Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

BERTJPG

Purmerend stelt harde voorwaarden aan fusie Purmerend met buurgemeente Beemster  

Nadat op 9 januar1 2018 de gemeente Beemster een principebesluit had genomen om met Purmerend te gaan fuseren werd er aan Purmerend een verzoek gedaan om ook een dergelijk besluit te nemen. Alvorens dit verzoek aan de gemeenteraad van Purmerend is voorgelegd zijn de financiële gevolgen voor deze fusie in beeld gebracht. De bestuurders van Purmerend en Beemster hebben ook een bestuurlijk akkoord gesloten waarin de uitgangspunten van de fusie staan beschreven 

Voorwaarden 
De Stadspartij is geen tegenstander van de fusie maar heeft een aantal harde voorwaarden waaraan moet worden voldaan alvorens zij akkoord gaat met deze fusie. De drie belangrijkste voorwaarden zijn geen enkele lastenverzwaring voor de inwoners van Purmerend, inwoners van beide gemeenten actief betrekken bij de fusie en het meenemen van beide gemeenteraden bij het hele proces. 

Verschillen 
Zoals al genoemd is de Stadspartij niet tegen deze fusie maar stellen wij voorwaarden. De Stadspartij  zal niet accepteren dat de lasten van de inwoners, bedrijven en instellingen in Purmerend zullen stijgen als de fusie ingaat. Om dit te realiseren zal er veel overleg plaats moeten vinden tussen beide gemeentes. Er zitten nogal wat verschillen in de lokale belastingen. In de Beemster betalen huiseigenaren meer Onroerend Zaak Belasting (OZB) dan huiseigenaren in Purmerend maar in Purmerend betalen ondernemers weer meer OZB voor hun bedrijfspanden in de Beemster. Ook in de afvalstoffenheffing zitten verschillen, in de Beemster wordt er onderscheid gemaakt tussen eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens en in Purmerend niet. Purmerend kent een hondenbelasting en de Beemster niet. Over de harmonisatie van deze tarieven zullen vooraf aan de fusie besluiten moeten worden genomen door de beide gemeenteraden.  

Bovendien is er nog onduidelijkheid over de kosten van het onderhoud van de wegen in de Beemster. Dit onderhoud is nu nog in handen van het Hoogheemraadschap maar gaat over naad de gemeente Beemster. De vergoeding van de koste door deze overgang aan de gemeente Beemster zijn nog niet bekend. Duidelijk is dat bij een fusie het wegonderhoud voor de gefuseerde gemeenten komt, dus ook voor Purmerend. 

Proces 
De Stadspartij wil dat er in het fusietraject goed en uitgebreid overleg word gevoerd. Inwoners, bedrijven en instellingen van beide gemeente moeten worden meegenomen in het proces. Dat betekent dat ze niet alleen moeten worden geïnformeerd maar dat er ook naar hun moet worden geluisterd. Dat vereist dat de communicatie goed moet zijn opgezet. 

Draagvlak 
De Stadspartij heeft de fusie veelvuldig ter sprake gebracht op bijeenkomsten waar Purmerenders aanwezig waren. Daardoor heeft de Stadspartij de indruk gekregen dat in Purmerend de fusie niet hoog op de agenda staat bij onze inwoners.  Dit in tegenstelling bij de inwoners van de Beemster. Daar is de fusie een belangrijk onderwerp van gesprek en een belangrijk, zo niet het belangrijkste, speerpunt van de recent gehouden gemeenteraadsverkiezingen bij alle deelnemende partijen. De weerstand in de Beemster tegen de fusie is zo het laat aanzien veel groter dan in Purmerend. 

De Beemster Polder Partij (BPP), tegenstander van de fusie in deze vorm,  behaalde in de Beemster net geen absolute meerderheid bij deze verkiezingen.  

Omdat het, naar onze informatie, in Purmerend niet zo sterk speelt ziet de Stadspartij geen reden om actief in te zetten op een referendum. Wel staan wij voor een uitgebreide meningspeiling en uiteraard een goede communicatie naar de inwoners over dit onderwerp. 

Controle 
De Stadspartij zal dit onderwerp zeer kritisch blijven volgen en bij besluitvorming in de eerste plaats de belangen van de inwoners van Purmerend behartigen. 
Om deze reden hebben wij ook aangedrongen op regelmatige informatie over de voortgang aan onze gemeenteraad en besluitvorming door onze raad over alle essentiële zaken die de fusie betreffen. 

