Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

StadverwHA
Het college heeft de Raad geïnformeerd over het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen van een biowarmtecentrale (BMC) t.b.v. de Stadsverwarming (SVP).
De Coöperatie Mobilisation for the environment U.A. (hierna: MOB) heeft een zienswijze op het ontwerpbesluit ingediend. Er zijn geen andere zienswijzen ontvangen.
De zienswijze van MOB richt zich tegen de vormvrije m.e.r.-beoordeling (vormvrije milieueffectrapportage), de emissienormen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer, de vergunningvoorschriften, de vergunning op grond van de Wet natuurbescherming en de ruimtelijke onderbouwing horende bij het ontwerpbesluit.

Na beantwoording van de zienswijze van MOB heeft het college besloten om de omgevingsvergunning zonder wijzigingen op het ontwerpbesluit te verlenen.
Het is zeer aannemelijk dat er beroep zal worden ingesteld tegen het besluit van het college tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van de BWC. Belanghebbenden hebben tot zes weken na publicatie van het besluit de mogelijkheid om een beroepsschrift in te dienen bij de rechtbank.
MOB vecht vergunning Wet natuurbescherming aan

Naast de omgevingsvergunning heeft SVP een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) aangevraagd bij de provincie Noord-Holland. Deze vergunning is nodig voor de bouw van de biomassacentrale vanwege de stikstofdepositie die zal worden veroorzaakt op nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Voor het verkrijgen van deze vergunning is door SVP een afzonderlijke procedure bij de provincie Noord-Holland doorlopen.
De gemeente Purmerend heeft zich als derde-belanghebbende aangemeld in de procedure omtrent de Wnb-vergunning. Hoewel dit een afzonderlijke procedure betreft, heeft SVP de vergunning op grond van de Wet natuurbescherming wel nodig om de omgevingsvergunning tot uitvoer te kunnen brengen.
MOB heeft op 6 juni 2019 beroep ingesteld tegen het besluit van het college van Gedeputeerde Staten tot het verlenen van de vergunning Wet Natuurbescherming. Daarnaast heeft MOB een verzoek gedaan tot intrekking van deze vergunning. Beiden onder verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 waarbij is geoordeeld dat het Programma aanpak Stikstof (PAS) niet als basis mag worden gebruikt voor toestemming voor activiteiten die stikstofuitstoot veroorzaken.

Deze vergunning is verleend voordat de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State haar inmiddels veelbesproken uitspraak heeft gedaan. MOB vecht de onherroepelijkheid van de vergunningsverlening op basis van dit argument aan. Het leek er dus op dat bestaande activiteiten niet zouden worden geraakt door de uitspraak, maar MOB heeft goeie hoop dat de bestaande vergunning kan worden aangevochten.

Foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Proefproject wonen en werken op bedrijventerrein De Koog

In Purmerend is een flink tekort aan woningen. Het is dan ook een goede zaak om alle mogelijkheden v...

De OV-coach voor gehandicapten ook in de regio

De OV coach is in 2018 in 2018 is het project OV coach in Amsterdam gestart. Doel van het project is...

College doet Leefbaarheidstoets bij aanvraag onttrekken woonruimte

Het college heeft beleidsregels vastgesteld voor onttrekking, samenvoeging, omzetting en woningvormi...

Purmerend onderzoekt de verplichte afsluiting van het gasnet

Binnenlands Bestuur bericht dat Purmerend kijkt naar de mogelijkheden om bewoners verplicht van het ...

Programmabegroting 2020-2023 vastgesteld

De gemeenteraad heeft de programmabegroting 2020-2023 vastgesteld, maar wel komt er een onafhankelij...

Deel parkeergarage Eggert gesloten vanwege onveiligheid hellingbaan

Op basis van een voorlopige conclusies uit een standaardcontrole heeft eigenaar Wereldhave van het E...

Van krijtje naar digipen

 Toen ik van school kwam was er werkeloosheid onder leerkrachten. Echter kreeg ik, omdat ik de ...

Algemene beschouwingen Stadspartij bij de begroting 2020 - 2023

Hieronder de bijdrage van de Stadspartij zoals ingesproken door fractievoorzitter Bert Meulenberg ...

College verleent omgevingsvergunning biomassacentrale

Het college heeft de Raad geïnformeerd over het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen...

Stadspartij stelt vragen over defecte straatverlichting omgeving treinstation Overwhere

De openbare straatverlichting is in een groot gedeelte van de Doplaan in Overwhere defect. Ook brand...

Experiment met voorrang woningzoekenden met economische of maatschappelijke binding

Wethouder Kroese heeft de raad geïnformeerd over de aanvraag voor een experiment met betrekking tot...

Zaterdag 2 november 2019 Landelijke Natuurwerkdag opent in Purmerend

Zaterdag 2 november 2019 is het Landelijke Natuurwerkdag, de grootste groene vrijwilligersactie van ...
Economie Nieuws

Economie Artikelen

College verleent omgevingsvergunning biomassacentrale

Het college heeft de Raad geïnformeerd over het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen...

Vragen Stadspartij over voortgang vertraagde pilot aardgasvrij

In zijn voortgangsbericht van 1 oktober 2019 doet wethouder Van Meekeren schriftelijk verslag van de...

Provincie zoekt locaties voor uitbreiding elektriciteitsnetwerk

De provincie Noord-Holland gaat inventariseren wat het meest geschikte tracé is voor nieuwe elektri...

Minder leegstand kantoren en veel meer banen

De leegstand van kantoren in Noord-Holland is in 2018 gedaald van 12,7% naar 11,9%. Ook zijn er meer...

Stadspartij ziet overname door HVC van Amsterdamse vuilverbrander (AEB niet zitten

Het Afval Energie Bedrijf (AEB) Amsterdam is de laatste tijd negatief in het nieuws. Door wanbeleid ...

Minister Schouten: extra steun voor streek- en regioproducten

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de waardering voor Nederlandse ...

Sporthal De Koogmolen voor e-sports

Het Regio College en de Purmerendse Scholen Groep (PSG) vertrekken deze zomer uit het schoolgebouw a...

Online winkelen neemt toe. Er blijven kansen voor fysieke winkels

Het aantal mensen dat online winkelt, blijft nog steeds toenemen. Dat heeft met name effect op midde...

Minder winkels en meer banen in Noord-Hollandse detailhandel

Het aantal winkels in Noord-Holland is in 2018 afgenomen, het aantal banen in de detailhandel nam to...

Dijk rond Marken wordt veiliger en aantrekkelijker

Op en rond de omringdijk van Marken wordt het zwemstrand, de aanlegstranden en het straatmeubilair o...

Het bestuur en de fractie van de Stadspartij wenst u fijne Pinksterdagen

Pinksteren wortelt in het joodse Wekenfeest (Sjavoeot).  Oorspronkelijk was het een Joods dankf...

Kermis in de binnenstad

12 dagen kermisplezier in Purmerend Van donderdag 10 mei tot en met maandag 21 mei, maar liefst 12...