Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

Raadszaal2HA
De gemeenteraad heeft de programmabegroting 2020-2023 vastgesteld, maar wel komt er een onafhankelijk extern onderzoek naar de correctheid van de financiële gegevens. Een motie van de VVD hierover werd met algemene stemmen aangenomen. Volgens de raad bevat de begroting 2020-2023 nog onvolkomenheden, waardoor geen integrale afweging kan worden gemaakt over de financiën van de gemeente. De begroting is onder deze voorwaarde vastgesteld, omdat de raad wil voldoen aan de door de provincie gehanteerde deadline van 15 november 2019. Een te late aanlevering bij de provincie kan leiden tot een preventieve controle van de gemeente.

 
Met het vaststellen van de begroting wordt onder andere extra geld geschrapt voor eventuele compensatie voor Spurd door het nadeel van de btw-regeling, het budget verlaagd voor wijkinitiatieven, meer budget beschikbaar gesteld voor sociaal rendement, geld uit de algemene reserve gebruikt voor woningbouwprogrammering, minder geld geraamd voor duurzaamheidsevenementen vanaf 2021, budget beschikbaar gesteld voor stadspromotie in 2020, de fusiekosten (voor)gefinancieerd, en de rijkskorting van € 500.000 voor 2019 (vanwege de groei van de WOZ-waarden) gecompenseerd via verhoging van de onroerendezaakbelasting.
 
27 stemmen vóór: Stadspartij, D66, CDA, GroenLinks, Leefbaar Purmerend, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA, SP
8 stemmen tegen: VVD, Gemeentebelangen Purmerend, Hart van Purmerend

 
De programmabegroting is gewijzigd na het aannemen van de volgende amendementen:
 
Algemeen toegankelijk toilet op Koemarkt
Unaniem is een amendement van Leefbaar Purmerend, GroenLinks en Gemeentebelangen Purmerend aangenomen om een algeheel toegankelijk toilet te plaatsen op de Koemarkt. In de binnenstad is namelijk geen openbaar toilet aanwezig, terwijl hier wel behoefte aan is.
Al eerder werd in de raad een motie aangenomen over dit onderwerp. Door een tekort in de begroting werd het plan echter in zijn geheel uitgesteld. Het college gaat nu zorgen dat deze voorziening in 2020 wordt gerealiseerd. In de begroting wordt hiervoor een structureel bedrag van € 20.250 uit de algemene reserve gehaald.
 
Schone lucht
Met algemene stemmen nam de raad het voorstel aan van GroenLinks om de woorden ‘schone lucht’ toe te voegen aan de speerpunten op het terrein van verduurzaming van de stad. Een reden is dat Purmerend qua inwonertal en mobiliteit een groeiende stad is met steeds minder ruimte voor natuur en functioneel groen.
Het college neemt het speerpunt over, met de kanttekening dat schone lucht een doelstelling is die al decennialang onderdeel vormt van het milieubeleid.
 
Andere besluiten:
 
Motie Afvalscheiding op scholen
Met een ruime meerderheid in de raad is een motie van Gemeentebelangen Purmerend aangenomen over afvalscheiding op scholen. Bij leerlingen op scholen is er behoefte om afval te kunnen scheiden en het zou volgens de raad goed zijn als de gemeente deze initiatieven faciliteert en ondersteunt. Het college is al bezig met de voorbereidingen hiervoor en zal in overleg met scholen gaan over het gescheiden inzamelen en ophalen van plastic afval.
 
26 stemmen vóór: Stadspartij, D66, CDA, GroenLinks, Leefbaar Purmerend, PvdA, SP, Gemeentebelangen Purmerend
9 stemmen tegen: VVD, Ouderenpartij AOV Purmerend, Hart van Purmerend

 
Motie Dwangsom bezorgers horeca
Met een grote meerderheid is een motie van de PVV aangenomen over een dwangsom voor horecaondernemers in geval van herhaaldelijk roekeloos rijgedrag van bezorgers. De raad is van mening dat bezorgers tijdens werktijd onder de verantwoordelijkheid vallen van hun werkgever. Een maatregel richting horecaondernemingen met een bezorgdienst kan ervoor zorgen dat hun personeel zich aan de regels houdt en niet voor gevaarlijke situaties en overlast  zorgt.
Het college is gevraagd om de mogelijkheid te onderzoeken voor een dwangsom voor ondernemers of intrekking van de exploitatievergunning als bezorgers herhaaldelijk verkeersovertredingen begaan en maatregelen na waarschuwingen uitblijven.
 
34 stemmen vóór: Stadspartij, D66, CDA, GroenLinks, VVD, Leefbaar Purmerend, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA, SP, Gemeentebelangen Purmerend
1 stem tegen: Hart van Purmerend

 
Belastingmaatregelen 2020
Met een ruime meerderheid in de raad zijn de verordeningen en tarieftabellen voor 2020 vastgesteld voor de precario-, parkeer- , honden- en  toeristenbelasting, de leges, de afvalstoffen- en rioolheffing, en de lijkbezorgings- en reinigingsrechten. De tarieven van de belastingen, rechten, heffingen en leges zijn verhoogd met 2,19 procent (CPI januari 2019), tenzij er sprake is van een (van rijkswege) gemaximeerd tarief of een maximaal kostendekkend tarief.

