Roald2018begrHA
Wethouder Helm van financiën presenteerde 19 september de begroting voor 2018. Een begroting met een positieve inslag. Het college draagt in maart 2018 een financieel gezond Purmerend over aan het nieuw te vormen bestuur.
De gestelde doelen uit het coalitieakkoord zijn uitgevoerd zoals:
  • decentralisatie in het sociaal domein
  • aanpak eenzaamheid
  • openbaar vervoer voor ouderen
  • verbeteren afvalscheiding
  • realiseren woningen Kop van West en Klein Where
  • duurzaamheid
Financieel gezond
De gemeente Purmerend is financieel gezond. Dat stelt het college van B&W. De concept-programmabegroting 2018-2021 is de laatste begroting van het huidige college en is structureel sluitend. Er staat weinig nieuw beleid in, een bewuste keuze. Het college heeft het pad geëffend voor een nieuwe raads- en collegeperiode, zodat zij vanuit een gezonde financiële situatie nieuwe plannen kunnen maken.
Bouwen
Ook Purmerend profiteert ervan dat het economisch beter gaat in Nederland. Er is veel belangstelling om in Purmerend te bouwen en te ondernemen. Zo wordt er volop gebouwd in Kop West en Klein Where en verloopt de verkoop van kavels op Baanstee Noord goed. Wel is er enige voorzichtigheid geboden. Met oog op het nieuwe kabinet is het vooralsnog onduidelijk met welke maatregelen gemeenten te maken krijgen.
Terugkijkend
Het college kijkt met een goed gevoel terug op de afgelopen collegeperiode. Zoals eerder genoemd in de Kaderbrief, zijn de meeste ambities gehaald, ondanks beperkte financiële ruimte in de eerste jaren. Zo is de ‘koers ‘van buiten naar binnen werken’ bijvoorbeeld meer ingebed in het handelen van de gemeente  en begint op 1 januari 2018 het nieuwe participatiebedrijf.  
Verdere vaststelling Kaderbrief
Op 19 september heeft het college de begroting aan de gemeenteraad gepresenteerd. Op 9 november stelt de gemeenteraad de begroting vast.

pdf Begroting 2018 in één oogopslag
pdf Concept programmabegroting 2018 - 2021

foto: StadsspartijPurmerend, die mooie stad!

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Stadspartij blijft de grootste partij in Purmerend

In de eerste plaats bedankt de Stadspartij alle stemmers op de partij en het vertrouwen in de partij...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Geen bodemverontreiniging door kunstgrasvelden

Na de uitzending van Zembla, waarin eventuele bodemverontreiniging door kunstgrasvelden aan de orde ...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Stadspartij: ‘Purmerend fijne leefstad’

Ook de komende jaren zal Purmerend zich moeten blijven profileren...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Rijk investeert fors in verbeteren bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam

De ministers Van Nieuwenhuizen (IenW) en Ollongren (BZK) en staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) ga...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Stadspartij presenteert verkiezingsprogramma 2018-2022

Afgelopen week presenteerde de Stadspartij het VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022. Op onze...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Veel nieuwkomers worstelen met financiën

Schulden en weinig sociale contacten staan integratie in de weg...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Kwaliteit wonen en leven senioren op goed peil houden

Purmerend zal een stad zijn waar senioren zich goed op hun gemak voelen en waar de kwaliteit van won...