Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

StadshuisHA2
Het college heeft beleidsregels vastgesteld voor onttrekking, samenvoeging, omzetting en woningvorming. In de Huisvestingsverordening is bepaald dat het college een vergunning voor onttrekking, samenvoeging, omzetting en woningvorming weigert als het belang van het behoud of de samenstelling van de woonruimtevoorraad groter is dan de onttrekking van de ruimte als woonruimte.
Onder het belang van het behoud als woonruimtevoorraad wordt - naast schaarste - mede verstaan de situatie dat vergunningverlening zou leiden tot een naar het oordeel van burgemeester en wethouders onaanvaardbare inbreuk op een geordend woon- en leefmilieu en de leefbaarheid in de omgeving van de woonruimte.
Krapte op de woningmarkt en bescherming leefbaarheid 
De woningmarkt in Purmerend staat al geruime tijd onder druk. De vraag naar woningen, met name voor lagere en middeninkomens, is groot en het aanbod in verhouding zeer beperkt. Meer woningen zijn nodig en ook de bestaande voorraad kan mogelijkheden bieden om extra woningen te creëren door bijvoorbeeld omzetting of woningvorming. Dit kan echter wel de leefbaarheid in een wijk of buurt aantasten. Het aantal huishoudens in het pand neemt immers toe en dit legt meer druk op de woonomgeving van anderen dan wanneer het pand bewoond wordt door één huishouden. Het risico op overlast wordt groter.

De bescherming van de leefbaarheid is daarom een belangrijk aspect bij veranderingen in de woningvoorraad. Bij het beoordelen van de aanvraag voor een vergunning voor woonruimte onttrekking wordt dan ook een afweging gemaakt tussen het belang van de aanvrager en het belang van de woningvoorraad en/of de leefbaarheid.
Ook parkeren kan een probleem worden; zeker als de parkeerdruk in een buurt al hoog is. Naast auto’s zullen bovendien ook extra fietsen, brommers en extra vuilcontainers een plek moeten krijgen.
 In de vastgestelde beleidsregels werkt het college uit hoe beoordeeld kan worden of en wanneer er sprake is van een onaanvaardbare inbreuk op een geordend woon- en leefmilieu en de leefbaarheid in de omgeving van de woonruimte.
Om dat te kunnen toetsen wordt de zogenoemde leefbaarheidstoets toegepast
 Wat betekent de leefbaarheidstoets
De leefbaarheidstoets weegt alle belangrijke leefbaarheidsaspecten van een wijk, buurt of straat. Ten behoeve van de toets wordt de leefbaarheid in de directe omgeving van de woning waarvoor een onttrekkings vergunning is aangevraagd in kaart gebracht. De feitelijke situatie van de buurt is hier van belang. Bezien wordt of de leefbaarheid in de wijk, buurt of straat nu al onder druk staat of dat het verlenen van de vergunning naar verwachting een onevenredige druk op de leefbaarheid betekent.
Daarbij worden de volgende zaken getoetst:
 • Hoe scoort de buurt/wijk/straat op leefbaarheid in de meest recente Omnibusenquête? 1 Hoe scoort de buurt/wijk/straat op de meest recente Leefbaarometer?
 • Wat is het beeld van de wijk en in welke mate wordt er overlast ervaren in de wijk?
  De wijkmanager wordt gevraagd een actueel beeld te geven van de wijk of buurt. De wijkmanager wordt ook gevraagd in te schatten wat naar diens mening het effect zal zijn van het verlenen van de vergunning op het woon- en leefmilieu in de omgeving van het desbetreffende pand. De wijkmanager is het eerste aanspreekpunt voor bewoners/ondernemers/organisaties en professionals in de wijk. Wijkmanagers zijn de oren en ogen van de wijk en hun oordeel over dat effect weegt zwaar mee. Eventueel wordt – indien nodig – ook informatie ingewonnen bij de wijkagent over de actuele (veiligheids)situatie in de buurt.
  Ook eventuele reacties op het publiceren van de vergunningaanvraag worden bij de beeldvorming betrokken.
  Tevens wordt nagegaan in hoeverre er klachten en meldingen zijn over of rondom de woning waarvoor een vergunning is aangevraagd of rondom die woning.
 • Is er sprake van clustervorming? Een teveel aan omgezette of omgevormde woningen binnen straten/buurten kan ten koste gaan van de leefbaarheid. Daartoe wordt onderzocht hoeveel woningen er rondom de betreffende woning reeds zijn omgezet of omgevormd.
 • Hoe is de verkeer- en parkeersituatie?
  Bij de beoordeling van de leefbaarheid wordt ook gekeken naar de verkeer- en parkeersituatie ter plaatse. Beoordeeld moet worden welke invloed bewoning van het pand door meerdere huishoudens heeft op de parkeerdruk en wat het effect daarvan zal zijn op de leefbaarheid. Een parkeerdrukmeting kan de mate van parkeerdruk in een straat en de nabij gelegen straten laten zien. Ook de mening van de wijkmanager over de verkeer- en parkeersituatie wordt meegewogen.
 • Zijn er overige relevante factoren aanwezig rondom de woning?
  Bijvoorbeeld de aanwezigheid van horecagelegenheden en coffeeshops in de buurt. Ook kan de woning gelegen zijn in een gebied waarvoor uit oogpunt van openbare orde al specifiek beleid en/of veiligheidsmaatregelen gelden of gaan gelden om verdere aantasting van het woon - en leefklimaat te voorkomen. In een dergelijk gebied kan met het oog op de leefbaarheid al geen ruimte meer zijn voor bijvoorbeeld woningvorming.
  Daarnaast kan de leefbaarheidstoets ook zien op het voorkomen van samenvoeging, omzetting of woningvorming in bepaalde buurten die vanuit volkshuisvestelijk en stedenbouwkundig oogpunt voor een bepaalde groep woningzoekenden zijn ingericht en voor hen in stand moet worden gehouden.
  Ook de woonkwaliteit van de te creëren woonruimte kan in de afweging worden betrokken. Aantrekkelijke woningen dragen bij aan de leefbaarheid in de buurt. Het risico op leegstand en snelle wisseling van bewoners is kleiner. Is er sprake van een goede plattegrond van de woningen? Voorziet het plan in voldoende buitenruimte bij de woningen?
Al deze aspecten van de leefbaarheidstoets worden in onderlinge samenhang bezien voor een totale beoordeling en afgewogen tegen het belang dat de aanvrager heeft bij het verkrijgen van de vergunning.

