Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

BertgelejasHA
Hieronder de bijdrage van de Stadspartij zoals ingesproken door fractievoorzitter Bert Meulenberg
‘Dank u voorzitter,
Voorzitter, leden van de raad, leden van het college, aanwezigen op de tribune en kijkers thuis, allereerst wil ik de griffie en de ambtenaren bedanken voor de ondersteuning. Door deze ondersteuning zijn wij mede in staat om onze werkzaamheden goed uit te voeren.
Sluitende begroting ondanks strafkorting Rijk
Ondanks het onbetrouwbare financieel beleid van de rijksoverheid is het college er weer in geslaagd om een sluitende meerjaren begroting te presenteren. Een sluitende begroting waarin de Stadspartij zich kan vinden. Door kortingen van de rijksoverheid zag het er een aantal maanden terug een stuk negatiever uit.
De kortingen opgelegd door de rijksoverheid nopen ons wederom tot bezuinigingen.
Purmerend verhoogde de afgelopen jaren de OZB uitsluitend met het inflatie correctiecijfer en wordt daarvoor door de rijksoverheid in 2 jaar tijd voor 1,2 miljoen structureel gekort in de rijksuitkering. Met andere woorden het Rijk vindt dat Purmerend de lasten van de OZB tarieven voor zijn inwoners had moeten verhogen en heeft ons daarom fors gekort in onze uitkering vanuit het gemeentefonds.
De Stadspartij heeft dan ook grote waardering voor het college dat zij de grootste post, de korting van 7 ton, zonder lastenverzwaringen realiseert en niet neerlegt bij onze inwoners.
Bouwen
Positief is dat er op vele plaatsen in de stad steeds meer wordt gebouwd.
De bouwactiviteiten zijn omvangrijk. Ondanks de stikstof- en PFAS problematiek, die het land in zijn greep houdt. Helaas is het nog steeds onvoldoende om de wachtlijsten terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau. Er zijn ontwikkelingen om meer woningen toe te wijzen aan onze eigen inwoners. De Stadspartij juicht dit van harte toe, dit vergroot de kans op een woning voor jongeren en starters.
De verplichting tot binnenstedelijk bouwen zorgt voor spanning tussen bestaande bewoners en de bouwplannen in hun directe omgeving. Als stadspartij moeten wij een afweging maken tussen de leefbaarheid waaronder groen en parkeren, de grote vraag om woningen en het belang voor de stad
De snelle ontwikkeling van de stad maakt dat we keuzes moeten maken in het gebruik van de openbare ruimte voor bijvoorbeeld groen, parkeren en de verkeersafwikkeling. Duidelijke communicatie naar de inwoners is hierbij van groot belang.
Milieu en duurzaamheid
Duurzaamheid en milieu blijven actuele onderwerpen waaraan terecht veel aandacht wordt besteed. De Stadspartij is van mening dat dit in evenwicht moet zijn met andere actuele onderwerpen zoals economie en bouwontwikkelingen. Ondernemers kunnen hierin een belangrijke rol spelen waarbij elkaar vinden in overleg van groot belang is.
Verduurzaming van gebouwen en woningen en de omvorming van fossiele brandstoffen naar groene energiebronnen is noodzakelijk en zal veel inspanningen gaan kosten. De Stadspartij is van mening dat dit op een beheersbare wijze dient te gebeuren en dat onze inwoners financieel zoveel mogelijk moeten worden ontzien.
 Bomen problematiek
De Stadspartij is verontrust over de staat van de bomen in onze gemeente. In deze begroting wordt melding gemaakt dat we te maken hebben met vier grote boomziektes en plagen zoals luis en de processierups. Er wordt gesproken over 16 duizend risicobomen. Groen en bomen zijn belangrijk voor de leefbaarheid in de stad daarom vraagt de Stadspartij van het college een plan van aanpak inclusief de benodigde kosten.
Sport voor jong en oud
Sport, in welke vorm dan ook, is voor de Stadspartij een belangrijk onderwerp. Met name jong en oud moeten actief deel kunnen nemen aan een sport naar hun keuze. De Stadspartij zal zich dan ook in blijven zetten voor een actief sportbeleid waarin samenwerking tussen gemeente, sportverenigingen, onderwijs en Spurd van groot belang is. Topsporters moeten waar mogelijk geholpen worden.
De Stadspartij juicht het initiatief, om de special Olympics naar Purmerend, Beemster en Edam-Volendam, te halen van harte toe.
Fusie Beemster en Purmerend
Recentelijk hebben beide gemeenteraden van Purmerend en Beemster zich positief uitgesproken over de fusie tussen beide gemeenten die op 1 januari 2022 moet ingaan. De Stadspartij is hierover positief gestemd en ziet vooral de meerwaarde. De nieuwe gemeente krijgt een sterkere positie in de regio en de samenvoeging met de agrarische gemeente Beemster creëert ook meerwaarde op economisch gebied.
Stadspromotie
Al met al ziet de Stadspartij een zonnige toekomst voor Purmerend, maar dat betekent niet dat we er al zijn. We zullen ons moeten blijven inspannen om Purmerend op de kaart te blijven zetten en daarom is stadspromotie van groot belang in de dynamische metropoolregio. We moeten blijven werken aan Purmerend als stad waar iedereen zich thuis voelt, waar toeristen welkom zijn en waar ondernemers hun bedrijf willen vestigen.
Voorzitter ik ga afronden en dat doe ik met een gedicht van Nada
Purmerend
Een stad waar ik in dwaal, maar nooit in verdwaal
Altijd mensen om me heen
Ik voel me nooit alleen
Om in deze stad te wonen
Moet ik mijn mensheid tonen
Moeilijk om altijd overal op te letten
Ze hebben al zoveel wetten
Een stad met zoveel straatjes en zoveel borden
In deze stad heb ik zoveel wensen en zo veel dromen
In deze stad zullen wij trachten ze uit te laten komen'

Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Proefproject wonen en werken op bedrijventerrein De Koog

In Purmerend is een flink tekort aan woningen. Het is dan ook een goede zaak om alle mogelijkheden v...

De OV-coach voor gehandicapten ook in de regio

De OV coach is in 2018 in 2018 is het project OV coach in Amsterdam gestart. Doel van het project is...

College doet Leefbaarheidstoets bij aanvraag onttrekken woonruimte

Het college heeft beleidsregels vastgesteld voor onttrekking, samenvoeging, omzetting en woningvormi...

Purmerend onderzoekt de verplichte afsluiting van het gasnet

Binnenlands Bestuur bericht dat Purmerend kijkt naar de mogelijkheden om bewoners verplicht van het ...

Programmabegroting 2020-2023 vastgesteld

De gemeenteraad heeft de programmabegroting 2020-2023 vastgesteld, maar wel komt er een onafhankelij...

Deel parkeergarage Eggert gesloten vanwege onveiligheid hellingbaan

Op basis van een voorlopige conclusies uit een standaardcontrole heeft eigenaar Wereldhave van het E...

Van krijtje naar digipen

 Toen ik van school kwam was er werkeloosheid onder leerkrachten. Echter kreeg ik, omdat ik de ...

Algemene beschouwingen Stadspartij bij de begroting 2020 - 2023

Hieronder de bijdrage van de Stadspartij zoals ingesproken door fractievoorzitter Bert Meulenberg ...

College verleent omgevingsvergunning biomassacentrale

Het college heeft de Raad geïnformeerd over het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen...

Stadspartij stelt vragen over defecte straatverlichting omgeving treinstation Overwhere

De openbare straatverlichting is in een groot gedeelte van de Doplaan in Overwhere defect. Ook brand...

Experiment met voorrang woningzoekenden met economische of maatschappelijke binding

Wethouder Kroese heeft de raad geïnformeerd over de aanvraag voor een experiment met betrekking tot...

Zaterdag 2 november 2019 Landelijke Natuurwerkdag opent in Purmerend

Zaterdag 2 november 2019 is het Landelijke Natuurwerkdag, de grootste groene vrijwilligersactie van ...
Column

Column Artikelen

Bezint eer ge begint

Het populairst in de media is thans de onrust en de hier en daar zelfs waarneembare paniek over het ...

Buurman Jaap over de pensioenen -maar niet heus-

“Hallo Meander hoe gaat het met je?” Ik kijk op en zie buurman Jaap. Hij is 92 jaar en woont in ...

Ohoebruno is klaar met zijn onderzoek naar de klimaatperikelen

“Zo beste Meander dat was me wel zo uitgebreid een hele uitzoekerij met dat klimaatgedoe”. Dat z...

Emoties bij Ohoebruno en Louise Wielewaal over biomassacentrales

Vrolijk babbelend vliegen Marcel Meeuw en Ohoebruno naar het oosten van het land. Ze zijn op zoek na...

Ohoebruno neemt zijn vriend Marcel Meeuw mee

Gebrom en gekrijs afgewisseld met gewapper van vleugels. Ik schrik op van het geluid en ontdek een l...

Ohoebruno over klimaat, fossiele brandstoffen en energieopwekking

“Daar ben ik weer”, ik schrik wakker van de begroeting van Ohoebruno. Ik had hem zo laat op de a...

Ohoebruno spreekt met Salomon Corvus over de aarde

“Hallo beste vriend’’, hoor ik wandelend over het Eendenlaantje. Op zijn gemak staat Ohoebruno...

Ohoebruno en de woeste gronden

Een stilte, een zonnig moment, alle buren zijn op vakantie. Ik houd het op  staycation. Staycat...

Het klotst

Ik ben in Amsterdam opgegroeid met de herinnering aan de aan brugleuningen gebonden verkiezingsborde...

Het aantal senioren in Purmerend groeit gestaag

Door deze groei ontstaat er ook steeds meer behoeft aan zorg en begeleiding.Ook neemt het percentage...

Nieuwigheden

1 juni, de eerste zomerse dag van het jaar kondigt zich aan. Zeker geen toeval op deze dag is de ver...

Vrijwilligers bedankt!

De Purmerendse agenda met evenementen wordt steeds voller. Zowel in het centrum,  maar ook in d...