27 stemmen vóór: Stadspartij, D66, CDA, GroenLinks, Leefbaar Purmerend, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA, SP
8 stemmen tegen: VVD, Gemeentebelangen Purmerend, Hart van Purmerend

 

Alle besluiten

De programmabegroting is te bekijken via het Politiek Portaal, in de kalender bij 6 en 7 november 2019.
Hier is ook de raadsvergadering te bekijken en de verschillende meningen van de fracties te volgen met de daarbij behorende discussies. Een volledige besluitenlijst staat binnenkort op de website, bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering.

Foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Stadspartij wil halvering parkeerdek voormalige V&D opheffen

De parkeerdruk in de binnenstad neemt nu en zeker in de toekomst alleen maar toe. Dit met name door ...

Hogere lichtmasten voor FC Purmerend

FC Purmerend heeft een aanvraag bij de gemeente ingediend om zes lichtmasten te plaatsen op hun spro...

Geen nieuwe bedrijfsverzamelgebouwen op Baanstee-Noord

Het college van B&W besloten in te stemmen met het advies om geen nieuwe ontwikkeling van bedrij...

Steekproef VEH: 'Ozb en afvalheffing landelijk volgend jaar gemiddeld fors hoger'

De Vereniging Eigen Huis (VEH) deed een representatieve steekpoef onder 113 gemeenten. De gecombinee...

Niemandsland zet je helaas aan het denken

Zo, Zwarte Piet en Sinterklaas zijn weer voor een jaartje terug in hun sprookjesboek. Nu verkeren we...

Uitvoeringskompas voor een goed bereikbare en OV-rijke Amsterdamse regio in 2030

Een schaalsprong is nodig om het Openbaar Vervoer aanbod in onze regio in de komende jaren te waarbo...

Omnibusenquête 2019: Purmerend krijgt een 7,7 van haar inwoners

Het is prettig wonen in Purmerend. Driekwart van onze inwoners wil hier dan ook blijven wonen (in 20...

Start proeven Agrarisch Natuurbeheer

De provincie Noord-Holland, verschillende natuurorganisaties, agrarische collectieven en LTO-Noord o...

Pilot werk/woongebied voor deel bedrijventerrein De Koog

De komende twee jaar wordt in een deel van het bedrijventerrein De Koog geëxperimenteerd met een ve...

Parkeerdruk op binnenstad wordt ontlast

Er zijn op het moment veel bouwactiviteiten gaande in de binnenstad en directe omgeving hiervan. Dat...

Aanpak bodemdalingen: onderzoek en maatregelen

De provincie Noord-Holland onderschrijft de conclusie van het rapport-Veerman ‘Haren kost geen tij...

Ook netbeheerders willen dwang tegen gasklever

Al eerder werd er op deze website melding van gemaakt dat Purmerend onderzoekt of het de verplichtin...
Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur nieuws

Omnibusenquête 2019: Purmerend krijgt een 7,7 van haar inwoners

Het is prettig wonen in Purmerend. Driekwart van onze inwoners wil hier dan ook blijven wonen (in 20...

College doet Leefbaarheidstoets bij aanvraag onttrekken woonruimte

Het college heeft beleidsregels vastgesteld voor onttrekking, samenvoeging, omzetting en woningvormi...

Programmabegroting 2020-2023 vastgesteld

De gemeenteraad heeft de programmabegroting 2020-2023 vastgesteld, maar wel komt er een onafhankelij...

Fusie Beemster en Purmerend stap dichterbij

In 2018 hebben de gemeenteraden van Beemster en Purmerend beiden het intentiebesluit genomen om met ...

College Purmerend voorzichtig positief gestemd over het meerjarenperspectief begroting

Na de bekendmaking eerder dit jaar dat er een structureel tekort ontstond van ruim 5 miljoen, heeft ...

Noord-Holland helpt Zaanstad met bestrijding ondermijning

De provincie Noord-Holland draagt € 50.000 bij aan een proef in Zaanstad om ondermijning van de ov...

Hond aangelijnd? Dat is een presentje waard

Voor honden en hun baasjes zijn er in gemeente Purmerend regels. Dat is nodig, want er wonen in Purm...

In 2027 meer dan 100.000 inwoners in Purmerend

Recent is de bevolkingsprognose Purmerend 2019-2034 gepubliceerd. Deze prognose geeft een beeld van ...

Colleges Beemster en Purmerend stellen herindelingsontwerp fusie vast

Vanaf 1 januari 2022 bundelen de droogmakerij en de marktstad hun krachten en gaan verder als één ...

Purmerend werkt tekort van bijna 5 miljoen voor 2019 bijna weg

Purmerend vernam in januari dat de gemeente  onverwacht een forse bedrag minder uitgekeerd kree...

Maandag 17 juni openbare bijeenkomst klankbordgroep fusie raadsleden Beemster en Purmerend

De gemeenten Beemster en Purmerend hebben het voornemen om per 1 januari 2022 bestuurlijk te fuseren...

Purmerend stelt harde voorwaarden aan fusie Purmerend met buurgemeente Beemster

Purmerend stelt harde voorwaarden aan fusie Purmerend met buurgemeente Beemster   Nadat ...