foto stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Stadspartij wil halvering parkeerdek voormalige V&D opheffen

De parkeerdruk in de binnenstad neemt nu en zeker in de toekomst alleen maar toe. Dit met name door ...

Hogere lichtmasten voor FC Purmerend

FC Purmerend heeft een aanvraag bij de gemeente ingediend om zes lichtmasten te plaatsen op hun spro...

Geen nieuwe bedrijfsverzamelgebouwen op Baanstee-Noord

Het college van B&W besloten in te stemmen met het advies om geen nieuwe ontwikkeling van bedrij...

Steekproef VEH: 'Ozb en afvalheffing landelijk volgend jaar gemiddeld fors hoger'

De Vereniging Eigen Huis (VEH) deed een representatieve steekpoef onder 113 gemeenten. De gecombinee...

Niemandsland zet je helaas aan het denken

Zo, Zwarte Piet en Sinterklaas zijn weer voor een jaartje terug in hun sprookjesboek. Nu verkeren we...

Uitvoeringskompas voor een goed bereikbare en OV-rijke Amsterdamse regio in 2030

Een schaalsprong is nodig om het Openbaar Vervoer aanbod in onze regio in de komende jaren te waarbo...

Omnibusenquête 2019: Purmerend krijgt een 7,7 van haar inwoners

Het is prettig wonen in Purmerend. Driekwart van onze inwoners wil hier dan ook blijven wonen (in 20...

Start proeven Agrarisch Natuurbeheer

De provincie Noord-Holland, verschillende natuurorganisaties, agrarische collectieven en LTO-Noord o...

Pilot werk/woongebied voor deel bedrijventerrein De Koog

De komende twee jaar wordt in een deel van het bedrijventerrein De Koog geëxperimenteerd met een ve...

Parkeerdruk op binnenstad wordt ontlast

Er zijn op het moment veel bouwactiviteiten gaande in de binnenstad en directe omgeving hiervan. Dat...

Aanpak bodemdalingen: onderzoek en maatregelen

De provincie Noord-Holland onderschrijft de conclusie van het rapport-Veerman ‘Haren kost geen tij...

Ook netbeheerders willen dwang tegen gasklever

Al eerder werd er op deze website melding van gemaakt dat Purmerend onderzoekt of het de verplichtin...
Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur nieuws

Omnibusenquête 2019: Purmerend krijgt een 7,7 van haar inwoners

Het is prettig wonen in Purmerend. Driekwart van onze inwoners wil hier dan ook blijven wonen (in 20...

College doet Leefbaarheidstoets bij aanvraag onttrekken woonruimte

Het college heeft beleidsregels vastgesteld voor onttrekking, samenvoeging, omzetting en woningvormi...

Programmabegroting 2020-2023 vastgesteld

De gemeenteraad heeft de programmabegroting 2020-2023 vastgesteld, maar wel komt er een onafhankelij...

Fusie Beemster en Purmerend stap dichterbij

In 2018 hebben de gemeenteraden van Beemster en Purmerend beiden het intentiebesluit genomen om met ...

College Purmerend voorzichtig positief gestemd over het meerjarenperspectief begroting

Na de bekendmaking eerder dit jaar dat er een structureel tekort ontstond van ruim 5 miljoen, heeft ...

Noord-Holland helpt Zaanstad met bestrijding ondermijning

De provincie Noord-Holland draagt € 50.000 bij aan een proef in Zaanstad om ondermijning van de ov...

Hond aangelijnd? Dat is een presentje waard

Voor honden en hun baasjes zijn er in gemeente Purmerend regels. Dat is nodig, want er wonen in Purm...

In 2027 meer dan 100.000 inwoners in Purmerend

Recent is de bevolkingsprognose Purmerend 2019-2034 gepubliceerd. Deze prognose geeft een beeld van ...

Colleges Beemster en Purmerend stellen herindelingsontwerp fusie vast

Vanaf 1 januari 2022 bundelen de droogmakerij en de marktstad hun krachten en gaan verder als één ...

Purmerend werkt tekort van bijna 5 miljoen voor 2019 bijna weg

Purmerend vernam in januari dat de gemeente  onverwacht een forse bedrag minder uitgekeerd kree...

Maandag 17 juni openbare bijeenkomst klankbordgroep fusie raadsleden Beemster en Purmerend

De gemeenten Beemster en Purmerend hebben het voornemen om per 1 januari 2022 bestuurlijk te fuseren...

Purmerend stelt harde voorwaarden aan fusie Purmerend met buurgemeente Beemster

Purmerend stelt harde voorwaarden aan fusie Purmerend met buurgemeente Beemster   Nadat ...