Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

BERTJPG

Purmerend stelt harde voorwaarden aan fusie Purmerend met buurgemeente Beemster  

Nadat op 9 januar1 2018 de gemeente Beemster een principebesluit had genomen om met Purmerend te gaan fuseren werd er aan Purmerend een verzoek gedaan om ook een dergelijk besluit te nemen. Alvorens dit verzoek aan de gemeenteraad van Purmerend is voorgelegd zijn de financiële gevolgen voor deze fusie in beeld gebracht. De bestuurders van Purmerend en Beemster hebben ook een bestuurlijk akkoord gesloten waarin de uitgangspunten van de fusie staan beschreven 

Voorwaarden 
De Stadspartij is geen tegenstander van de fusie maar heeft een aantal harde voorwaarden waaraan moet worden voldaan alvorens zij akkoord gaat met deze fusie. De drie belangrijkste voorwaarden zijn geen enkele lastenverzwaring voor de inwoners van Purmerend, inwoners van beide gemeenten actief betrekken bij de fusie en het meenemen van beide gemeenteraden bij het hele proces. 

Verschillen 
Zoals al genoemd is de Stadspartij niet tegen deze fusie maar stellen wij voorwaarden. De Stadspartij  zal niet accepteren dat de lasten van de inwoners, bedrijven en instellingen in Purmerend zullen stijgen als de fusie ingaat. Om dit te realiseren zal er veel overleg plaats moeten vinden tussen beide gemeentes. Er zitten nogal wat verschillen in de lokale belastingen. In de Beemster betalen huiseigenaren meer Onroerend Zaak Belasting (OZB) dan huiseigenaren in Purmerend maar in Purmerend betalen ondernemers weer meer OZB voor hun bedrijfspanden in de Beemster. Ook in de afvalstoffenheffing zitten verschillen, in de Beemster wordt er onderscheid gemaakt tussen eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens en in Purmerend niet. Purmerend kent een hondenbelasting en de Beemster niet. Over de harmonisatie van deze tarieven zullen vooraf aan de fusie besluiten moeten worden genomen door de beide gemeenteraden.  

Bovendien is er nog onduidelijkheid over de kosten van het onderhoud van de wegen in de Beemster. Dit onderhoud is nu nog in handen van het Hoogheemraadschap maar gaat over naad de gemeente Beemster. De vergoeding van de koste door deze overgang aan de gemeente Beemster zijn nog niet bekend. Duidelijk is dat bij een fusie het wegonderhoud voor de gefuseerde gemeenten komt, dus ook voor Purmerend. 

Proces 
De Stadspartij wil dat er in het fusietraject goed en uitgebreid overleg word gevoerd. Inwoners, bedrijven en instellingen van beide gemeente moeten worden meegenomen in het proces. Dat betekent dat ze niet alleen moeten worden geïnformeerd maar dat er ook naar hun moet worden geluisterd. Dat vereist dat de communicatie goed moet zijn opgezet. 

Draagvlak 
De Stadspartij heeft de fusie veelvuldig ter sprake gebracht op bijeenkomsten waar Purmerenders aanwezig waren. Daardoor heeft de Stadspartij de indruk gekregen dat in Purmerend de fusie niet hoog op de agenda staat bij onze inwoners.  Dit in tegenstelling bij de inwoners van de Beemster. Daar is de fusie een belangrijk onderwerp van gesprek en een belangrijk, zo niet het belangrijkste, speerpunt van de recent gehouden gemeenteraadsverkiezingen bij alle deelnemende partijen. De weerstand in de Beemster tegen de fusie is zo het laat aanzien veel groter dan in Purmerend. 

De Beemster Polder Partij (BPP), tegenstander van de fusie in deze vorm,  behaalde in de Beemster net geen absolute meerderheid bij deze verkiezingen.  

Omdat het, naar onze informatie, in Purmerend niet zo sterk speelt ziet de Stadspartij geen reden om actief in te zetten op een referendum. Wel staan wij voor een uitgebreide meningspeiling en uiteraard een goede communicatie naar de inwoners over dit onderwerp. 

Controle 
De Stadspartij zal dit onderwerp zeer kritisch blijven volgen en bij besluitvorming in de eerste plaats de belangen van de inwoners van Purmerend behartigen. 
Om deze reden hebben wij ook aangedrongen op regelmatige informatie over de voortgang aan onze gemeenteraad en besluitvorming door onze raad over alle essentiële zaken die de fusie betreffen. 