 

 

 

 

 

 


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Ohoebruno neemt zijn vriend Marcel Meeuw mee

Gebrom en gekrijs afgewisseld met gewapper van vleugels. Ik schrik op van het geluid en ontdek een l...

HVC gemeenten gaan voor bij de verwerking van afval

HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders waaronder Purmerend (4...

Groen licht voor De Looiers

De Raad van State heeft 31 juli uitspraak gedaan over de ontwikkeling van twee woongebouwen op de lo...

De milieustraat is vernieuwd

Bezoekers van de milieustraat zien vanaf 2 augustus nog duidelijker waar ze hun afval kwijt kunnen. ...

Start procedure afwijking bestemingsplan ten behoeve van vestiging biowarmtecentrale op Baanstee-Noo...

Stadsverwarming Purmerend B.V. (SVP) verzorgt voor ruim 26.000 huishoudens de stadsverwarming in Pur...

Minister Schouten: extra steun voor streek- en regioproducten

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de waardering voor Nederlandse ...

108 tijdelijke woningen aan de Verzetslaan

In het coalitieakkoord van mei 2018 is de ambitie opgenomen om 200 tijdelijke woningen te realiseren...

Ohoebruno over klimaat, fossiele brandstoffen en energieopwekking

“Daar ben ik weer”, ik schrik wakker van de begroeting van Ohoebruno. Ik had hem zo laat op de a...

Wees voorbereid: vervang een asbestdak op tijd

Het verbod op asbestdaken is voorlopig niet meer aan de orde. Op 4 juni 2019 besloot de Eerste Kamer...

Reactie Commissie m.e.r. op onderzoek Investico in de media

De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage is bij wet ingesteld om advies te geven o...

Politiebureau gaat verhuizen naar Baanstee Oost

Burgemeester Don Bijl laat weten, dat op 22 juli 2019 de formele overdracht heeft plaatsgevonden van...

Voorkom woninginbraak

Het vakantiegewoel is weer losgebarsten. Waar normale burgers het vakantiegevoel over zich late...
Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur nieuws

In 2027 meer dan 100.000 inwoners in Purmerend

Recent is de bevolkingsprognose Purmerend 2019-2034 gepubliceerd. Deze prognose geeft een beeld van ...

Colleges Beemster en Purmerend stellen herindelingsontwerp fusie vast

Vanaf 1 januari 2022 bundelen de droogmakerij en de marktstad hun krachten en gaan verder als één ...

Purmerend werkt tekort van bijna 5 miljoen voor 2019 bijna weg

Purmerend vernam in januari dat de gemeente  onverwacht een forse bedrag minder uitgekeerd kree...

Maandag 17 juni openbare bijeenkomst klankbordgroep fusie raadsleden Beemster en Purmerend

De gemeenten Beemster en Purmerend hebben het voornemen om per 1 januari 2022 bestuurlijk te fuseren...

Purmerend stelt harde voorwaarden aan fusie Purmerend met buurgemeente Beemster

Purmerend stelt harde voorwaarden aan fusie Purmerend met buurgemeente Beemster   Nadat ...

Jaarrekening 2017 van Purmerend stemt tot tevredenheid

In de gemeenteraadsvergadering van 28 juni 2018 biedt het college de jaarstukken aan over 2017. In 2...

Samengaan Beemster en Purmerend in impasse

Op 24 april jl. heeft het college van Purmerend besloten een voorstel aan de gemeenteraad voor te le...

Op 1 mei overleed ons erelid Simon Slagt

Vanaf de oprichting was Simon betrokken bij de Stadspartij. Hij vervulde jarenlang de functies van p...

Informatiebijeenkomst voorgenomen fusie Purmerend Beemster

Het college stelt aan de gemeenteraad van Purmerend voor te fuseren met gemeente Beemster. Voordat d...

1 mei wereldwijde feestdag- behalve in Nederland

Overal in de wereld wordt de Dag van de Arbeid uitbundig gevierd, in de meeste landen zelfs het Fees...

Coalitievorming Purmerend van start

Op basis van een advies van verkenner Roald Helm heeft op initiatief van de Stadspartij heeft begina...

Stadspartij blijft de grootste partij in Purmerend

In de eerste plaats bedankt de Stadspartij alle stemmers op de partij en het vertrouwen in de partij...