijk dat er beroep zal worden ingesteld tegen het besluit van het college tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van de BWC. Belanghebbenden hebben tot zes weken na publicatie van het besluit de mogelijkheid om een beroepsschrift in te dienen bij de rechtbank.
MOB vecht vergunning Wet natuurbescherming aan

Naast de omgevingsvergunning heeft SVP een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) aangevraagd bij de provincie Noord-Holland. Deze vergunning is nodig voor de bouw van de biomassacentrale vanwege de stikstofdepositie die zal worden veroorzaakt op nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Voor het verkrijgen van deze vergunning is door SVP een afzonderlijke procedure bij de provincie Noord-Holland doorlopen.
De gemeente Purmerend heeft zich als derde-belanghebbende aangemeld in de procedure omtrent de Wnb-vergunning. Hoewel dit een afzonderlijke procedure betreft, heeft SVP de vergunning op grond van de Wet natuurbescherming wel nodig om de omgevingsvergunning tot uitvoer te kunnen brengen.
MOB heeft op 6 juni 2019 beroep ingesteld tegen het besluit van het college van Gedeputeerde Staten tot het verlenen van de vergunning Wet Natuurbescherming. Daarnaast heeft MOB een verzoek gedaan tot intrekking van deze vergunning. Beiden onder verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 waarbij is geoordeeld dat het Programma aanpak Stikstof (PAS) niet als basis mag worden gebruikt voor toestemming voor activiteiten die stikstofuitstoot veroorzaken.

Deze vergunning is verleend voordat de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State haar inmiddels veelbesproken uitspraak heeft gedaan. MOB vecht de onherroepelijkheid van de vergunningsverlening op basis van dit argument aan. Het leek er dus op dat bestaande activiteiten niet zouden worden geraakt door de uitspraak, maar MOB heeft goeie hoop dat de bestaande vergunning kan worden aangevochten.

Foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Burgemeester stelt upgrade Coffeeshopbeleid voor

Het coffeeshopbeleid van de gemeente Purmerend, de Nota Coffeeshops 1997 Purmerend, is voor het eers...

Minister grijpt in op tariefstelling warmtebedrijven

Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer geinformeerd over onderzoek naar de tarieven die warmtebedrijv...

Nieuwe cijfers Waarstaatjegemeente cultuur, sport, onderwijs

Gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente heeft een nieuw dashboard over cultuur en sport. Daari...

Bomen in Purmerend in nood

Purmerend wordt geconfronteerd met grote problemen in het bomenbestand. Sinds 1960 is de stad enorm ...

Groenonderhoud 2020 Wheermolen en Weidevenne anders georganiseerd

Wethouder Tijmstra heeft middels een brief de raad geïnformeerd over wijziging in de uitvoering van...

Provincie start vervanging openbare verlichting door ledverlichting

De provincie Noord-Holland vervangt in 2020 ruim de helft van haar openbare verlichting door ledverl...

Aandeel betaalbare huur- en koopwoningen daalt in Regio Amsterdam

De mogelijkheden voor het vinden van betaalbare woonruimte in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn...

Milieudefensie: houtmisbruik dreigt

Nederland moet geen biomassacentrales meer bouwen, omdat onvoldoende brandstof beschikbaar is. Dat c...

Uitreiking Oorkondes Materialenpaspoort aan o.a. Beemster en Purmerend

Wethouders Mario Hegger (Purmerend) en Jos Dings (Beemster) ontvangen de oorkonde uit handen van wet...

Overeenkomst voor 57 sociale huurwoningen aan Gorslaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft afspraken gemaakt met Pakhuis Real Estate voor het ...

Noord-Hollandsch kanaal 200 jaar

Verborgen in het landschap van Noord-Holland ligt een verkeersader van 80 kilometer. De aanleg hierv...

Sterke groei inwoners in gemeenten rondom Amsterdam

Het aantal inwoners van de Metropoolregio Amsterdam is in 2019 met bijna 30.000 gegroeid tot 2.480.3...
Economie Nieuws

Economie Artikelen

Sterke groei inwoners in gemeenten rondom Amsterdam

Het aantal inwoners van de Metropoolregio Amsterdam is in 2019 met bijna 30.000 gegroeid tot 2.480.3...

Onze regio is volop in beweging en staat voor veel uitdagingen

De jaarlijkse editie van de rapportage Metropoolregio Amsterdam in cijfers is verschenen. In deze ra...

Samenwerking ondernemers Purmerend Centrum net onvoldoende voor BIZ

De peiling naar een draagvlak voor een bedrijveninvesteringszone (BIZ) in het centrum onder de onder...

Stikstofproblematiek nader uitgelegd door wethouder Van Meekeren

De stikstofproblematiek is omvangrijk en complex. In een bericht aan de gemeenteraad gaat wethouder ...

Geen nieuwe bedrijfsverzamelgebouwen op Baanstee-Noord

Het college van B&W besloten in te stemmen met het advies om geen nieuwe ontwikkeling van bedrij...

Proefproject wonen en werken op bedrijventerrein De Koog

In Purmerend is een flink tekort aan woningen. Het is dan ook een goede zaak om alle mogelijkheden v...

College verleent omgevingsvergunning biomassacentrale

Het college heeft de Raad geïnformeerd over het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen...

Vragen Stadspartij over voortgang vertraagde pilot aardgasvrij

In zijn voortgangsbericht van 1 oktober 2019 doet wethouder Van Meekeren schriftelijk verslag van de...

Provincie zoekt locaties voor uitbreiding elektriciteitsnetwerk

De provincie Noord-Holland gaat inventariseren wat het meest geschikte tracé is voor nieuwe elektri...

Minder leegstand kantoren en veel meer banen

De leegstand van kantoren in Noord-Holland is in 2018 gedaald van 12,7% naar 11,9%. Ook zijn er meer...

Stadspartij ziet overname door HVC van Amsterdamse vuilverbrander (AEB niet zitten

Het Afval Energie Bedrijf (AEB) Amsterdam is de laatste tijd negatief in het nieuws. Door wanbeleid ...

Minister Schouten: extra steun voor streek- en regioproducten

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de waardering voor Nederlandse ...