 

 

 

 

 

 


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

NS en gemeente Purmerend worden het eens over grondaankoop voor parkeerterrein Stationsweg

De plannen van het college om een perceel grond gelegen aan het eind van de Stationsstraat van NS-Va...

Wagenweg wordt 30-km zone

De vertraagde werkzaamheden om van de Wagenweg een 30-km zone te maken nemen op maandag 21 oktober e...

Bezint eer ge begint

Het populairst in de media is thans de onrust en de hier en daar zelfs waarneembare paniek over het ...

APV wijziging met betrekking tot gebruik, bezit en verkoop lachgas

Lachgas wordt in toenemende mate gebruikt door (Purmerendse) jongeren als partydrug. Dit kan naast h...

Proefproject gescheiden inzameling gft en etensresten bij hoogbouw van start

In de notitie Toekomstbestendig afvalbeheer Purmerend is één van de voorgestelde maatregelen een p...

Dementie neemt toe

Steeds meer mensen in Nederland krijgen dementie. Dementie is een verzamelnaam voor meer dan vijftig...

Provincie zoekt locaties voor uitbreiding elektriciteitsnetwerk

De provincie Noord-Holland gaat inventariseren wat het meest geschikte tracé is voor nieuwe elektri...

Waar komen de windmolens en zonneparken in onze omgeving

Een van de afspraken uit het Klimaatakkoord is dat regionale overheden gezamenlijk een Regionale Ene...

70 Sociale huurwoningen langs de Dopsloot in besluitvorming

Het bestemmingsplan Dopsloot 2019 maakt het mogelijk drie appartementengebouwen met in totaal 70 soc...

Voorgang Pilot Aardgasvrij Purmerend

We zijn nu bijna één jaar verder en er is veel vooruitgang geboekt. Hoog tijd om onze ervaringen m...

HVC stopt verder onderzoek naar onderbrengen AEB

Afgelopen weken hebben gemeente Amsterdam, AEB en HVC overleg gevoerd over de publieke voorkeursrout...

AMBULANTE ZORG IN WATERLAND

Een inspiratieochtend , georganiseerd door de Gemeente Purmerend werd gehouden in P3 op donderdag 26...
Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur nieuws

College Purmerend voorzichtig positief gestemd over het meerjarenperspectief begroting

Na de bekendmaking eerder dit jaar dat er een structureel tekort ontstond van ruim 5 miljoen, heeft ...

Noord-Holland helpt Zaanstad met bestrijding ondermijning

De provincie Noord-Holland draagt € 50.000 bij aan een proef in Zaanstad om ondermijning van de ov...

Hond aangelijnd? Dat is een presentje waard

Voor honden en hun baasjes zijn er in gemeente Purmerend regels. Dat is nodig, want er wonen in Purm...

In 2027 meer dan 100.000 inwoners in Purmerend

Recent is de bevolkingsprognose Purmerend 2019-2034 gepubliceerd. Deze prognose geeft een beeld van ...

Colleges Beemster en Purmerend stellen herindelingsontwerp fusie vast

Vanaf 1 januari 2022 bundelen de droogmakerij en de marktstad hun krachten en gaan verder als één ...

Purmerend werkt tekort van bijna 5 miljoen voor 2019 bijna weg

Purmerend vernam in januari dat de gemeente  onverwacht een forse bedrag minder uitgekeerd kree...

Maandag 17 juni openbare bijeenkomst klankbordgroep fusie raadsleden Beemster en Purmerend

De gemeenten Beemster en Purmerend hebben het voornemen om per 1 januari 2022 bestuurlijk te fuseren...

Purmerend stelt harde voorwaarden aan fusie Purmerend met buurgemeente Beemster

Purmerend stelt harde voorwaarden aan fusie Purmerend met buurgemeente Beemster   Nadat ...

Jaarrekening 2017 van Purmerend stemt tot tevredenheid

In de gemeenteraadsvergadering van 28 juni 2018 biedt het college de jaarstukken aan over 2017. In 2...

Samengaan Beemster en Purmerend in impasse

Op 24 april jl. heeft het college van Purmerend besloten een voorstel aan de gemeenteraad voor te le...

Op 1 mei overleed ons erelid Simon Slagt

Vanaf de oprichting was Simon betrokken bij de Stadspartij. Hij vervulde jarenlang de functies van p...

Informatiebijeenkomst voorgenomen fusie Purmerend Beemster

Het college stelt aan de gemeenteraad van Purmerend voor te fuseren met gemeente Beemster. Voordat d...